1397/11/27
11:47 ق.ظ
فروش وسایل ورزشی اسقاطی سالن بدنسازی
فروش وسایل ورزشی اسقاطی سالن بدنسازی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
16:38 ب.ظ
واگذاری اجاره تعداد 16 غرفه و 10 دستگاه بازی شهرداری
واگذاری اجاره تعداد 16 غرفه و 10 دستگاه بازی شهرداری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/25 مهلت دار
07:03 ق.ظ
فروش یک مجموعه بازی فلزی شهرداری
فروش یک مجموعه بازی فلزی شهرداری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/24
22:13 ب.ظ
فروش وسایل شهربازی در سه ردیف شهرداری
فروش وسایل شهربازی در سه ردیف شهرداری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/17
20:37 ب.ظ
بهره برداری از یک دستگاه بازی ترامپولین
بهره برداری از یک دستگاه بازی ترامپولین... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/17 اعلام نشده
20:37 ب.ظ
بهره برداری از یک دستگاه بازی قلعه بادی سرسره بادی
بهره برداری از یک دستگاه بازی قلعه بادی سرسره بادی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/17 اعلام نشده
11:29 ق.ظ
فروش یک دستگاه تردمیل - یک دستگاه دوچرخه ثابت صندلی
فروش یک دستگاه تردمیل - یک دستگاه دوچرخه ثابت صندلی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/17 مهلت دار
1397/11/16
14:47 ب.ظ
فروش یک مجموعه بازی فلزی
فروش یک مجموعه بازی فلزی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/16 مهلت دار
1397/11/14
17:53 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از غرف اماکن و دستگاه های
واگذاری بهره برداری از غرف اماکن و دستگاه های... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:21 ق.ظ
واگذاری استیجاری محل استقرار  وسایل بازی در
واگذاری استیجاری محل استقرار وسایل بازی در... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/11 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
اجاره محلهای قلعه بادی و قطار کودک در بوستان
اجاره محلهای قلعه بادی و قطار کودک در بوستان... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/11 اعلام نشده
08:32 ق.ظ
واگذاری محل استقرار 1 دستگاه ترامپولین در پارک
واگذاری محل استقرار 1 دستگاه ترامپولین در پارک... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/10
14:31 ب.ظ
فروش وسایل شهربازی در سه ردیف شهرداری
فروش وسایل شهربازی در سه ردیف شهرداری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/07
15:36 ب.ظ
اجاره محل استقرار 1 دستگاه ترامپولین در پارک
اجاره محل استقرار 1 دستگاه ترامپولین در پارک... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/7 اعلام نشده
15:34 ب.ظ
فروش 1 اسلحه شکاری
فروش 1 اسلحه شکاری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/7 مهلت دار
09:09 ق.ظ
فروش 45 تخته چادر ضد اب برزنتی نمایشگاهی دسته دوم
فروش 45 تخته چادر ضد اب برزنتی نمایشگاهی دسته دوم... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:12 ب.ظ
واگذاری تعداد 21 غرفه و 21 دستگاه بازی موجود در مجموعه شهر
واگذاری تعداد 21 غرفه و 21 دستگاه بازی موجود در مجموعه شهر... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/1 تاریخ گذشته
20:06 ب.ظ
فروش smokin چرخش جایزه ای بسکتبال کودکان
فروش smokin چرخش جایزه ای بسکتبال کودکان... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:11 ب.ظ
انواع لوازم تجهیزات ورزشی
انواع لوازم تجهیزات ورزشی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:11 ب.ظ
فروش انواع لوازم ماهیگیری
فروش انواع لوازم ماهیگیری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:06 ب.ظ
فروش انواع موتور شارژی
فروش انواع موتور شارژی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:02 ب.ظ
فروش لوازم ورزشی
فروش لوازم ورزشی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/23
16:00 ب.ظ
فروش  دستگاه دوچرخه  ثابت در حد نومستعل در حال کار
فروش دستگاه دوچرخه ثابت در حد نومستعل در حال کار... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/23 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
واگذاری اجاره ای محل استقرار ترامبولین در پارک
واگذاری اجاره ای محل استقرار ترامبولین در پارک... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
واگذاری حق بهره برداری از شهر بازی
