1397/09/22
13:06 ب.ظ
فروش محصول پشته خشک تولید
فروش محصول پشته خشک تولید... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
12:41 ب.ظ
فروش حدود 70 تن مصحول بادام زمینی خشک شده
1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
22:26 ب.ظ
فروش محصول پسته خشک تولید سال
1397/9/20 اعلام نشده
22:20 ب.ظ
فروش 150 هزار شاخه گل نرگس
فروش 150 هزار شاخه گل نرگس... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/18
09:27 ق.ظ
نگهداری و برداشت محصول باغات صنعت
1397/9/17 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
پیمانکاری جهت بسته بندی داشت و برداشت محصولات گلخانه -خرید 100 تن
1397/9/17 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
فروش محصولات باغی شهرداری شامل : نارنج پرتقال لیمو و لیمو شیرین و غیره
1397/9/17 مهلت دار
09:05 ق.ظ
نگهداشت و برداشت محصول باغات صنعت
1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/15
09:23 ق.ظ
فروش مقدار 3/390 کیلو گرم و مقدار 3/355 کیلو گرم زعفران حالص از نوع پوشال
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/13
18:50 ب.ظ
فروش محصول سردرختی نارنج باغ مجتمع فرهنگی تربیتی
1397/9/13 اعلام نشده
18:45 ب.ظ
فروش مقدار حدود 300 تن محصول گلابی
1397/9/13 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
1397/09/12
13:05 ب.ظ
فروش محصول سر درختی نارنج باغ مجتمع فرهنگی و
1397/9/12 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
فروش محصول پسته سال 97
فروش محصول پسته سال 97... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:50 ب.ظ
فروش 14500 کیلو گرم پسته خشک دهان بست و خندان
1397/9/11 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
فروش محصولات مرکبات واحد
فروش محصولات مرکبات واحد... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/10
10:29 ق.ظ
فروش محصولات باغی شهرداری شامل : نارنج پرتقال لیمو و لیمو شیرین
1397/9/10 مهلت دار
09:41 ق.ظ
فروش 59 تن پسته خشک
فروش 59 تن پسته خشک... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:48 ق.ظ
فروش محصولات سر درختی یک قطعه باغ مرکبات شامل پرتقال -نارنج
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
13:30 ب.ظ
فروش گوجه فرنگی لوکس صادراتی تولیدی
1397/9/7 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
فروش محصولات مرکبات سال 97
فروش محصولات مرکبات سال 97... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/6 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
فروش مقدار حدود 300 تن محصول گلابی
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/06
08:55 ق.ظ
فروش حدودا 45 تن محصول پسته در
فروش حدودا 45 تن محصول پسته در... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:10 ب.ظ
فروش سردرختی مرکبات واحدهای غرب استان
1397/9/5 اعلام نشده
1397/09/03
10:29 ق.ظ
فروش مرکبات واحدهای غرب استان
1397/9/3 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
فروش مقدار تقریبی حدود 30 تن محصول
1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/30
15:21 ب.ظ
فروش انواع پسته
فروش انواع پسته... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/30 اعلام نشده
15:16 ب.ظ
فروش مقدار حدود 30 تن دانه هنداوانه اجیلی تولیدی
1397/8/30 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
فروش مقدار حدود 30 تن دانه هندوانه اجیلی تولیدی
1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
10:00 ق.ظ
فروش مقدار قابل ملاحظه ای میوه نارنج درختان واقع در
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/26
10:05 ق.ظ
فروش مقدار تقریبی حدود 30 تن محصول پسته
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
15:10 ب.ظ
فروش میوه باغ مرکبات سال زراعی 97 به متراژ4 هکتار واقع در
1397/8/24 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
فروش مقدار 12/670 کیلو گرم پسته خشک شده به صورت خام
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
19:27 ب.ظ
فروش انواع پسته سال 97 واقع در شهرستان
1397/8/23 اعلام نشده
19:02 ب.ظ
فروش 59 تن پسته خشک
فروش 59 تن پسته خشک... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
20:13 ب.ظ
میوه نارنج درختان سطح شهر
میوه نارنج درختان سطح شهر... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/21 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
فروش میوه نارنج درختان سطح شهر
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/19
17:59 ب.ظ
واگذاری اجاره میوه باغ مرکبات واقع در
1397/8/19 اعلام نشده
17:25 ب.ظ
فروش سردرختی مرکبات
فروش سردرختی مرکبات... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/19 تاریخ گذشته
17:24 ب.ظ
فروش حدود 1000 تن گوجه فرنگی گلخانه
1397/8/19 تاریخ گذشته
17:24 ب.ظ
فروش گوجه فرنگی لوکس صادراتی تولیدی در گلخانه مدرن و
1397/8/19 تاریخ گذشته
17:18 ب.ظ
واگذاری برداشت محصول باغ انار به مساحت حدود 8 هکتار واقع در
1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/18
23:44 ب.ظ
فروش محصوب پسته تولیدی
فروش محصوب پسته تولیدی... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/15 تاریخ گذشته
23:42 ب.ظ
فروش محصول درختی مرکبات واقع در شهر
1397/8/15 تاریخ گذشته
23:36 ب.ظ
فروش محوص ل پسته سال 97
فروش محوص ل پسته سال 97... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/15 تاریخ گذشته
23:21 ب.ظ
فروش محصول درختی مرکبات واقع در شهرستان
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:39 ق.ظ
فروش گوجه فرنگی لوکس صادراتی تولیدی در گلخانه مدرن و
1397/8/15 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
فروش مقدار 12/670 کیلوگرم پسته خشک شده
1397/8/15 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
فروش محصولات نارنج ساری جاری مزروعه تحقیقاتی
1397/8/14 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
فروش محصول دانه پسته واقع در
فروش محصول دانه پسته واقع در... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/14 تاریخ گذشته