1397/09/18
13:28 ب.ظ
فروش 4400 عدد مایع ظرفشویی جام 4 لیتری
فروش 4400 عدد مایع ظرفشویی جام 4 لیتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/18 مهلت دار
13:28 ب.ظ
فروش مایع ظرفشویی جام چهار لیتری
فروش مایع ظرفشویی جام چهار لیتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/18 مهلت دار
1397/09/11
10:11 ق.ظ
فروش 700 تن کاتالیست مستعمل
فروش 700 تن کاتالیست مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:42 ب.ظ
فروش مایع ظرفشویی یک کیلوگرمی ریکا به وزن تقریبی یک کیلوگرمی
فروش مایع ظرفشویی یک کیلوگرمی ریکا به وزن تقریبی یک کیلوگرمی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
10:43 ق.ظ
فروش تعداد 1203 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا
فروش تعداد 1203 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
10:54 ق.ظ
فروش اموال شامل :36 عدد شامپوی کلبر مردانه - 36 عدد شامپوی شولدوز
فروش اموال شامل :36 عدد شامپوی کلبر مردانه - 36 عدد شامپوی شولدوز... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:13 ق.ظ
فروش تعداد 1950 عدد کارتن 15 عددی 29250 عدد مایع ظرفشویی
فروش تعداد 1950 عدد کارتن 15 عددی 29250 عدد مایع ظرفشویی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/19
13:53 ب.ظ
فروش تعداد 24167 عد مایع ظرفشویی به ارزش هر عدد به مبلغ 20000 ریال واقع در
فروش تعداد 24167 عد مایع ظرفشویی به ارزش هر عدد به مبلغ 20000 ریال واقع در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/17 تاریخ گذشته
1397/08/12
09:43 ق.ظ
فروش تعداد2/200 کارتن ریکا هر کارتن محتوی 15 عدد مایع
فروش تعداد2/200 کارتن ریکا هر کارتن محتوی 15 عدد مایع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:55 ق.ظ
فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی
فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:18 ب.ظ
اموال شامل: گریس و روغن دنده و روغن موتور و..
اموال شامل: گریس و روغن دنده و روغن موتور و..... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
10:47 ق.ظ
فروش500 تن کک متالوژی تولیدی مجتمع کک سازی
فروش500 تن کک متالوژی تولیدی مجتمع کک سازی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/05
17:34 ب.ظ
فروش 670 کارتز مایع ظرفشویی یک لیتری
فروش 670 کارتز مایع ظرفشویی یک لیتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:10 ب.ظ
فروش تعداد 53118 عدد مایع ظرفشویی
فروش تعداد 53118 عدد مایع ظرفشویی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/25
11:03 ق.ظ
فروش تعداد 44167 عد مایع ظرفشویی
فروش تعداد 44167 عد مایع ظرفشویی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:29 ب.ظ
فروش 300 کارتن مایع ظرفشویی جام
فروش 300 کارتن مایع ظرفشویی جام... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/20 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
فروش 185 کارتن مایع ظرفشویی 1 لیتری
فروش 185 کارتن مایع ظرفشویی 1 لیتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/13
08:59 ق.ظ
فروش مایع ظرف شویی یک لیتری جام
فروش مایع ظرف شویی یک لیتری جام... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/11
08:55 ق.ظ
فروش 115 کارتن مایع ظرفشویی جام
فروش 115 کارتن مایع ظرفشویی جام... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/07
08:54 ق.ظ
فروش 1270 کارتن ظرفش.یی
فروش 1270 کارتن ظرفش.یی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/06
13:16 ب.ظ
فروش 90 کارتن رنگ مو هر کارتن حاوی 24 عددشامپو
فروش 90 کارتن رنگ مو هر کارتن حاوی 24 عددشامپو... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/05
00:06 ق.ظ
فروش تعداد 1490 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی
فروش تعداد 1490 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/04
10:25 ق.ظ
فروش کارتن 15 عدد باطری مایع ظرفشویی
فروش کارتن 15 عدد باطری مایع ظرفشویی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/25
10:56 ق.ظ
فروش تعداد 774 کارتن هر کارتن محتوی 15 عدد
فروش تعداد 774 کارتن هر کارتن محتوی 15 عدد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/07
19:35 ب.ظ
فروش شیشه شور تاژ 124 - مایع سفید کننده چهار
فروش شیشه شور تاژ 124 - مایع سفید کننده چهار... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/06
19:03 ب.ظ
فروش مایع ظرفشویی جام 1 لیتری تعداد 850 کارتن 15 عددی
فروش مایع ظرفشویی جام 1 لیتری تعداد 850 کارتن 15 عددی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/6 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
فروش مایع ظرفشویی جام یک لیتری
فروش مایع ظرفشویی جام یک لیتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/01
10:21 ق.ظ
فروش پودر درجه1 واحد HD(پودر ON گریدEX5) و
فروش پودر درجه1 واحد HD(پودر ON گریدEX5) و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/25
17:08 ب.ظ
فروش مقدار 30000 عدد مایع ضرفشویی یک
فروش مقدار 30000 عدد مایع ضرفشویی یک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/23
16:34 ب.ظ
فروش 400 کارتن جام 1 لیتری
فروش 400 کارتن جام 1 لیتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/09
13:41 ب.ظ
فروش تعداد 1964 کارتن 15 عدد مایع ظرفشویی
فروش تعداد 1964 کارتن 15 عدد مایع ظرفشویی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/03/30
15:38 ب.ظ
فروش 1943 کارتن ظرف شویی پ
فروش 1943 کارتن ظرف شویی پ... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/29
12:21 ب.ظ
فروش پوسته های اکسیدی
فروش پوسته های اکسیدی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/29 اعلام نشده
1397/03/23
12:06 ب.ظ
فروش انواع شامپو
فروش انواع شامپو... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/23 اعلام نشده
1397/03/02
14:18 ب.ظ
فروش اموال شامل : تعداد 717 عد رنگ موی ویتامولهر
فروش اموال شامل : تعداد 717 عد رنگ موی ویتامولهر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/2 اعلام نشده
1397/02/31
17:00 ب.ظ
فروش انواع لوازم بهداشتی
فروش انواع لوازم بهداشتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/31 اعلام نشده
1397/02/29
17:30 ب.ظ
فروش تعدادی اقلام شامل : شامپو ضد شوره ادرا - شامپو موهای رنگ شده -
فروش تعدادی اقلام شامل : شامپو ضد شوره ادرا - شامپو موهای رنگ شده -... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
1397/02/23
14:43 ب.ظ
فروش اموال شامل : شامپو انار با برند
فروش اموال شامل : شامپو انار با برند... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/22 اعلام نشده