1397/11/30
10:27 ق.ظ
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
15:52 ب.ظ
واگذاری کارخانجات مخمل وابریشم
واگذاری کارخانجات مخمل وابریشم... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/27
14:41 ب.ظ
1 باب کارخانه پلاک 188 فرعی از 4 اصلی بخش 18
1 باب کارخانه پلاک 188 فرعی از 4 اصلی بخش 18... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/23
18:08 ب.ظ
6دانگ 1 قطعه کارگاه صنایع چوب 2668 مترمربع پلاک 1144 فرعی از 8 اصلی بخش 4
6دانگ 1 قطعه کارگاه صنایع چوب 2668 مترمربع پلاک 1144 فرعی از 8 اصلی بخش 4... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/23 مهلت دار
10:03 ق.ظ
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/23 مهلت دار
10:01 ق.ظ
فروش سوله کارگاه- فروشگاه و دفاتر کار شهرک کارگاهی
فروش سوله کارگاه- فروشگاه و دفاتر کار شهرک کارگاهی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/17
13:45 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان کارگاه به مساحت 165/54 پلاک ثبتی 1608 بخش 21 شهرستان
1397/11/17 مهلت دار
1397/11/14
17:50 ب.ظ
فروش دو قطعه ملک با کاربری کارخانه برنجکوبی شهرستان
فروش دو قطعه ملک با کاربری کارخانه برنجکوبی شهرستان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/14 مهلت دار
17:38 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت1085 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت1085 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/14 مهلت دار
11:33 ق.ظ
فروش کارخانه لبنی صبح دامغان واقع در شرکت صنعتی خیابان صنعت
فروش کارخانه لبنی صبح دامغان واقع در شرکت صنعتی خیابان صنعت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:53 ق.ظ
فروش عرصع اعیان و اموال و تاسیسات تجهیزات موجود در کارخانه پلاک 29/6 در
فروش عرصع اعیان و اموال و تاسیسات تجهیزات موجود در کارخانه پلاک 29/6 در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/13 مهلت دار
10:53 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان محل کارخانه عرصه 10010 متر مربع دارای سوله های 1620 متری و 576 متر مربع شهر
1397/11/13 مهلت دار
10:37 ق.ظ
فروش خط تولید کارخانه پلت ویژه ابزیان و مرغداری و گاوداری با تولید 10 تن در روز
1397/11/13 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارگاه پالت سازی به مساحت حدود 1250 متر مربع اصلی 35 بخش 22
1397/11/13 مهلت دار
1397/11/11
11:26 ق.ظ
ملک واحد کارگاهی به مساحت 64/45 متر مربع
ملک واحد کارگاهی به مساحت 64/45 متر مربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/11 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
واگذاری هتل اپارتمان و کارخانه نوشابه سازی در
واگذاری هتل اپارتمان و کارخانه نوشابه سازی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/10
09:03 ق.ظ
فروش کارخانه تولید اجر ماشینی واقع در
فروش کارخانه تولید اجر ماشینی واقع در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/08
08:25 ق.ظ
فروش تعدادی از اراضی کارگاهی ضلع جنوبی و تجاری ضلع شرقی شهر
فروش تعدادی از اراضی کارگاهی ضلع جنوبی و تجاری ضلع شرقی شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/8 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارخانه به شماره قطعه تفکیک 21 تفکیکی بخش 3
1397/11/8 مهلت دار
1397/11/06
16:38 ب.ظ
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/6 تاریخ گذشته
16:33 ب.ظ
اجاره کارخانجات چینی بهداشتی سرامیک صنعتی اجر نمای نسوز
اجاره کارخانجات چینی بهداشتی سرامیک صنعتی اجر نمای نسوز... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/6 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه به مساحت 2400 متر مربع و دارای سالن 450 متری
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه به مساحت 2400 متر مربع و دارای سالن 450 متری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/6 مهلت دار
10:36 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارگاه نجاری به شماره ملکی 1233 فرعی از 69-67-68 فرعی از 70 اصلی
1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:50 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان های محل کارخانه واقع در شهر
فروش عرصه و اعیان های محل کارخانه واقع در شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/3 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
واگذاری ملک با کاربری کارگاهی به متراژ662 مترمربع
واگذاری ملک با کاربری کارگاهی به متراژ662 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
10:03 ق.ظ
فروش عرصه اعیان 1 واحد تولید کارخانه در