واگذاری حق بهره برداری از شهر بازی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
اجاره ترامپولین و قصربادی زمین ورزشی
اجاره ترامپولین و قصربادی زمین ورزشی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:58 ق.ظ
فروش مجموعه بازی فلزی شهرداری
فروش مجموعه بازی فلزی شهرداری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/20 اعلام نشده
1397/10/19
13:41 ب.ظ
اجاره ترامپولین و قفصر بادی زمین ورزشی
اجاره ترامپولین و قفصر بادی زمین ورزشی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/19 اعلام نشده
13:33 ب.ظ
یک اسلحه شکاری گلوله زنی برنو کالیبر 7/92 به شماره 12703 ساخت کارخانه
1397/10/18 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
اجاره 35غرفه و 26 دستگاه بازی در شهربازی بزرگ
اجاره 35غرفه و 26 دستگاه بازی در شهربازی بزرگ... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
21:39 ب.ظ
اجاره مجموعه بازی ترامپولین- قصر بادی- پوروبانچی - قطار کودک- ماشین کودک در
1397/10/17 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از غرف اماکن و دستگاه های تفریحی
واگذاری بهره برداری از غرف اماکن و دستگاه های تفریحی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/16 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
فروش نه دستگاه اسباب بازی شهرستان
فروش نه دستگاه اسباب بازی شهرستان... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:14 ب.ظ
فروش 1 دستکاه تردمیل 130 کیلویی و دوچرخه ثابت صندلی نشسته پشتی دار
1397/10/15 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
واگذاری غرفه اماکن  و دستگاه های تفریحی
واگذاری غرفه اماکن و دستگاه های تفریحی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
17:41 ب.ظ
فروش اقلام مازادبر نیاز واقع در دهکده فرهنگی
فروش اقلام مازادبر نیاز واقع در دهکده فرهنگی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:11 ب.ظ
فروش 42 قلم انواع لوازم باشگاه
فروش 42 قلم انواع لوازم باشگاه... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/05
21:58 ب.ظ
اجاره بیلبورد سه وجهی به مدت
اجاره بیلبورد سه وجهی به مدت... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:25 ب.ظ
واگذاری محل استقرار ترامپولین واقع در پارک شهرک توحید به
واگذاری محل استقرار ترامپولین واقع در پارک شهرک توحید به... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
10:55 ق.ظ
بهره برداری  ترامبولین - بوفه شماره یک- بوفه مسجد
بهره برداری ترامبولین - بوفه شماره یک- بوفه مسجد... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/26
19:24 ب.ظ
فروش اقلام مازاد برنیاز واقع در دهکده فرهنگی تفریحی
فروش اقلام مازاد برنیاز واقع در دهکده فرهنگی تفریحی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
14:20 ب.ظ
واگذاری محل استقرار دستگاه بازی صندلی پرنده- بازی کلای مگس- دستگاه تکان دهنده
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
18:59 ب.ظ
واگذاری  تعداد 20 عدد پرتابل سطح شهر
واگذاری تعداد 20 عدد پرتابل سطح شهر... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/9/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
فروش میز بیلیارد  حرفه ای گلد با کارک  استار مدل 101 شهرستان
فروش میز بیلیارد حرفه ای گلد با کارک استار مدل 101 شهرستان... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/9/22 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
اجاره المان کدو و بخش بانوان پارک
اجاره المان کدو و بخش بانوان پارک... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
10:48 ق.ظ
فروش اقلام مازاد بر نیاز در دهکده فرهنگی تفریحی
فروش اقلام مازاد بر نیاز در دهکده فرهنگی تفریحی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:06 ب.ظ
فروش 1 دستگاه صندلی ماساژور
فروش 1 دستگاه صندلی ماساژور... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
15:35 ب.ظ
فروش اقلام مستعمل و اسقاط شامل ادوات کشاورزی و انواع تفنگ بادی و تپانچه ورزشی و..
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
فروش یک دستگاه چرخ فلک مستعمل و یک دستگاه کشتی
فروش یک دستگاه چرخ فلک مستعمل و یک دستگاه کشتی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/01
10:45 ق.ظ
فروش یک دستگاه سرسره بادی چهار  قندیل  - یک دستگاه مسلسل دو نفره واقع در
1397/9/1 تاریخ گذشته