1398/01/17
13:28 ب.ظ
فروش تعداد 80 کارتن 12 تایی مجموعا 960 عدد
فروش تعداد 80 کارتن 12 تایی مجموعا 960 عدد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:54 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:54 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:54 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:54 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:54 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:53 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:53 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:49 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:49 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:49 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:48 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:48 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:48 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:47 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:46 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
16:46 ب.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/15 اعلام نشده
1397/12/03
10:08 ق.ظ
فروش تجهیزات ارایشگاهی
فروش تجهیزات ارایشگاهی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
09:53 ق.ظ
فروش اموال توقیفی لوازم بهداشتی و ارایشی در 27 ردیف شهرستان
فروش اموال توقیفی لوازم بهداشتی و ارایشی در 27 ردیف شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/30
14:34 ب.ظ
فروش 922 عدد شربت اهورا نی نی
فروش 922 عدد شربت اهورا نی نی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/27
12:15 ب.ظ
فروش اموال در 141 ردیف شامل :کرم پودر دست - نخ ارایشی -دستگاه قابلمه ای شهر
فروش اموال در 141 ردیف شامل :کرم پودر دست - نخ ارایشی -دستگاه قابلمه ای شهر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/13
09:25 ق.ظ
فروش تیغ ژیلت
فروش تیغ ژیلت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:15 ب.ظ
فروش نوار جلو وپوشک محل نگهداری
فروش نوار جلو وپوشک محل نگهداری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:15 ب.ظ
فروش اموال ارایشی در شامل شامپو شیر و اکسیدان و .. 15 قلم
فروش اموال ارایشی در شامل شامپو شیر و اکسیدان و .. 15 قلم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
09:39 ق.ظ
فروش فریم کائوچویی مارک دار فریم فلزی ساده فریم افتابی پولاریزه
فروش فریم کائوچویی مارک دار فریم فلزی ساده فریم افتابی پولاریزه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
18:54 ب.ظ
فروش 5 برند تجاری صابون به نامهای ( حنانه - بیتا - فر - نرسی - اگین)
فروش 5 برند تجاری صابون به نامهای ( حنانه - بیتا - فر - نرسی - اگین)... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/12 اعلام نشده
1397/09/24
14:09 ب.ظ
فروش اموال شامل :رژگونه پارتا-پنکیک پارتاگلد-شهرستان
فروش اموال شامل :رژگونه پارتا-پنکیک پارتاگلد-شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
19:00 ب.ظ
فروش اموال شامل : سرویس کامل کردنی و دستبند و گوشواره - حلقه روسری - گوشواره فاشیون
فروش اموال شامل : سرویس کامل کردنی و دستبند و گوشواره - حلقه روسری - گوشواره فاشیون... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:41 ب.ظ
فروش اموال شامل : تعداد 3 دستگاه ماشین ریش تراش فیلیپس - دو دستگاه موگیر بینی با
فروش اموال شامل : تعداد 3 دستگاه ماشین ریش تراش فیلیپس - دو دستگاه موگیر بینی با... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/14
10:17 ق.ظ
فروش کتیرا از نوع خرمنی به میزان تقریبی
فروش کتیرا از نوع خرمنی به میزان تقریبی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
14:35 ب.ظ
فروش اموال شامل: ریمل و مداد چشم و چسب مو و...
فروش اموال شامل: ریمل و مداد چشم و چسب مو و...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/08/26
16:05 ب.ظ
فروش 19 قلم محصولات ارایشی و بهداشتی
فروش 19 قلم محصولات ارایشی و بهداشتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:02 ب.ظ
فرشو یک دستگاه پرومکس ارایشی سشوار پرومکس یک عدد و پرس
فرشو یک دستگاه پرومکس ارایشی سشوار پرومکس یک عدد و پرس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
10:56 ق.ظ
فروش اموال به شرح : قرص دنیزیل - ژل تقویت کننده موی سر - ژل روشن کننده کشاله واقع در
فروش اموال به شرح : قرص دنیزیل - ژل تقویت کننده موی سر - ژل روشن کننده کشاله واقع در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:08 ب.ظ
فروش اقلام شامل: کرم پودر و پن کیک در چند ردیف
فروش اقلام شامل: کرم پودر و پن کیک در چند ردیف... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:51 ب.ظ
فروش انواع لوازم ارایشی شامل رژگونه- کرم پودر
فروش انواع لوازم ارایشی شامل رژگونه- کرم پودر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:53 ب.ظ
فروش کپسول تامسولوسین و
فروش کپسول تامسولوسین و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
11:15 ق.ظ
فروش کرم پودر و
فروش کرم پودر و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:37 ب.ظ
فروش تعداد 102 عدد رنگ موی ایرانی
فروش تعداد 102 عدد رنگ موی ایرانی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/08
12:01 ب.ظ
فروش 19 قلم محصولات ارایشی و بهداشتی
فروش 19 قلم محصولات ارایشی و بهداشتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
13:54 ب.ظ
فروش انواع کاندوم
فروش انواع کاندوم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/01
22:59 ب.ظ
فروش محصولات فرعی شامل اب
فروش محصولات فرعی شامل اب... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/1 اعلام نشده
1397/06/27
12:36 ب.ظ
فروش اموال به شرح : مسواک فلکسی - ابنبات - دستمال
فروش اموال به شرح : مسواک فلکسی - ابنبات - دستمال... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/23
22:37 ب.ظ
فروش مسواک ویوا- فراک - سیکاس
فروش مسواک ویوا- فراک - سیکاس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/17
11:30 ق.ظ
فروش لوازم ارایشگاهی
فروش لوازم ارایشگاهی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/13
10:15 ق.ظ
فروش مداد خط چشم و ابرو در رنگهای مختلف
فروش مداد خط چشم و ابرو در رنگهای مختلف... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/11
18:58 ب.ظ
فروش پنکک دروایس 260 عدد و
فروش پنکک دروایس 260 عدد و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/05/30
11:22 ق.ظ
فروش برند تینا شامل انواع دستمال کاغذی انواع پوشک و بچه و
فروش برند تینا شامل انواع دستمال کاغذی انواع پوشک و بچه و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/15
10:57 ق.ظ
فروش تعداد 36864 عدد ژیلت با مارک استیلت
فروش تعداد 36864 عدد ژیلت با مارک استیلت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/04
12:41 ب.ظ
فروش اموال به شرح : رنگ موی لورینت - رنگ موی البورا -
فروش اموال به شرح : رنگ موی لورینت - رنگ موی البورا -... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/4 تاریخ گذشته