1397/08/24
10:47 ق.ظ
فروش 30/000 تن محصول گندله اهن بصورت یکجا
فروش 30/000 تن محصول گندله اهن بصورت یکجا... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/24 اعلام نشده
1397/08/21
09:13 ق.ظ
طراحی و اجرای اتوماسیون و مانیتورینگ ساخت محلول
طراحی و اجرای اتوماسیون و مانیتورینگ ساخت محلول... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/21 مهلت دار
1397/08/19
18:10 ب.ظ
فروش مقدار 226 تن پودر فرو سیلیس جرم و مواد شیمیایی تاریخ مصرف گذشته واقع در
فروش مقدار 226 تن پودر فرو سیلیس جرم و مواد شیمیایی تاریخ مصرف گذشته واقع در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 تاریخ گذشته
17:37 ب.ظ
فروش سی لی کن مایع یک سطل سفید- قطعه لاستیک
فروش سی لی کن مایع یک سطل سفید- قطعه لاستیک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 مهلت دار
17:30 ب.ظ
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر
فروش 3000 تن زغال حرارتی با دانه بندی 0-150 میلیمتر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 مهلت دار
14:14 ب.ظ
فروش مواد زائد هیدروکربنی و لجن های نفتی مخزن شماره 5 منطقه
فروش مواد زائد هیدروکربنی و لجن های نفتی مخزن شماره 5 منطقه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 اعلام نشده
13:53 ب.ظ
فروش مقدار 110000 تن گندله با عیار 65 درصد واقع در شهرستان
فروش مقدار 110000 تن گندله با عیار 65 درصد واقع در شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/17 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:23 ب.ظ
فروش اسید چرب و خمیر صابون
فروش اسید چرب و خمیر صابون... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:09 ق.ظ
فروش مقدار10000 تن ریمیت اهن اسفنجی با میانگین عیار به صورت یکجا
فروش مقدار10000 تن ریمیت اهن اسفنجی با میانگین عیار به صورت یکجا... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:54 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی محصول شامل: کلوخه - پودر - دم خاکی- ضایعات ABS و....
فروش اقلام ضایعاتی محصول شامل: کلوخه - پودر - دم خاکی- ضایعات ABS و....... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
13:51 ب.ظ
فروش اسلج و مواد زائد نفتی
فروش اسلج و مواد زائد نفتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/12 اعلام نشده
09:29 ق.ظ
فروش زائدات هیدروکربنی و لجنهای نفتی مخزن 5 منطقه
فروش زائدات هیدروکربنی و لجنهای نفتی مخزن 5 منطقه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/10
13:07 ب.ظ
فروش تعداد پودر مکمل کربو ویتاپی واقع در شهرستان
فروش تعداد پودر مکمل کربو ویتاپی واقع در شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/10 مهلت دار
1397/08/09
11:36 ق.ظ
فروش پسماند ویژه شامل لجن هیدروکربنی -مولکولارسیو- کربن فعال
فروش پسماند ویژه شامل لجن هیدروکربنی -مولکولارسیو- کربن فعال... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/9 اعلام نشده
10:56 ق.ظ
فروش
فروش... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/9 اعلام نشده
10:51 ق.ظ
فروش پسماند ویژه شامل لجن های هیدروگریتی مولکولارسیو
فروش پسماند ویژه شامل لجن های هیدروگریتی مولکولارسیو... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/9 اعلام نشده
09:50 ق.ظ
فروش
فروش... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/07
16:22 ب.ظ
فروش مقدار تقریبی 600 تن کاتالیست سولفورزدا مخازن گوگردزدا
فروش مقدار تقریبی 600 تن کاتالیست سولفورزدا مخازن گوگردزدا... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:53 ب.ظ
فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی
فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/5 اعلام نشده
12:59 ب.ظ
فروش مقدار 300 هزار تن کود اوره محوصل تولیدی
فروش مقدار 300 هزار تن کود اوره محوصل تولیدی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/5 مهلت دار
12:57 ب.ظ
فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات
فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/5 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
فروش محصولات مجتمع پتاس
فروش محصولات مجتمع پتاس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/5 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی
فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات اسفوردی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/3 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
فروش پودر بند کشی ساخت کشور ترکیه
فروش پودر بند کشی ساخت کشور ترکیه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/3 مهلت دار
