1398/02/31
11:58 ق.ظ
فروش محموله کشف شده پسته جنگلی
1398/2/31 مهلت دار
11:57 ق.ظ
محصولات البلو شاتوت زردالو و هلو 60 روزه باغات
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
10:09 ق.ظ
فروش سردرختی انواع البالو
فروش سردرختی انواع البالو... کشاورزی ، دامپروری
1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
12:14 ب.ظ
فروش گیلاس اردوگاه شیهد رجایی
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
13:15 ب.ظ
فروش جو به مقدار حدود 280 تن - گندم - کلزا - کاه پرس شده
1398/2/28 مهلت دار
11:12 ق.ظ
فروش 25 تن پسته خشک تولیدی سال 97
1398/2/28 مهلت دار
11:07 ق.ظ
فروش گیلاس اردوگاه شهید رجایی ن
1398/2/28 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
محموله کشف شده پسته جنگلی
محموله کشف شده پسته جنگلی... کشاورزی ، دامپروری
1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
13:17 ب.ظ
فروش مقدار تقریبی حدود35 تن محصول پسته خشک تولیدی
1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:26 ب.ظ
فروش 25 تن پسته خشک
فروش 25 تن پسته خشک... کشاورزی ، دامپروری
1398/2/25 مهلت دار
17:00 ب.ظ
فروش کاشت محصولات زراعی حدود687 هکتار از اراضی زراعی
1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
16:00 ب.ظ
بهره برداری از محلهای عرضه مستقیم تک محصولی
1398/2/24 اعلام نشده
15:47 ب.ظ
فروش محصولات باغی
فروش محصولات باغی... کشاورزی ، دامپروری
1398/2/24 تاریخ گذشته
15:45 ب.ظ
فروش انواع توتون ها و استحصال توتونی
1398/2/24 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
فروش انواع توتون ها و استح
فروش انواع توتون ها و استح... کشاورزی ، دامپروری
1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
14:44 ب.ظ
فروش محصولات البالو گیلاس زردالو و هلو
1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
16:15 ب.ظ
فروش حدود 250 تن انواع پسته از محصول تولیدی
1398/2/22 تاریخ گذشته
16:15 ب.ظ
فروشس محصول هلو 20 هکتار در باغات
1398/2/22 مهلت دار
1398/02/21
14:39 ب.ظ
فروش سردرختی البالو مجاری سازمان موقوفات ملک
1398/2/21 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
فروش محصولات سرد درختی باغ شامل ک انواع هلو -شلیل -الو در سطح 347 هکتار
1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:24 ق.ظ
فروش انواع توتون ها و استحصالات توتونی
1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/16
13:11 ب.ظ
فروش محصولات الوچه و زردالو مجتمع
1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
14:03 ب.ظ
فروش سردرختی محصولات باغ مهر شهر
1398/2/15 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
فروش مقدار تقریبی حدود 35 تن محوصل پسته خشک تولیدی
1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/11
09:34 ق.ظ
بهره برداری و فروش محصول غیرچوبی قارچ ترافل
1398/2/11 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
فروش حدود 30 تن پسته خشک فندقی کله قوچی - دهان بسته - زرد -نخود و مغز
1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:38 ق.ظ
فروش بخشی از محصولات سردرختی
فروش بخشی از محصولات سردرختی... کشاورزی ، دامپروری
1398/2/10 اعلام نشده
09:35 ق.ظ
فروش انواع محصول پسته
فروش انواع محصول پسته... کشاورزی ، دامپروری
1398/2/10 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
فروش سردرختی محصولات توت و گیلاس پیش رس
1398/2/10 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
فروش محصولات خربزه و هندوانه
فروش محصولات خربزه و هندوانه... کشاورزی ، دامپروری
1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
10:05 ق.ظ
فروش 30 تن پسته خشک فندقی  کله قوچی دهان بسته زرد و نخودی و مغز
1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
20:35 ب.ظ
فروش انواع پسته در سال1397
فروش انواع پسته در سال1397... کشاورزی ، دامپروری
1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/04
09:54 ق.ظ
بهره برداری و فروش محصول غیر چوبی قارچ ترافل 10 تن
1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
14:05 ب.ظ
واگذاری طرح احیا و بهره برداری از قارچ تراف سیاه در
1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
17:32 ب.ظ
واگذاری طرح احیاء و بهره برداری از
1398/2/2 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
فروش سردرختی 17 هکتار باغ بادام
1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
14:56 ب.ظ
فروش انواع توتون ها و استحصالات توتونی
1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
11:08 ق.ظ
فروش محصولات بهار نارنج مزرعه تحقیقاتی و سایت
1398/1/29 اعلام نشده
1398/01/28
13:31 ب.ظ
فروش انواع توتون ها و استحصالات توتونی
1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/17
10:07 ق.ظ
فروش پسته خشک حدود 30 تن
فروش پسته خشک حدود 30 تن... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/22
12:41 ب.ظ
فروش 6 تن عدل پنبه
فروش 6 تن عدل پنبه... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/22 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
فروش مقدار حدود 11 تن محصول کینوا تولیدی
1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
15:37 ب.ظ
فروش 50 تن پسته فندقی خندان
فروش 50 تن پسته فندقی خندان... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/21 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
فروش باقیمانده محصول پسته تولیدی سال 97
1397/12/21 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
فروش باقیمانده محصول پسته تولیدی سال 97
1397/12/21 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
فروش مقدار حدود 11 تن محصول کینوا تولیدی
1397/12/21 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
فروش حدود 6 تن عدل پنبه
فروش حدود 6 تن عدل پنبه... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/21 اعلام نشده
15:30 ب.ظ
فروش باقیمانده محصول پسته تولیدی سال 97
1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/16
15:01 ب.ظ
فروش مقدار تقریبی 20 تن پسته خشک سال جاری
1397/12/16 اعلام نشده
12:30 ب.ظ
فروش  انواع پسته سال 97
فروش انواع پسته سال 97... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/16 اعلام نشده