1397/10/26
09:12 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/19
11:21 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
11:13 ق.ظ
فروش سوخت سهمیه دی ماه سال 97
فروش سوخت سهمیه دی ماه سال 97... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/06
11:53 ق.ظ
فروش سوخت سهمیه مرزنشینان شهرستان
فروش سوخت سهمیه مرزنشینان شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:24 ق.ظ
فروش تعداد 360 پاکت ذغال کبابی مارک
فروش تعداد 360 پاکت ذغال کبابی مارک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:38 ق.ظ
فروش سهمیه قیر به مقدار تقریبی 200 تن شهرداری
فروش سهمیه قیر به مقدار تقریبی 200 تن شهرداری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/01
15:46 ب.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/1 اعلام نشده
11:02 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در شعاع 20 کیلومتری
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در شعاع 20 کیلومتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:46 ق.ظ
واگذاری حق بهره برداری راهبری تهیه و توزیع و
واگذاری حق بهره برداری راهبری تهیه و توزیع و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/18
08:39 ق.ظ
فروش گازهای مشعل میادین
فروش گازهای مشعل میادین... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:17 ب.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی در شعاع 20 کیلومتری
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی در شعاع 20 کیلومتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:51 ب.ظ
فروش سوخت سهمیه ابان ماه سال 97
فروش سوخت سهمیه ابان ماه سال 97... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/20
20:05 ب.ظ
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/20 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:24 ب.ظ
فروش مواد زائد نفتی
فروش مواد زائد نفتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/5 اعلام نشده
1397/07/26
08:51 ق.ظ
فروش اموال به شرح : گازوئیل موجود در منبع سوخت به مقدار 11 هزار لیتر - پالوی ضایعاتی با ورق 10 میل سیاه - یک دستگاه هوا کش کار کرده
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/17
18:05 ب.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/17 اعلام نشده
17:56 ب.ظ
فروش 50 هزار لیتر مازوت و
فروش 50 هزار لیتر مازوت و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:46 ب.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/04
13:06 ب.ظ
فروش 34 میلیون لیتر
فروش 34 میلیون لیتر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/4 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
فروش 12 میلیون لیتر
فروش 12 میلیون لیتر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/4 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
فروش سوخت ساکنین روستاهای مرزی
فروش سوخت ساکنین روستاهای مرزی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
10:11 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/3 اعلام نشده
1397/06/27
12:34 ب.ظ
فروش گازهای مشعل در
فروش گازهای مشعل در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/27 اعلام نشده
1397/06/26
10:44 ق.ظ
فروش گازهای مشعل
فروش گازهای مشعل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/25 اعلام نشده
1397/06/24
16:09 ب.ظ
فروش سوخت
فروش سوخت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/24 تاریخ گذشته
15:51 ب.ظ
فروش گازهای مشعل میادین در منطقه
فروش گازهای مشعل میادین در منطقه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/24 اعلام نشده
1397/06/20
15:16 ب.ظ
فروش گازهای مشعمل میادین شرکت
فروش گازهای مشعمل میادین شرکت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/20 اعلام نشده
1397/06/05
11:12 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین
فروش سوخت به ساکنین... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/5 تاریخ گذشته
00:22 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای
فروش سوخت به ساکنین روستاهای... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/17
13:12 ب.ظ
فروش 500 کیلو گرم ذغال لیموی سفره خانه ای
فروش 500 کیلو گرم ذغال لیموی سفره خانه ای... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/02
19:55 ب.ظ
فروش 450 کیلو ذغال لیمو
فروش 450 کیلو ذغال لیمو... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/20
15:48 ب.ظ
فروش 500 کیسه ذغال باز داشتی
فروش 500 کیسه ذغال باز داشتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/13
11:03 ق.ظ
فروش یک دستگاه دیگ بخار با ظرفیت 5 تن و سوخت گاز
فروش یک دستگاه دیگ بخار با ظرفیت 5 تن و سوخت گاز... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/03/30
09:41 ق.ظ
فروش 690 کبلو زغال لیمو مرکبات
فروش 690 کبلو زغال لیمو مرکبات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/24
01:20 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/23 اعلام نشده
1397/03/22
14:43 ب.ظ
فروش 34 میلیون لیتر سوخت سهمیه
فروش 34 میلیون لیتر سوخت سهمیه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/22 اعلام نشده
1397/03/05
10:33 ق.ظ
فروش دو میلیون لیتر نفتگاز d2 ایران قابل افزایش
فروش دو میلیون لیتر نفتگاز d2 ایران قابل افزایش... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/4 اعلام نشده