12:11 ب.ظ
کارنالیت درجه 1
کارنالیت درجه 1... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/3 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
فروش اوره ضایعاتی 46 درصد موجود در مجتمع به میزان تقریبی 300 تن در
فروش اوره ضایعاتی 46 درصد موجود در مجتمع به میزان تقریبی 300 تن در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/2 اعلام نشده
1397/08/02
10:27 ق.ظ
فروش اوره ضایعاتی 46 درصد از موجود در مجتمع را به میزان تقریبی 300 تن
فروش اوره ضایعاتی 46 درصد از موجود در مجتمع را به میزان تقریبی 300 تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/2 اعلام نشده
1397/08/01
07:38 ق.ظ
فروش یک عدد مخزن امونیاک منطقه
فروش یک عدد مخزن امونیاک منطقه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/30 اعلام نشده
07:37 ق.ظ
فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک شامل: نمک صنعتی جامد
فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک شامل: نمک صنعتی جامد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:25 ق.ظ
فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک شامل نمک صنعتی و
فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک شامل نمک صنعتی و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/30 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات
فروش کنسانتره فسفات تولیدی مجتمع فسفات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:19 ب.ظ
فروش 700 تن کاتالیست مستعمل
فروش 700 تن کاتالیست مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/29 تاریخ گذشته
16:12 ب.ظ
فروش محصولات مجتمع پتاس
فروش محصولات مجتمع پتاس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/29 تاریخ گذشته
16:10 ب.ظ
فروش700 تن کاتالیست مستعمل
فروش700 تن کاتالیست مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:43 ق.ظ
فروش سرباره روی
فروش سرباره روی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/25 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
فروش اوره ضایعات 46 درصد ازت موجود در مجتمع به
فروش اوره ضایعات 46 درصد ازت موجود در مجتمع به... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/23
11:16 ق.ظ
فروش 500 کک متالورژی تولیدی مجتمع کک سازی
فروش 500 کک متالورژی تولیدی مجتمع کک سازی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/16
09:12 ق.ظ
فروش 20000 تن مثبت منفی نیم درصد بریکت اهن
فروش 20000 تن مثبت منفی نیم درصد بریکت اهن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/12
10:56 ق.ظ
فروش مقدار 300 تن اهک تولید مازاد
فروش مقدار 300 تن اهک تولید مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:12 ب.ظ
فروش هزار تن لجن ناشی از تصفیه خانه فاضلاب شهری
فروش هزار تن لجن ناشی از تصفیه خانه فاضلاب شهری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:49 ب.ظ
فروش سرباره روی
فروش سرباره روی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
09:39 ق.ظ
واگذاری انواع شوینده جرم گیر و شامپو فرش صنعتی
واگذاری انواع شوینده جرم گیر و شامپو فرش صنعتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/8 اعلام نشده
1397/07/07
18:50 ب.ظ
فروش کلرید کلسیم
فروش کلرید کلسیم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/7 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
تمدید -- فروش گوگرد مذاب
تمدید -- فروش گوگرد مذاب... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/05
09:24 ق.ظ
فروش حدود 40 تن پسماند های جامد
فروش حدود 40 تن پسماند های جامد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:52 ب.ظ
فروش تکه های شمع های بتنی سانتریفیوژ به قطر یک متر
فروش تکه های شمع های بتنی سانتریفیوژ به قطر یک متر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/4 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
فروش حدود 40 تن پسماند های جامد کف کوره
فروش حدود 40 تن پسماند های جامد کف کوره... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/4 اعلام نشده
12:39 ب.ظ
فروش محصول pe-wax شرکت
فروش محصول pe-wax شرکت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/4 اعلام نشده
1397/07/02
13:18 ب.ظ
فروش حدود 200 تن مواد اولیه کود شیمیایی مایع
فروش حدود 200 تن مواد اولیه کود شیمیایی مایع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/2 اعلام نشده
1397/07/01
22:30 ب.ظ
فروش 100 هزار تن کلوخه اکسید روی معدن
فروش 100 هزار تن کلوخه اکسید روی معدن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/1 تاریخ گذشته