فروش عرصه اعیان 1 واحد تولید کارخانه در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:05 ب.ظ
فروش کارخانه تولید اجر ماشینی واقع در روستای
فروش کارخانه تولید اجر ماشینی واقع در روستای... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/1 تاریخ گذشته
16:15 ب.ظ
فروس عرصه اعیان 1باب کارخانه در
فروس عرصه اعیان 1باب کارخانه در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/1 مهلت دار
16:14 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان و مستحدثات کارخانه تاسیسات ماشین الات
فروش ششدانگ عرصه و اعیان و مستحدثات کارخانه تاسیسات ماشین الات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/1 مهلت دار
09:47 ق.ظ
فروش 8 واحد املاک شامل واحد کارگاهی- یک واحد تجاری-
فروش 8 واحد املاک شامل واحد کارگاهی- یک واحد تجاری-... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
15:29 ب.ظ
واگذاری اجاره عرصه واعیان یک باب کارگاه از رقبات به مساحت 117 متر مربع شهرستان
1397/10/30 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
فروش تعدادی املاک شامل کارگاه و فروشگاه دفاتر کار سهرک کارگاهی و 1 واحد تجاری از
1397/10/30 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک خود شامل برخی از کارگاها فروشگاه ها و دفاتر کار شهرک کارگاه
1397/10/30 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
واگذاری اجاره برخی مستحدثات مجموعه کارگاهی قصر صنعت شامل واحدهای
واگذاری اجاره برخی مستحدثات مجموعه کارگاهی قصر صنعت شامل واحدهای... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
15:27 ب.ظ
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/29 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
فروش عرصه اعیان و تاسیسات و اموال موجود در محل کارخانه در تهران شهرک صنعتی
1397/10/29 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
فروش سوله و کارگاه و فروشگاه و دفاتر کار شهرک کارگاهی
فروش سوله و کارگاه و فروشگاه و دفاتر کار شهرک کارگاهی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/29 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
فروش کارخانه در کیلومتر 20 جاده
فروش کارخانه در کیلومتر 20 جاده... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/29 اعلام نشده
10:28 ق.ظ
فروش تعدادی از مستحدثات شامل سوله کارگاه و فروشگاه و دفاتر
فروش تعدادی از مستحدثات شامل سوله کارگاه و فروشگاه و دفاتر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/26
13:37 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان ماشین الات و تاسیسات محل کارخانه
فروش عرصه و اعیان ماشین الات و تاسیسات محل کارخانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/26 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
واگذاری ملک کارگاهی به متراژ 662 مترمربع
واگذاری ملک کارگاهی به متراژ 662 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:33 ق.ظ
فروش کارخناه تولیدی عرصه 1976 و سوله 887 مترمربع در شهرک صنعتی
فروش کارخناه تولیدی عرصه 1976 و سوله 887 مترمربع در شهرک صنعتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
16:35 ب.ظ
فروش کارگاه صنعتی تولید سیم و کابل در - عرصه 3795 مترمربع
فروش کارگاه صنعتی تولید سیم و کابل در - عرصه 3795 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/23 اعلام نشده
15:49 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارگاه برنج کوبی و ذرت خشک کنی تحت پلاک 590/1798بخش 2
فروش ششدانگ یک باب کارگاه برنج کوبی و ذرت خشک کنی تحت پلاک 590/1798بخش 2... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/23 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
فروش کارخانه تولید گرانول و فریت
فروش کارخانه تولید گرانول و فریت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:43 ب.ظ
فروش یک باب کارخانه به مساحت 5600 مترمربع
فروش یک باب کارخانه به مساحت 5600 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/22 مهلت دار
14:43 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارخانه
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارخانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/22 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
اجاره یک دستگاه کارخانه 120 تنی
اجاره یک دستگاه کارخانه 120 تنی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/22 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
فروش کارخانه تولید گرانول و فریت شامل دارایی های مشروحه در شهرستان
فروش کارخانه تولید گرانول و فریت شامل دارایی های مشروحه در شهرستان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/22 تاریخ گذشته