1398/02/30
10:46 ق.ظ
3دانگ 1 واحد کارگاه بلوک زنی با متعلقات در
3دانگ 1 واحد کارگاه بلوک زنی با متعلقات در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/30 مهلت دار
09:52 ق.ظ
کارگاه تجاری واقع در حیاط مدرسه
کارگاه تجاری واقع در حیاط مدرسه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
12:43 ب.ظ
اجاره کارگاه تیرچه بلوک
اجاره کارگاه تیرچه بلوک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/28 اعلام نشده
11:11 ق.ظ
فروش ششانگ یک باب کارگاه به مساحت 555 مترمربع
فروش ششانگ یک باب کارگاه به مساحت 555 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
15:01 ب.ظ
اجاره کارگاه نجاری
اجاره کارگاه نجاری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/26 اعلام نشده
14:44 ب.ظ
فروش یک باب کارگاه تجاری به مساحت عرصه220 مترمربع
فروش یک باب کارگاه تجاری به مساحت عرصه220 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/26 مهلت دار
14:14 ب.ظ
فروش کارخانه تولید اب معدنی 15000 بطری در ساعت
فروش کارخانه تولید اب معدنی 15000 بطری در ساعت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/26 اعلام نشده
13:19 ب.ظ
اجاره کارگاه تیرچه بلوک
اجاره کارگاه تیرچه بلوک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/26 اعلام نشده
13:17 ب.ظ
فروش ششدانگ محوطه کارخانه به مساحت 70617 متر مربع تحت پلاک 952-954-955 فرعی از 169 و 270 فرعی از 22 اصلی بخش 5
1398/2/26 مهلت دار
09:27 ق.ظ
فروس کارگاه بتن شهید
فروس کارگاه بتن شهید... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
17:02 ب.ظ
فروش یک واحد تولید گچ 40 مترمربع
فروش یک واحد تولید گچ 40 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/25 مهلت دار
09:23 ق.ظ
فروش یک مجموعه کارخانه متعلق به شرکت کیانکار شامل سنگ شکن
فروش یک مجموعه کارخانه متعلق به شرکت کیانکار شامل سنگ شکن... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/25 مهلت دار
09:20 ق.ظ
فروش محل کارخانه صنعتی در
فروش محل کارخانه صنعتی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/24 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
فروش محل کارخانه و ماشین الات صنعتی در
فروش محل کارخانه و ماشین الات صنعتی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/24 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
فروش محل کارخانه و ماشین الات صنعتی در
فروش محل کارخانه و ماشین الات صنعتی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/24
16:01 ب.ظ
فروش محل کارخانه صنعتی در
فروش محل کارخانه صنعتی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/24 اعلام نشده
15:09 ب.ظ
فروش کارگاه بتن
فروش کارگاه بتن... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
10:16 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارگاه پلاک ثبتی 2 فرعی از 214 اصلی بخش 57 ناحیه
فروش ششدانگ یک باب کارگاه پلاک ثبتی 2 فرعی از 214 اصلی بخش 57 ناحیه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:13 ب.ظ
فروش کارخانه به مساحت 4500 متر 3 نبش دارای گاز کنتور بزرگ اب و ورودی 750 متر سوله
1398/2/22 اعلام نشده
16:15 ب.ظ
فروش ششدانگ تاسیسات صنعتی محل کارخان
فروش ششدانگ تاسیسات صنعتی محل کارخان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/22 مهلت دار
1398/02/21
14:57 ب.ظ
فروش ملک در - کارگاه تراشکاری و ریخته گری 380 مترمربع فاقد پلاک رسمی
فروش ملک در - کارگاه تراشکاری و ریخته گری 380 مترمربع فاقد پلاک رسمی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/21 مهلت دار
14:43 ب.ظ
فروش کارخانه و اموال تاسیسات به مساحت 3476 مترمربع
فروش کارخانه و اموال تاسیسات به مساحت 3476 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/21 مهلت دار
1398/02/19
10:47 ق.ظ
واگذاری اجاره کارگاه تیرچه بلوک شهرداری
واگذاری اجاره کارگاه تیرچه بلوک شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/19 اعلام نشده
1398/02/18
15:23 ب.ظ
فروش تاسیسات محل کارخانه به مساحت 6547 مترمربع
فروش تاسیسات محل کارخانه به مساحت 6547 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/18 مهلت دار
15:23 ب.ظ
فروس عرصه اعیان کارخانه در 63313 مترمربع پلاک 437
فروس عرصه اعیان کارخانه در 63313 مترمربع پلاک 437... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/18 مهلت دار
10:56 ق.ظ
فروش یک واحد کارگاه سنگبری واقع در پلیس راه به مساحت تقریبی 2364/25 متر مربع عرصه 222/75 متر
