1398/01/29
10:10 ق.ظ
فروش تعداد452 راس دام
فروش تعداد452 راس دام... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/29 مهلت دار
10:08 ق.ظ
1398/01/28
10:04 ق.ظ
فروش گوساله نر شیرخوار 60 راس - گاو شیری فیر ابستن 20 راس
1398/1/28 اعلام نشده
09:01 ق.ظ
فروش دام های حذفی بیمارستانی و سر بریده
1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/27
11:04 ق.ظ
09:09 ق.ظ
فروش218 راس گوساله پروار شده
فروش218 راس گوساله پروار شده... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/25
10:04 ق.ظ
فروش نرینگی گاوی و اجزای حرام
1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
10:47 ق.ظ
فروش گوساله نر شیرخوار- گاوشیری غیرابستن- کود حیوانی
1398/1/24 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر ماده گاو حذفی ابستن
1398/1/24 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش تعدادی دام مازاد
فروش تعدادی دام مازاد... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
17:50 ب.ظ
فروش دام شامل: 5 راس قوچ و 19 راس بره و 5 راس میش داشتی و ....
1398/1/22 مهلت دار
09:55 ق.ظ
فروش تعداد 53 راس گاو از تعداد 475 راس گاو شیری گاوداری شهرستان
1398/1/22 مهلت دار
09:49 ق.ظ
فروش لاشه های سرزده حذف زنده اضطراری تلیسه و
1398/1/22 اعلام نشده
1398/01/21
13:12 ب.ظ
فروش گاو ابستن داشتی گاو غیر ابستن کشتارگاهی و گوساله نر پرواری
1398/1/21 مهلت دار
1398/01/19
10:58 ق.ظ
فروش تعداد7 راس گوسفند باسن3تا4 ساله
1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
13:17 ب.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر گاو ابستن
1398/1/18 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار گوساله قطع شیرگاو ابستن
1398/1/18 مهلت دار
12:56 ب.ظ
فروش 10راس جوانه و 8 راس ماده گاو حذفی و دو راس تلیسه گوشتی
1398/1/18 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
فروش دام در 5 ردیف شامل: گاو ابستن داشتی و گوساله نر قطع شیر و ...
1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
10:08 ق.ظ
فروش40 راس جوانه پروار هلشتاین
1398/1/17 اعلام نشده
10:06 ق.ظ
فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری
1398/1/17 اعلام نشده
10:06 ق.ظ
فروش میش پروار و قوچ پروار
فروش میش پروار و قوچ پروار... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/17 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
فروش الایش حاصل از ذبح دام سبک کشتارگاه
1398/1/17 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
فروش تعدادی دام  مازاد
فروش تعدادی دام مازاد... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/17 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین
1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
00:42 ق.ظ
فروش تعداد گوساله نر قطع شیر تعدادی گوساله نر شیرخوار و
1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/28
12:54 ب.ظ
فروش 20 جفت گوسفند
فروش 20 جفت گوسفند... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/27 اعلام نشده
12:07 ب.ظ
فروش گوساله نر شیرخوار و گاوشیری و کود حیوانی
1397/12/27 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
فروش تعدادی گاو ابستن داشتی گاو ماده غیر ابستن
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
12:49 ب.ظ
فروش تعداد310 راس دام
فروش تعداد310 راس دام... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
21:18 ب.ظ
فروش 9 راس بز
فروش 9 راس بز... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
09:37 ق.ظ
فروش الایش خوراکی و غیر خوراکی گاوی و گوسفندی
1397/12/22 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
فروش پوست و روده گوسفندی و بزی و خام گاوی کشتارگاه
1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/22
12:41 ب.ظ
فروش مقدار حدود 20 راس بره نر برولا افشار  به وزن
1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
16:05 ب.ظ
فروش 20 راس بره نر برولا افشار
فروش 20 راس بره نر برولا افشار... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/21 تاریخ گذشته
16:05 ب.ظ
فروش الایش حاصل از ذبح دام سبک در کشتارگاه کشت و
1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:09 ب.ظ
فروش تعداد 40 راس دام مازاد دامداری
1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:13 ب.ظ
فروش اقلام: تلیسه غیر ابستن کشتارگاهی
1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
10:16 ق.ظ
فروش  تلیسه غیر ابستن کشتارگاهی - گاو ابستن و
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/13
09:52 ق.ظ
فرشو تعدا 10 راس جوانه بالای 450 کیلو گرم و 2 راس گاو حذفی
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/11
08:10 ق.ظ
فروش سه راس گاو  استان
فروش سه راس گاو استان... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
12:51 ب.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار -گاوابستن تلیسه فری مارتین و
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
09:16 ق.ظ
فروش انواع دام تعداد حدود 40 راس گوساله نر شیرخوار
1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
10:04 ق.ظ
فروس تعدادی گوساله نر شیرخوار و گاو ابستن حذفی و غیر ابستن کشتارگاهی و ..
1397/12/6 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
فروش الایش گاوی شامل : پاچه -سیرابی و هزار لای - روده پیه حاصل
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
09:18 ق.ظ
1397/12/02
19:14 ب.ظ
فروش 4 راس گوساله
فروش 4 راس گوساله... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/2 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
واگذاری 13 راس گوساله شیری 3 الی 5 ماهه
1397/12/2 تاریخ گذشته