1398/02/25
19:24 ب.ظ
فر.ش غرفه شماره چهار  فرش و تابلو فرش- فروش خاویار- ساعت فروشی
1398/2/25 اعلام نشده
1397/12/26
12:50 ب.ظ
فروش ماهی پرورشی
فروش ماهی پرورشی... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/13
10:02 ق.ظ
فروش ماهی پرورشی گرمابی
فروش ماهی پرورشی گرمابی... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/08
22:59 ب.ظ
فروش ماهی پرورشی گرمایی
فروش ماهی پرورشی گرمایی... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:35 ب.ظ
فروش انواع ماهیان خاویاری در مرکز مرحوم
1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/01
15:41 ب.ظ
اجاره استخرهای پرورش ماهیان گرم ابی
1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/29
09:23 ق.ظ
اجاره پرورش ماهی گرمایی
اجاره پرورش ماهی گرمایی... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
16:00 ب.ظ
اجاره پرورش ماهی گرمابی سد
اجاره پرورش ماهی گرمابی سد... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/28 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
واگذاری اجاره تعدادی از مزارع ماهی  اماده پرورش جهت تولید
1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/23
18:13 ب.ظ
فروش حدود 75 تن ماهی پرورشی گرمایی
1397/11/23 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
فروش 1 راس مادیون به رنگ غار کرند
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:49 ب.ظ
اجاره پرورش ماهیان گرمابی
اجاره پرورش ماهیان گرمابی... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/15
11:09 ق.ظ
اجاره یک دوره تکثیر پست لارو و مولد میگو
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:32 ب.ظ
اجاره یک دوره تکثیر پست لارو و مولد میگو مرکز تحقیقات
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/07
09:43 ق.ظ
فروش  حدود200 تن انواع ماهی پرورشی گرمایی
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:04 ق.ظ
اجاره 1 دوره تکثیر پست لارو و مولد میگو
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:39 ب.ظ
فروش حدود 80 تن انواع ماهی پرورشی گرمابی
1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/03
18:49 ب.ظ
فروش اجازه صید ماهی از دریاچه سد مخزنی
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/03
10:23 ق.ظ
فروش حدود 70 تن انواع ماهی پرورشی گرمایی
1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:49 ق.ظ
فروش  میگوها واقع در شرکت
فروش میگوها واقع در شرکت... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:30 ق.ظ
فروش مقدار 22/85 کیلوگرم  خاویار
1397/8/6 اعلام نشده
11:21 ق.ظ
فروش مقدار 22/85 کیلوگرم خاویار ازون برون و خاویار شیرابه دار
1397/8/5 اعلام نشده
1397/05/31
09:57 ق.ظ
فروش 20 تن ماهی قزل الای پرورشی اماده صید
1397/5/30 اعلام نشده
1397/02/23
15:49 ب.ظ
فروش  ماهی قزل الا
فروش ماهی قزل الا... کشاورزی ، دامپروری
1397/2/23 اعلام نشده