1398/03/02
10:21 ق.ظ
واگذاری نگهداشت و بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی فشرده سی ان جی
1398/3/2 اعلام نشده
1398/03/01
14:48 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 اعلام نشده
14:48 ب.ظ
واگذاری جایگاه پمپ بنزین
واگذاری جایگاه پمپ بنزین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 اعلام نشده
1398/02/31
16:14 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 اعلام نشده
12:27 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
12:11 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
10:22 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 اعلام نشده
10:06 ق.ظ
بهره بدراری از جایگاه پمپ سی ان جی
بهره بدراری از جایگاه پمپ سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
17:30 ب.ظ
واگذاری دکه در جایگاه سی ان جی و حمام تاریخی
واگذاری دکه در جایگاه سی ان جی و حمام تاریخی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 اعلام نشده
15:40 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی شهر
واگذاری جایگاه سی ان جی شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 اعلام نشده
15:17 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
13:38 ب.ظ
واگذاری دو جایگاه سی ان جی  شهرداری
واگذاری دو جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
13:26 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی واقع  در بلوار سردار شهید
1398/2/26 مهلت دار
09:34 ق.ظ
واگذاری جایگاههای سی ان جی
واگذاری جایگاههای سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 مهلت دار
09:26 ق.ظ
اجاره بهرره برداری جایگاه تکمنظوره سی ان جی با کمپرسور و کوانشین
1398/2/26 مهلت دار
1398/02/25
13:51 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
15:23 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
14:53 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری
بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/23 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
واگذاری جایگاه سوخت سی ان جی در شهر جدید
واگذاری جایگاه سوخت سی ان جی در شهر جدید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
15:49 ب.ظ
واگذاری عرصه و اعیان جایگاه سوخت گار سی ان جی
واگذاری عرصه و اعیان جایگاه سوخت گار سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/22 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
14:39 ب.ظ
بهره برداری حفظ و نگهداری از جایگاه های پمپ گاز سی ان جی واقع در
1398/2/21 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
واگذاری بهره برداری و نگهداری جایگاه عرضه سوخت طبیعیCNG
1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/19
10:47 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری
1398/2/19 مهلت دار
1398/02/18
15:30 ب.ظ
بهره برداری جایگاه سی ان جی واقع در اول جاده
بهره برداری جایگاه سی ان جی واقع در اول جاده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/18 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی
واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/17
13:15 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری
بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/17 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی فلکه فرودگاه
بهره برداری از جایگاه سی ان جی فلکه فرودگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/16
12:31 ب.ظ
واگذاری اجاره جایگاه پمپ سی ان جی مدیریت نظارت بهره برداری و نگهداری
1398/2/16 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
جایگاه توزیع سی ان جی های واقع در ابتدای کوی
جایگاه توزیع سی ان جی های واقع در ابتدای کوی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
10:32 ق.ظ
واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی سازمان همیاری شهرداری استان
1398/2/15 اعلام نشده
10:22 ق.ظ
واگذاری اجاره ایستگاه سی ان جی به مساحت عرصه 1530 متر مربع و اعیان 393/62 متر مربع
1398/2/15 مهلت دار
10:21 ق.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی به مدت یک سال شهرداری
واگذاری جایگاه سی ان جی به مدت یک سال شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
15:10 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی شهر
واگذاری جایگاه سی ان جی شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/14 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
واگذاری اجاره جایگاه گاز س ان جی - کارگاه درودگری -اجاره اماکن تجاری
1398/2/14 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
اجاره سی ان جی
اجاره سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/14 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی هلانیه
واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی هلانیه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/14 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
واگذاری اجاره جایگاه های پمپ گازCNG
واگذاری اجاره جایگاه های پمپ گازCNG... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/14 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی جهت بهره برداری
واگذاری جایگاه سی ان جی جهت بهره برداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/14 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی بلوار
بهره برداری از جایگاه سی ان جی بلوار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/14 اعلام نشده
1398/02/12
18:11 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی شماره 2 شهرداری
1398/2/12 اعلام نشده
18:10 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/12 اعلام نشده
09:52 ق.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/12 اعلام نشده
1398/02/11
13:38 ب.ظ
واگذاری بهره برداری و نگهداری جایگاه عرضه سوخت طبیعی CNG
1398/2/11 اعلام نشده
1398/02/10
12:29 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
14:29 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی  واقع در اول
1398/2/9 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
واگذاری اجاره جایگاه پمپ سی ان جی مدیریت نظارت بهره برداری و نگهداری
1398/2/9 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری  جایگاه سی ان جی شماره یک
1398/2/9 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
واگذاری جایگاه بهره سی ان جی  جهت بهره برداری به صورت اجاره
1398/2/9 تاریخ گذشته