1397/12/02
19:02 ب.ظ
فروش پلاستیک ضایعاتی حدود 700 کیلو گرم
فروش پلاستیک ضایعاتی حدود 700 کیلو گرم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:12 ق.ظ
فروش بشکه های پلاستیکی جای مواد شیمیایی
فروش بشکه های پلاستیکی جای مواد شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/18 اعلام نشده
1397/09/03
10:08 ق.ظ
فروش مقدار 60/000 کیلو پلاستیک رکابی بی رنگ
فروش مقدار 60/000 کیلو پلاستیک رکابی بی رنگ... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/27
10:00 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل: کامپاوند - لایه چیفر - سیم بیدلخت - فلاپ و...
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل: کامپاوند - لایه چیفر - سیم بیدلخت - فلاپ و...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:45 ب.ظ
سطل پلاستیکی 20 لیتری به همراه درب
سطل پلاستیکی 20 لیتری به همراه درب... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/07
19:23 ب.ظ
فروش گالن پلاستیکی و دریل مستعمل
فروش گالن پلاستیکی و دریل مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/7 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
فروش مقادیری از لاستیکهای فرسوده سبک سنگین و نیمه سنگین به وزن 300/000 کیلوگرم
فروش مقادیری از لاستیکهای فرسوده سبک سنگین و نیمه سنگین به وزن 300/000 کیلوگرم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/7 اعلام نشده
1397/07/03
09:57 ق.ظ
تعداد 18 ردیف اقلام مختلف شامل : انواع لاستیک و شال و
تعداد 18 ردیف اقلام مختلف شامل : انواع لاستیک و شال و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/01
22:18 ب.ظ
فروش انواع لاستیک مستعمل
فروش انواع لاستیک مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
11:14 ق.ظ
فروش لاستیک های مستعل و ضایعاتی
فروش لاستیک های مستعل و ضایعاتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/31 اعلام نشده
09:33 ق.ظ
فروش مقادیری از انواع لاستیک های فرسوده
فروش مقادیری از انواع لاستیک های فرسوده... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/31 اعلام نشده
1397/06/23
22:58 ب.ظ
فروش مقدار 1 تن اهن الات اسقاط و
فروش مقدار 1 تن اهن الات اسقاط و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/22 تاریخ گذشته
22:33 ب.ظ
فروش انواع قطعات لاستیکی مورد مصرف کارخانه کاشی چینی
فروش انواع قطعات لاستیکی مورد مصرف کارخانه کاشی چینی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/22 اعلام نشده
1397/06/17
11:53 ق.ظ
فروش دریچه های پلاستیکی
فروش دریچه های پلاستیکی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/07
12:25 ب.ظ
فروش اموال توقیفی به شرح 20 بسته پلاستیک نایلکس
فروش اموال توقیفی به شرح 20 بسته پلاستیک نایلکس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
19:02 ب.ظ
فروش اموال به شرح : قطعه لاستیکی 134 او جی
فروش اموال به شرح : قطعه لاستیکی 134 او جی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/23
16:04 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل: بشکه فلزی و پلاستیکی -
فروش اقلام ضایعاتی شامل: بشکه فلزی و پلاستیکی -... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/16
11:33 ق.ظ
فروش اهن الات و انواع پلاستیک و
فروش اهن الات و انواع پلاستیک و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/15
11:22 ق.ظ
فروش پاکت و بشکه پلاستیکی و
فروش پاکت و بشکه پلاستیکی و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/04/26
18:30 ب.ظ
فروش 700 تن لاستیک به صورت تدریجی روزانه
فروش 700 تن لاستیک به صورت تدریجی روزانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/03/22
14:45 ب.ظ
فروش ضایعات آهن -لاستکی و روغن سوخته-بشکه قیر 150 عدد-لاستیک ضایعاتی
فروش ضایعات آهن -لاستکی و روغن سوخته-بشکه قیر 150 عدد-لاستیک ضایعاتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/22 اعلام نشده
1397/03/20
11:21 ق.ظ
فروش حدود 700 تن لاستیک
فروش حدود 700 تن لاستیک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/20 تاریخ گذشته
1397/03/19
16:51 ب.ظ
فروش حدود 700 تن لاستیک
فروش حدود 700 تن لاستیک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/19 اعلام نشده
1397/03/13
13:59 ب.ظ
فروش اقلام نو مستعمل ضایعاتی و اسقاط مازاد
فروش اقلام نو مستعمل ضایعاتی و اسقاط مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/13 اعلام نشده
1397/03/01
14:21 ب.ظ
فروش تعداد 22 بسته طلق pvc اریان پلاست
فروش تعداد 22 بسته طلق pvc اریان پلاست... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/1 اعلام نشده
1397/02/28
17:24 ب.ظ
فروش لاستیک مستعمل 170 حلقه
فروش لاستیک مستعمل 170 حلقه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/25 اعلام نشده
1397/02/26
11:02 ق.ظ
روش انواع لاستیک های سبک
روش انواع لاستیک های سبک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/25 اعلام نشده
1397/02/24
16:29 ب.ظ
فروش مقدار 400 تن پالت پلاستیکی بلااستفاده
فروش مقدار 400 تن پالت پلاستیکی بلااستفاده... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/24 اعلام نشده
1397/02/22
11:02 ق.ظ
فروش لاستیک فرسوده
فروش لاستیک فرسوده... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/20 اعلام نشده