1397/09/25
15:57 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
11:45 ق.ظ
واگذاری جایگاه cng
واگذاری جایگاه cng... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
11:16 ق.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی -
اجاره جایگاه سی ان جی -... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/24
15:54 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 اعلام نشده
14:25 ب.ظ
بهره برداری  از جایگاه cng
بهره برداری از جایگاه cng... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 مهلت دار
14:01 ب.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی سه سال
اجاره جایگاه سی ان جی سه سال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
18:57 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه سوخت گاز  خودرو سی ان جی  واقع
1397/9/22 اعلام نشده
08:54 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/21 مهلت دار
08:49 ق.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری واقع در
1397/9/21 مهلت دار
1397/09/21
16:53 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری در جاده
1397/9/21 مهلت دار
16:41 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری
واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/21 اعلام نشده
12:44 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری
1397/9/21 مهلت دار
12:38 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/21 اعلام نشده
12:23 ب.ظ
واگذاری جایگاه گاز شهرداری
واگذاری جایگاه گاز شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 اعلام نشده
09:20 ق.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری و نگهداشت جایگاه تک منظوره سی ان جی
1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/20
22:42 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی واقع در جنب
واگذاری جایگاه سی ان جی واقع در جنب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 مهلت دار
22:33 ب.ظ
واگذاری بهره برداری 2 از جایگاه سی ان جی شهرداری
1397/9/20 مهلت دار
21:44 ب.ظ
بهره برداری  و نگهداشت جایگاه  اجاره CNG
بهره برداری و نگهداشت جایگاه اجاره CNG... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 مهلت دار
21:43 ب.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی عماد سیادت
اجاره جایگاه سی ان جی عماد سیادت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
13:21 ب.ظ
واگذاری بهره برداری و نگهداری از جایگاه سی ان جی
1397/9/19 مهلت دار
13:04 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 مهلت دار
13:01 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 اعلام نشده
10:41 ق.ظ
بهره برداری از جایگاه سوخت cng با برند safeواقع در جنب
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
14:19 ب.ظ
واگذاری جایگاه  سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/18 اعلام نشده
14:07 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی در بلوار امام خمینی
1397/9/18 اعلام نشده
12:51 ب.ظ
واگذاری حق بهره برداری اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری
1397/9/18 اعلام نشده
09:09 ق.ظ
اجاره بهره برداری از جایگاه سی ان جی واقع در
اجاره بهره برداری از جایگاه سی ان جی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/17 مهلت دار
1397/09/17
13:21 ب.ظ
واگذاری جایگاه سوخت سی ان جی واقع در
واگذاری جایگاه سوخت سی ان جی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/15 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری
بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/15 اعلام نشده
1397/09/15
09:06 ق.ظ
واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی شماره 3 جنب کشتارگاه صنعتی
1397/9/15 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
واگذاری به احجاره جایگاه سی ان جی شماره 2
واگذاری به احجاره جایگاه سی ان جی شماره 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/15 اعلام نشده
1397/09/14
15:41 ب.ظ
راهبری و بهره برداری از دو جایگاه سوخت سی ان جی
1397/9/14 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی کوی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی کوی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/14 اعلام نشده
15:37 ب.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت سی ان جی با
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
راهبری و بهره برداری از دو جایگاه سوخت سی ان جی
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:51 ب.ظ
واگذاری بهره برداری دو جایگاه سی ان جی شهرداری
1397/9/13 مهلت دار
12:59 ب.ظ
واگذاری جایگاه cng
واگذاری جایگاه cng... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/13 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی عماد
اجاره جایگاه سی ان جی عماد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/13 مهلت دار
10:14 ق.ظ
بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی
بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/13 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی
اجاره جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:50 ب.ظ
واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه سی ان جی
1397/9/12 مهلت دار
12:50 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه cngدر ....
واگذاری بهره برداری از جایگاه cngدر ....... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:53 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی در بولوار امام خمینی
1397/9/11 اعلام نشده
1397/09/10
09:39 ق.ظ
اجاره جایگاه پمپ سی ان جی
اجاره جایگاه پمپ سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/10 اعلام نشده
1397/09/08
18:32 ب.ظ
واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی
واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/8 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی  شماره 2
اجاره جایگاه سی ان جی شماره 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/8 اعلام نشده
1397/09/07
14:06 ب.ظ
بهره برداری حفظ و نگهداری از جایگاه پمپ گاز سی ان جی در
1397/9/7 اعلام نشده
12:47 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/7 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی به
واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/7 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
واگذاری  بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی سی ان جی به مدت
1397/9/7 تاریخ گذشته