1397/08/22
11:20 ق.ظ
فروش 118 تن قیر
فروش 118 تن قیر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/22 اعلام نشده
1397/07/28
10:26 ق.ظ
واگذاری مقدار 60/720 تن قیر موجود در انبار کارخانه اسفالت
واگذاری مقدار 60/720 تن قیر موجود در انبار کارخانه اسفالت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/21
10:36 ق.ظ
واگذاری مقدار 60/720 تن قیر موجود در انبار
واگذاری مقدار 60/720 تن قیر موجود در انبار... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
11:08 ق.ظ
فروش قیر 85-100 در قبال ان تهیه حمل اسفالت و
فروش قیر 85-100 در قبال ان تهیه حمل اسفالت و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:32 ب.ظ
فروش 143 تن قیر 10-85 و در مقابل ان تهیه و انجام عملیات
فروش 143 تن قیر 10-85 و در مقابل ان تهیه و انجام عملیات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:10 ب.ظ
خرید اسفالت گرم از نوع بیندر و توپکا
خرید اسفالت گرم از نوع بیندر و توپکا... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/18
15:26 ب.ظ
فروش مقدار 166/17 تن قیر 85/100 واقع
فروش مقدار 166/17 تن قیر 85/100 واقع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/18 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
فروش قیر تحویلی از سازمان شهرداری ها به مقدار
فروش قیر تحویلی از سازمان شهرداری ها به مقدار... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/13
11:58 ق.ظ
فروش 30 هزار تن قیر صادراتی
فروش 30 هزار تن قیر صادراتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/13 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
فروش مقدار 166/17 تن قیر 85/100 واقع در
فروش مقدار 166/17 تن قیر 85/100 واقع در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/13 اعلام نشده
10:20 ق.ظ
فروش مقدار سی هزار تن قیر صادراتی
فروش مقدار سی هزار تن قیر صادراتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/12
08:25 ق.ظ
فروش مقدار 272 تن قیر
فروش مقدار 272 تن قیر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/11
19:18 ب.ظ
فروش مقدار 166/17 تن قیر 85/100 شهرداری
فروش مقدار 166/17 تن قیر 85/100 شهرداری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/11 اعلام نشده
1397/05/10
14:33 ب.ظ
فروش قیر 120 تن
فروش قیر 120 تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/10 اعلام نشده
1397/05/07
19:48 ب.ظ
فروش 163/52 تن قیر 100-85 و تهیه
فروش 163/52 تن قیر 100-85 و تهیه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/03
17:41 ب.ظ
فروش 620 تن قیر طبیعی مکشوفه
فروش 620 تن قیر طبیعی مکشوفه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/3 اعلام نشده
1397/04/13
11:31 ق.ظ
فروش تانکر-موتور پمپ-قیر
فروش تانکر-موتور پمپ-قیر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/13 اعلام نشده
1397/03/22
14:45 ب.ظ
فروش ضایعات آهن -لاستکی و روغن سوخته-بشکه قیر 150 عدد-لاستیک ضایعاتی
فروش ضایعات آهن -لاستکی و روغن سوخته-بشکه قیر 150 عدد-لاستیک ضایعاتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/22 اعلام نشده