1397/11/24
22:02 ب.ظ
فروش 1000 تن ذرت دانه ای خشک
فروش 1000 تن ذرت دانه ای خشک... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/14
11:50 ق.ظ
فروش مواد حاصل از بوجاری
فروش مواد حاصل از بوجاری... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:21 ب.ظ
فروش ارد جو هر کیلو به مبلغ 1250 تومان
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
16:21 ب.ظ
فروش 1000 تن ذرت دانه ای خشک
فروش 1000 تن ذرت دانه ای خشک... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/30
15:55 ب.ظ
فروش 322 تن ضایعات حاصل از بوجاری گندم در سال 97
1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:36 ق.ظ
فروش مواد حاصله از بوجاری بذر گندم جو
1397/10/25 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
فروش 10 تن نخود دیم بهاره
فروش 10 تن نخود دیم بهاره... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:20 ب.ظ
فروش مواد حاصله از بوجاری بذر گندم جو شرکت
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/20
12:05 ب.ظ
فروش 400000کیلو گندم خوراکی در انبار اتحادیه
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/17
21:39 ب.ظ
فروش محصولات یونجه و جو
فروش محصولات یونجه و جو... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/17 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
فروش مواد حاصل از بوجاری گندم و جو
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/13
17:01 ب.ظ
فروش 2000 تن ذرت دانه ای
فروش 2000 تن ذرت دانه ای... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/13 اعلام نشده
1397/10/10
10:15 ق.ظ
فروش گندم خوراکی 400000 کبلوگرم در انبار اتحادیه تعاون روستایی
1397/10/9 اعلام نشده
1397/09/22
11:43 ق.ظ
فروش 290 کیسه سبوس به وزن 25 کیلو هر کیلو 1300 تومان شهرستان
1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
16:48 ب.ظ
فروش گندم فله ای و گندم بذری بوجاری و..
1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/20
22:41 ب.ظ
فروش جو مخلوط ضد عفونی شده
فروش جو مخلوط ضد عفونی شده... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/20 تاریخ گذشته
22:41 ب.ظ
فروش گندم ضد عفونی شده
فروش گندم ضد عفونی شده... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
10:37 ق.ظ
فروش 692کیلوگرم بذر ریحان
فروش 692کیلوگرم بذر ریحان... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/08/23
19:24 ب.ظ
فروش 10 تن نخود بهاره و 10 تن نخود ابی هنرستان
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:37 ق.ظ
فروش 14 کیسه شالی دم سیاه وزن هرکیسه 62 کیلوگرم
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/07
08:23 ق.ظ
فروش 4 تن شالی برابر با چهار هزار کیلو شالی دم سیاه واقع در شهرستان
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:54 ب.ظ
فروش حدود 25 تن انواع برنج شامل فجر
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:09 ق.ظ
فروش 1200 تن محصول ذرت علوفه ای
فروش 1200 تن محصول ذرت علوفه ای... کشاورزی ، دامپروری
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:10 ب.ظ
خرید 10 تن نخود بهاره و 10 تن نخود آبی هنرستان
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:51 ب.ظ
فروش بذور ذرت علوفه ای واقع در
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/17
17:58 ب.ظ
فروش بذور ذرت علوفه ای واقع درشهرستان
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
09:31 ق.ظ
فروش 26 تن ضایعات ذرت
فروش 26 تن ضایعات ذرت... کشاورزی ، دامپروری
1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/12
11:10 ق.ظ
فروش 140 عدد گونی شلتوک برنج دپو شده داخل انباری در
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/06/21
17:07 ب.ظ
فروش 1520 کیلوگرم برنج سفید و نیم دانه و
1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/12
08:06 ق.ظ
فروش مبذر 7 هکتار ذرت
فروش مبذر 7 هکتار ذرت... کشاورزی ، دامپروری
1397/6/11 اعلام نشده
1397/06/06
12:36 ب.ظ
تعداد 50000 عدد پاکت بذر ذرت
تعداد 50000 عدد پاکت بذر ذرت... کشاورزی ، دامپروری
1397/6/6 اعلام نشده
1397/05/06
18:37 ب.ظ
فروش حدود 500 تن گندم ضایعاتی واحدبوجاری
1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/04/19
00:18 ق.ظ
واگذاری برداشت ذرت علوفه ای با استفاده از یک دستگاه چاپر
1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/04
10:45 ق.ظ
نوبت 2 - فروش 100 تن کلش گندم وجو
1397/4/4 اعلام نشده
1397/03/28
18:29 ب.ظ
فروش 100تن کلشن گندم و جو
فروش 100تن کلشن گندم و جو... کشاورزی ، دامپروری
1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/27
14:03 ب.ظ
فروش کاه و کلش گندم در سطح 120 هکتار
1397/3/27 اعلام نشده
1397/03/24
01:04 ق.ظ
فروش 7000 تن برنج
فروش 7000 تن برنج... کشاورزی ، دامپروری
1397/3/23 اعلام نشده
1397/03/23
12:03 ب.ظ
واگذاری کاه و کلش حاصل از برداشت غلات
1397/3/23 اعلام نشده
1397/03/21
16:30 ب.ظ
تجدید- 7000 تن برنج
تجدید- 7000 تن برنج... کشاورزی ، دامپروری
1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/20
11:30 ق.ظ
فروش مقدار 1/520 تن برنج طارم ندا صدری - برنج درجه
1397/3/20 اعلام نشده
1397/03/13
14:02 ب.ظ
فروش مقدار 2500 تن جو
فروش مقدار 2500 تن جو... کشاورزی ، دامپروری
1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/12
00:16 ق.ظ
فروش حدود 26 تن برنج پر محصول (فجر و شیرودی )
1397/3/11 اعلام نشده