1397/10/29
11:11 ق.ظ
فروش اسلج ( مواد هیدروکربنی زاید موجود در گودال های سوخت ) به همراه کلیه عملیات تخلیه گودال ها و بارگیری وحمل به مقدار تقریبی 5800 بشکه
1397/10/29 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
فروش محصولات نامنطبق و ضایعاتی کارخانه
فروش محصولات نامنطبق و ضایعاتی کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/29 اعلام نشده
10:48 ق.ظ
فروش اسلچ مواد هیدروکربنی  زائد وجود در گودال های سوخت به
فروش اسلچ مواد هیدروکربنی زائد وجود در گودال های سوخت به... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/28
10:41 ق.ظ
فروش انواع فیلترهای مستعمل روغنها و مواد شیمیایی
فروش انواع فیلترهای مستعمل روغنها و مواد شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/27 مهلت دار
10:37 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/27 اعلام نشده
10:36 ق.ظ
فروش تعداد 16 کارتن حشره کشکه هر کارتن حاوی 125 عدد حشره کش صوتی
فروش تعداد 16 کارتن حشره کشکه هر کارتن حاوی 125 عدد حشره کش صوتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/27 مهلت دار
1397/10/27
08:33 ق.ظ
فروش یک بشکه پارافین ام دی اف گریس
فروش یک بشکه پارافین ام دی اف گریس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:50 ب.ظ
فروش الومینیا سیلیکات
فروش الومینیا سیلیکات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:49 ب.ظ
فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:25 ق.ظ
فروش محصولات ضایعاتی پتروشیمی
فروش محصولات ضایعاتی پتروشیمی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
08:22 ق.ظ
فروش 200 تن ماده شیمایی متیل اتیل کتون
فروش 200 تن ماده شیمایی متیل اتیل کتون... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
فروش 7000 تن پوسته اکسیدی
فروش 7000 تن پوسته اکسیدی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 اعلام نشده
08:18 ق.ظ
فروش 200 تن ماده شیمیایی متیل اتیل کتون
فروش 200 تن ماده شیمیایی متیل اتیل کتون... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
خرید 950 تن هگزان ضایعاتی واحد HDPE مجتمع پتروشیمی
خرید 950 تن هگزان ضایعاتی واحد HDPE مجتمع پتروشیمی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 مهلت دار
1397/10/22
09:11 ق.ظ
فروش حدود 950 تن هگزان ضایعاتی واحد hdpe مجتمع پتروشیمی
فروش حدود 950 تن هگزان ضایعاتی واحد hdpe مجتمع پتروشیمی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 مهلت دار
1397/10/20
10:50 ق.ظ
فروش پلی اتیلن گرید b مقدار 2475 تن
فروش پلی اتیلن گرید b مقدار 2475 تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/20 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
فروش حدود 950 تن هگزان ضایعاتی واحد hdpe مجتمع پتروشیمی
فروش حدود 950 تن هگزان ضایعاتی واحد hdpe مجتمع پتروشیمی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 مهلت دار
1397/10/19
10:39 ق.ظ
فروش ضایعات هگزان 350تن
فروش ضایعات هگزان 350تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/17
11:43 ق.ظ
فروش اموال شامل :حلال سالونت  میلادی 40 لیتر - جوهر به مارک های (خرگوش -اسب -فیل)
فروش اموال شامل :حلال سالونت میلادی 40 لیتر - جوهر به مارک های (خرگوش -اسب -فیل)... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/17 مهلت دار
1397/10/13
11:32 ق.ظ
1000 تن کک دانه درشت دانه با دانه بندی
1000 تن کک دانه درشت دانه با دانه بندی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/12
19:09 ب.ظ
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی عیار 65 درصد
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی عیار 65 درصد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
16:07 ب.ظ
فروش کک متالورژی در 4 ردیف
فروش کک متالورژی در 4 ردیف... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/10 اعلام نشده
16:06 ب.ظ
فروش کک متالوژی در 4 ردیف
فروش کک متالوژی در 4 ردیف... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
11:42 ق.ظ
فروش کک متالورژی در 4 محموله
فروش کک متالورژی در 4 محموله... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/08
14:09 ب.ظ
فروش کک متالورژی
فروش کک متالورژی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/8 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
فروش بخشی از مواد شیمیایی
فروش بخشی از مواد شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:04 ب.ظ
فروش کک متالوژی در 4 محموله جداگانه با دانه بندی