1398/2/18 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
فروش املاک در سه ردیف کاربری کارگاهی- تجاری- مسکونی
فروش املاک در سه ردیف کاربری کارگاهی- تجاری- مسکونی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/16
09:36 ق.ظ
فروش ملک واقع در مشهد کیلومتر 15 جاده کلات جنب
فروش ملک واقع در مشهد کیلومتر 15 جاده کلات جنب... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
09:51 ق.ظ
واگذاری کارگاه تولید محصولات بتنی دهیاری
واگذاری کارگاه تولید محصولات بتنی دهیاری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/14
15:10 ب.ظ
واگذاری اجاره کارخانه سنگبری جوشقان شامل وسله ها ساختمان ها ماشین الات و تجهیزات
1398/2/14 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
واگذاری اجاره جایگاه گاز س ان جی - کارگاه درودگری -اجاره اماکن تجاری
واگذاری اجاره جایگاه گاز س ان جی - کارگاه درودگری -اجاره اماکن تجاری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/14 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
فروش ششدانگ محوطه کارخانه به مساحت 70617 متر مربع پلاک های 952-954و 955 فرعی از 169و270
1398/2/14 مهلت دار
14:49 ب.ظ
6دانگ کارخانه گچ پلاک 15 فرع از 429 اصلی بخش 5
6دانگ کارخانه گچ پلاک 15 فرع از 429 اصلی بخش 5... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/14 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
اجاره کارخانجات 1160 مترمربع
اجاره کارخانجات 1160 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/14 اعلام نشده
10:19 ق.ظ
اجاره جایگاه گاز سی ان جی - واگذاری کارگاه درودگری و اجاره اماکن تجاری شهرکهای مسکونی و اجاره معدن شن و ماسه
1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/11
14:42 ب.ظ
اجاره واحدهای مجتمع کارگاهی و تجاری و اجاره کیوسک امداد خودرو و اجاره محل پیست دوچرخه سواری باغ بانوان
1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
10:09 ق.ظ
بهره برداری از کارگاه رویه کوبی
بهره برداری از کارگاه رویه کوبی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/9 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
فروش یخ در قالب 25 کیلویی
فروش یخ در قالب 25 کیلویی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/9 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
فروش ملک یکباب کارگاه به مساحت 368379 مترمربع
فروش ملک یکباب کارگاه به مساحت 368379 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
11:22 ق.ظ
بهره برداری از کارگاه رویه کوبی واقع در محوطه ایستگاه
بهره برداری از کارگاه رویه کوبی واقع در محوطه ایستگاه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
14:47 ب.ظ
فروش کارخانه دارای پلاک های ثبتی 1051 و 1058 فرعی از 168 بخش
فروش کارخانه دارای پلاک های ثبتی 1051 و 1058 فرعی از 168 بخش... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/7 مهلت دار
14:46 ب.ظ
فروش اموال منقول موجود در کارخانه
فروش اموال منقول موجود در کارخانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/7 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
فروش یک باب کارخانه کاشی سازی و محوطه به مساحت 80522 مترمربع پلاک ثبتی واقع در همدان
1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
10:23 ق.ظ
فروش کارخانه کارتن سازی به مساحت5000 مترمربع و سوله70 متری
فروش کارخانه کارتن سازی به مساحت5000 مترمربع و سوله70 متری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/5 مهلت دار
10:00 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارخانه چایسازی پلاک ثبتی129و130 به مساحت2280 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب کارخانه چایسازی پلاک ثبتی129و130 به مساحت2280 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
14:34 ب.ظ
واگذاری اجاره واحد ها مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان - اجاره کیوسک امداد خودرو
1398/2/4 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
فروش ملک کارگاه صنایع دستی واقع در استان
فروش ملک کارگاه صنایع دستی واقع در استان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
09:58 ق.ظ
فروش ملک کارگاه صنایع دستی واقع در استان
فروش ملک کارگاه صنایع دستی واقع در استان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
16:24 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارخانه چوب پلاک ثبتی 9 فرعی از 13 اصلی بخش 25 ناحیه 55
1398/2/2 تاریخ گذشته