1397/09/26
11:19 ق.ظ
فروش یک واحد کارگاهی دارای پلاک ثبتی شماره 217/1 و 224 و 225/5 به مساحت 244/80 مترمربع
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/25
16:21 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه اموال و تاسیسات و ماشین الات موجود در کارخانه
1397/9/25 مهلت دار
12:45 ب.ظ
فروش ملک موسوم به کارخانه شهاب یدک شهر
فروش ملک موسوم به کارخانه شهاب یدک شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/25 مهلت دار
12:44 ب.ظ
فروش ملک موسوم به کارخانه پلاکهای 611 الی 631 متراژ 5759/73 مترمربع
فروش ملک موسوم به کارخانه پلاکهای 611 الی 631 متراژ 5759/73 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:36 ب.ظ
اجاره برخی مستحدثاث مجموعه کارگاهی قصر
اجاره برخی مستحدثاث مجموعه کارگاهی قصر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/24 مهلت دار
13:08 ب.ظ
فروش 16 ردیف زمین با کاربری های کشاورزی و...و 1 کارخانه صنعتی در
فروش 16 ردیف زمین با کاربری های کشاورزی و...و 1 کارخانه صنعتی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/23 مهلت دار
1397/09/22
08:55 ق.ظ
واگذاری اجاره برخی مستحدثات مجموعه کارگاهی
واگذاری اجاره برخی مستحدثات مجموعه کارگاهی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
08:53 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 2100 متر مربع شهرک
فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 2100 متر مربع شهرک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
1397/09/21
16:41 ب.ظ
اجاره کارگاه تولید شن و ماسه + معدن ان
اجاره کارگاه تولید شن و ماسه + معدن ان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 اعلام نشده
16:40 ب.ظ
فروش کارخانه به مساحت 4771/5 مترمربع
فروش کارخانه به مساحت 4771/5 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
16:39 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه و اموال تاسیسات موجود
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه و اموال تاسیسات موجود... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
16:39 ب.ظ
فروش ششدانگ کارخانه به مساحت 4015 متر مربع
فروش ششدانگ کارخانه به مساحت 4015 متر مربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
16:39 ب.ظ
بهره برداری از کارگاه رویه کوبی واقع در محوطه
بهره برداری از کارگاه رویه کوبی واقع در محوطه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
13:45 ب.ظ
فروش کارگاه صنعتی در
فروش کارگاه صنعتی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
فروش 1 کارگاه صنعتی در
فروش 1 کارگاه صنعتی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
فروش کارخانه واقع در
فروش کارخانه واقع در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
فروش کارخانه
فروش کارخانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
فروش کارخانه واقع در
فروش کارخانه واقع در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
22:27 ب.ظ
بهره برداری از کارگاه رویه کوبی واقع در
بهره برداری از کارگاه رویه کوبی واقع در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/20 مهلت دار
22:18 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 5180 متر مربع پلاک 9/562 واقع در اراضی
فروش ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 5180 متر مربع پلاک 9/562 واقع در اراضی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/20 مهلت دار
22:13 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارگاه به مساحت 3591 عرصه متر مربع تحت
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارگاه به مساحت 3591 عرصه متر مربع تحت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
13:23 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 5142 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 5142 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/19 مهلت دار
10:49 ق.ظ
واگذاری یک باب کارگاه درودگری
واگذاری یک باب کارگاه درودگری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/19 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
اریا گرانیت
اریا گرانیت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
13:05 ب.ظ
فروش 6دانگ عرصه و اعیان و مستحدثات کارخانه و تاسیسات و ماشین الات و قطعات یدکی و ... در
1397/9/18 اعلام نشده
13:05 ب.ظ
فروش ششدانگ کارخانه
فروش ششدانگ کارخانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/18 مهلت دار
1397/09/17
13:38 ب.ظ
فروش محل کارخانه صنعتی پلاک 156/563 در
فروش محل کارخانه صنعتی پلاک 156/563 در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/16 اعلام نشده
1397/09/15
09:35 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارخانه برنجکوبی
فروش ششدانگ یک باب کارخانه برنجکوبی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
15:09 ب.ظ
فروش 1باب کارخانه در
فروش 1باب کارخانه در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 مهلت دار
15:09 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان و مستحدثات کارخانه تاسیسات ماشین الات قطعات یدکی
1397/9/14 مهلت دار
13:49 ب.ظ
فروش تعدادی از مستحدثات شامل سوله و کارگاه و فروشگاه و دفاتر شهرک کارگاهی
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
فروش یک قطعه کارگاه پلاک ثبتی 1124 شهرک
فروش یک قطعه کارگاه پلاک ثبتی 1124 شهرک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 مهلت دار
1397/09/13
13:52 ب.ظ
اجاره کارگاه تولید شن و ماسه
اجاره کارگاه تولید شن و ماسه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
فروش کارگاهی به متراژ 3975 مترمربع
فروش کارگاهی به متراژ 3975 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
فروش تعدادی از مستحدثات شامل سوله کارگاه فروشگاه و
فروش تعدادی از مستحدثات شامل سوله کارگاه فروشگاه و... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارخانه قطعه 517 تفکیکی به شماره 1016 فرعی از 500 اصلی
فروش ششدانگ یک باب کارخانه قطعه 517 تفکیکی به شماره 1016 فرعی از 500 اصلی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 مهلت دار
1397/09/12
15:52 ب.ظ
فروش 2 ردیف خانه مسکونی و 1 کارخانه صنعتی در
فروش 2 ردیف خانه مسکونی و 1 کارخانه صنعتی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/12 اعلام نشده
15:38 ب.ظ
اجاره سایت کارخانه به متراژ کل 22000 مترمربع
اجاره سایت کارخانه به متراژ کل 22000 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/12 اعلام نشده
14:36 ب.ظ
فروش کارگاهی در8 ردیف
فروش کارگاهی در8 ردیف... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/12 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
واگذاری املاک کارگاهی عرصه 3975 متر مربع شهرستان
واگذاری املاک کارگاهی عرصه 3975 متر مربع شهرستان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/12 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
فروش دو دستگاه کارگاه سنتی ساز به مساحت حدود 450 متر مربع
فروش دو دستگاه کارگاه سنتی ساز به مساحت حدود 450 متر مربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/12 مهلت دار
1397/09/11
13:47 ب.ظ
فروش تعدادی از مستحدثات شامل سوله کارگاه فروشگاه و دفاتر کار شهرک کارگاهی
1397/9/11 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
فروش محل طرح شرکت ریسندگی
فروش محل طرح شرکت ریسندگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/11 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
فروش محل اجرای طرح سابق شرکت
فروش محل اجرای طرح سابق شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/11 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
فروش شرکت تصفیه تخم پنبه
فروش شرکت تصفیه تخم پنبه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/11 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
فروش 1باب کارخانه صنعتی در
فروش 1باب کارخانه صنعتی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/11 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
فروش یک باب کارخانه صنعتی
فروش یک باب کارخانه صنعتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:05 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارگاه پرورش قارچ خوراکی
فروش ششدانگ یک باب کارگاه پرورش قارچ خوراکی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/8 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
فروش کارخانه تولید شن و ماسه شهرداری
فروش کارخانه تولید شن و ماسه شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/8 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
فروش ششدانگ کارخانه با کاربری تولیدی
فروش ششدانگ کارخانه با کاربری تولیدی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/8 تاریخ گذشته