فروش کک متالوژی در 4 محموله جداگانه با دانه بندی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/5 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
فروش اموال شامل:فرمالین به تعداد 1255 واحد گالن -پارافین نیم لیتری 270 بطری شهرستان
فروش اموال شامل:فرمالین به تعداد 1255 واحد گالن -پارافین نیم لیتری 270 بطری شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/26
14:02 ب.ظ
پیش فروش 300/000 تن کود اوره تولیدی
پیش فروش 300/000 تن کود اوره تولیدی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/25
11:37 ق.ظ
فروش 25 تن الکل سنگین
فروش 25 تن الکل سنگین... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:58 ب.ظ
فروش مقدار41350 کیلوگرم  پلی کربنات
فروش مقدار41350 کیلوگرم پلی کربنات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/21
12:23 ب.ظ
فروش بخشی از محصولات پلی کربنات
فروش بخشی از محصولات پلی کربنات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:03 ب.ظ
فروش اسلج و مواد زائد تولیدی گودال مقابل توپگ گیر
فروش اسلج و مواد زائد تولیدی گودال مقابل توپگ گیر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/18 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
فروش اسلج و مواد زائد تولیدی گودال مقابل توپک گیر 26 تزریق و
فروش اسلج و مواد زائد تولیدی گودال مقابل توپک گیر 26 تزریق و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/17 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
فروش اسلج و مواد زائد تولیدی گودال
فروش اسلج و مواد زائد تولیدی گودال... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/17 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
فروش اسلج و مواد زائد تولیدی گودال های ظروف فرایندی و خطوط منطقه
فروش اسلج و مواد زائد تولیدی گودال های ظروف فرایندی و خطوط منطقه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/14
15:43 ب.ظ
فروش 700تن از پوسته های اکسیدی مازاد
فروش 700تن از پوسته های اکسیدی مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/14 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
فروش 7000 تن پوسته های اکسیدی مازاد
فروش 7000 تن پوسته های اکسیدی مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/14 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
فروش محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی گاز مایع
فروش محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی گاز مایع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:53 ب.ظ
فروش مقدار 30000 تن لجن اهن اسفنجی
فروش مقدار 30000 تن لجن اهن اسفنجی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/13 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
فروش  سرباره فولادسازی - نرم  گندله
فروش سرباره فولادسازی - نرم گندله... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/13 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
فروش 30000 تن لجن اهن اسفنجی
فروش 30000 تن لجن اهن اسفنجی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
15:48 ب.ظ
فروش 30 هزا تن لجن اهن اسفنجی
فروش 30 هزا تن لجن اهن اسفنجی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/12 اعلام نشده
13:06 ب.ظ
فروش محصولات جالبی و اقلام ضایعاتی  گاز مایع اکسیژن
فروش محصولات جالبی و اقلام ضایعاتی گاز مایع اکسیژن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/12 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
فروش مقدار 20000 تن بریمکت گرک اهن
فروش مقدار 20000 تن بریمکت گرک اهن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/12 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
فروش محصولoff3 پودرs-pvcو e-pvcضایعات
فروش محصولoff3 پودرs-pvcو e-pvcضایعات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:09 ق.ظ
فروش 400 تن فروفسفر خردایش شده
فروش 400 تن فروفسفر خردایش شده... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/11 اعلام نشده
1397/09/10
12:57 ب.ظ
فروش حدودا  مقدار 400 تن فرو فسفر خردایش شده
فروش حدودا مقدار 400 تن فرو فسفر خردایش شده... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/10 اعلام نشده
12:49 ب.ظ
فروش محصولات مجتمع
فروش محصولات مجتمع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:44 ق.ظ
فروش 700 تن کاتالیست مستعمل
فروش 700 تن کاتالیست مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/8 تاریخ گذشته