1398/02/17
12:12 ب.ظ
فروش حدود 216/000 قطعه مرغ پیر تخمگذار پایان دوره
1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/01/26
11:43 ق.ظ
فروش مرغ های مادر پیاده دوره با وزن تقریبی115 تن جهت کشتار
1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:04 ب.ظ
فروش پودر تخم مرغ
فروش پودر تخم مرغ... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
11:32 ق.ظ
فروش حدود 33600قطعه مرغ مادری و خروس پدر گوشتی پایان دوره خود با میانگین وزن
1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/21
15:31 ب.ظ
فروش 1500 قطعه خروس مازاد نژاد راس
1397/12/21 اعلام نشده
1397/12/18
11:21 ق.ظ
فروش پودر تخم مرغ
فروش پودر تخم مرغ... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:14 ب.ظ
فروش پودر تخم مرغ
فروش پودر تخم مرغ... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/11
10:34 ق.ظ
فروش تعداد 60000 قطعه مرغ مادر گوشتی پایان دوره و
1397/12/11 اعلام نشده
1397/12/07
10:23 ق.ظ
فروش تعداد حدود25000 قطعه مرغ مادر گوشتی پایان دوره
1397/12/7 اعلام نشده
1397/12/05
09:31 ق.ظ
فروش مرغ تخمگذار و کود پایان دور
1397/12/5 اعلام نشده
1397/10/19
10:12 ق.ظ
فروش 1 قطعه شترمرغ ماده
فروش 1 قطعه شترمرغ ماده... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/09/24
14:26 ب.ظ
فروش مرغ تخمگذار پایان دوره خود و کود موجود شهرستان
1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/22
08:37 ق.ظ
فروش حدود 214000 قطعه مرغ پیر تخمگذار پایان دوره
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/21
16:42 ب.ظ
فروش تعداد10 کلنی زنبور عسل
فروش تعداد10 کلنی زنبور عسل... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:46 ب.ظ
فروش مقدار 740 کیلوگرم خوراک دام و طیور
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:42 ب.ظ
انواع ماهی پرورشی گرمابی شامل : عیتوفاک - بیگهد کپورامور واقع در
1397/8/5 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
فروش مقدار 22/85 کیلو گرم
فروش مقدار 22/85 کیلو گرم... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/5 اعلام نشده
12:51 ب.ظ
پرورش ماهی سردابی و گرمابی
پرورش ماهی سردابی و گرمابی... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/01
07:55 ق.ظ
فروش مرغهای مادر پایان دوره واقع در شهرستان
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
15:41 ب.ظ
فروش تعداد 45 قطعه از شترمرغ ها
1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/19
11:20 ق.ظ
فروش حدود 160 تن انواع ماهی پرورشی کپور امور
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/16
15:07 ب.ظ
فروش مقدار22185 کیلوگرم خاویار
فروش مقدار22185 کیلوگرم خاویار... کشاورزی ، دامپروری
1397/7/16 اعلام نشده
09:12 ق.ظ
فروش مقدار 22/85 کیلو گرم خاویار واقع در
1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/12
10:19 ق.ظ
فروش تعداد 45 قطعه از شترمرغ های دانشگاه
1397/7/12 اعلام نشده
1397/06/18
15:37 ب.ظ
فروش مقدار 740 کیلو گرم خوراک دام و
1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/03/04
18:45 ب.ظ
فروش-تعداد 18 راس شترمرغ
فروش-تعداد 18 راس شترمرغ... کشاورزی ، دامپروری
1397/3/4 اعلام نشده
1397/03/03
19:31 ب.ظ
فروش 220/000 قطعه مرغ پیر تخمگذار
1397/3/3 تاریخ گذشته