1398/02/04
09:47 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/2/4 اعلام نشده
1398/02/03
10:54 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در شعاع 20 کیلومتری
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در شعاع 20 کیلومتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/2/3 مهلت دار
1398/01/28
09:39 ق.ظ
فروش بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت 40 میلیون لیتر به ازای نرخ پایه
فروش بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت 40 میلیون لیتر به ازای نرخ پایه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/28 مهلت دار
09:02 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنیم روستاهای مرزی در شعاع20 کیلومتری
فروش سوخت به ساکنیم روستاهای مرزی در شعاع20 کیلومتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:19 ب.ظ
بهره برداری و عرضه و فروش گاز
بهره برداری و عرضه و فروش گاز... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/23
09:40 ق.ظ
بهره برداری و عرضه و فروش گاز
بهره برداری و عرضه و فروش گاز... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/18
10:30 ق.ظ
فروش سهمیه سوخت
فروش سهمیه سوخت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:20 ب.ظ
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستاهای واقع در شعاع بیست
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستاهای واقع در شعاع بیست... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
13:51 ب.ظ
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستهای واقع در شعاع بیست
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستهای واقع در شعاع بیست... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/08
22:57 ب.ظ
فروش 400 کارتن دوازده تایی ذغال یک کیلویی شهرستان
فروش 400 کارتن دوازده تایی ذغال یک کیلویی شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/8 تاریخ گذشته
16:55 ب.ظ
فروش سوخت نفت و گاز
فروش سوخت نفت و گاز... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
10:19 ق.ظ
فروش سوخت سهمیه بهمن و اسفند ساکنین روستاهای مرزی در شعاع 20 کیلومتری
فروش سوخت سهمیه بهمن و اسفند ساکنین روستاهای مرزی در شعاع 20 کیلومتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
15:38 ب.ظ
فروش سوخت سهمیه اسفندماه
فروش سوخت سهمیه اسفندماه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/03
09:22 ق.ظ
فروش سوخت مستعمل 1000 لیتری
فروش سوخت مستعمل 1000 لیتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/20
11:56 ق.ظ
فروش سهمیه سوخت
فروش سهمیه سوخت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:44 ب.ظ
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستاهای واقع در شعاع
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستاهای واقع در شعاع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:31 ب.ظ
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستاهای واقع در شعاع بیست
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستاهای واقع در شعاع بیست... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:19 ق.ظ
محل تخصیص سهمیه قیر خود در سال
محل تخصیص سهمیه قیر خود در سال... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/13 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
فروش سوخت گازوئیل
فروش سوخت گازوئیل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:30 ق.ظ
تمدید -فروش سوخت سهمیه بهمن و اسفند ماه
تمدید -فروش سوخت سهمیه بهمن و اسفند ماه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/11 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
تمدید -- فروش سوخت سهمیه بهمن و اسفند ماه
تمدید -- فروش سوخت سهمیه بهمن و اسفند ماه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/02
09:45 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در شعاع 20 کیلومتری
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در شعاع 20 کیلومتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/2 اعلام نشده
1397/10/26
09:12 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:21 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
11:13 ق.ظ
فروش سوخت سهمیه دی ماه سال 97
فروش سوخت سهمیه دی ماه سال 97... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/06
11:53 ق.ظ
فروش سوخت سهمیه مرزنشینان شهرستان
فروش سوخت سهمیه مرزنشینان شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:24 ق.ظ
فروش تعداد 360 پاکت ذغال کبابی مارک
فروش تعداد 360 پاکت ذغال کبابی مارک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:38 ق.ظ
فروش سهمیه قیر به مقدار تقریبی 200 تن شهرداری
فروش سهمیه قیر به مقدار تقریبی 200 تن شهرداری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/01
15:46 ب.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/1 اعلام نشده
11:02 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در شعاع 20 کیلومتری
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در شعاع 20 کیلومتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:46 ق.ظ
واگذاری حق بهره برداری راهبری تهیه و توزیع و
واگذاری حق بهره برداری راهبری تهیه و توزیع و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/18
08:39 ق.ظ
فروش گازهای مشعل میادین
فروش گازهای مشعل میادین... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:17 ب.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی در شعاع 20 کیلومتری
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی در شعاع 20 کیلومتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:51 ب.ظ
فروش سوخت سهمیه ابان ماه سال 97
فروش سوخت سهمیه ابان ماه سال 97... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/20
20:05 ب.ظ
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/20 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:24 ب.ظ
فروش مواد زائد نفتی
فروش مواد زائد نفتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/5 اعلام نشده
1397/07/26
08:51 ق.ظ
فروش اموال به شرح : گازوئیل موجود در منبع سوخت به مقدار 11 هزار لیتر - پالوی ضایعاتی با ورق 10 میل سیاه - یک دستگاه هوا کش کار کرده
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/17
18:05 ب.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/17 اعلام نشده
17:56 ب.ظ
فروش 50 هزار لیتر مازوت و
فروش 50 هزار لیتر مازوت و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:46 ب.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/04
13:06 ب.ظ
فروش 34 میلیون لیتر
فروش 34 میلیون لیتر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/4 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
فروش 12 میلیون لیتر
فروش 12 میلیون لیتر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/4 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
فروش سوخت ساکنین روستاهای مرزی
فروش سوخت ساکنین روستاهای مرزی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
10:11 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/3 اعلام نشده
1397/06/27
12:34 ب.ظ
فروش گازهای مشعل در
فروش گازهای مشعل در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/27 اعلام نشده
1397/06/26
10:44 ق.ظ
فروش گازهای مشعل
فروش گازهای مشعل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/25 اعلام نشده
1397/06/24
16:09 ب.ظ
فروش سوخت
فروش سوخت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/24 تاریخ گذشته
15:51 ب.ظ
فروش گازهای مشعل میادین در منطقه
فروش گازهای مشعل میادین در منطقه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/24 اعلام نشده
1397/06/20
15:16 ب.ظ
فروش گازهای مشعمل میادین شرکت
فروش گازهای مشعمل میادین شرکت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/20 اعلام نشده