1397/08/23
19:16 ب.ظ
فروش گاو شیری چهار ساله ابستن پنج ماهه یک راس
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
18:15 ب.ظ
فروش لاشه های سرزده حذف زنده اضطراری گاو و تیلیسه حذفی
1397/8/22 اعلام نشده
11:41 ق.ظ
فروش یک راس اسب نریان عرب اصیل
1397/8/22 مهلت دار
11:19 ق.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر اده گاو ابستن غیر اقتصادی
1397/8/22 مهلت دار
11:15 ق.ظ
فروش تعداد دام مازاد
فروش تعداد دام مازاد... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/22 مهلت دار
1397/08/20
09:29 ق.ظ
فروش دام ها شامل تعدادی گوساله نر شیرخوار
1397/8/20 مهلت دار
1397/08/19
17:44 ب.ظ
فروش تعداد 50 راس گوساله نر شیرخوار
1397/8/19 مهلت دار
17:44 ب.ظ
فروش الایش خوراکی گاوی و گوسفندی
1397/8/19 اعلام نشده
16:58 ب.ظ
فروش گوسفند بز میش 6 راس قالیچه معادل پنجاه ایاق- مس ساخته شده
1397/8/19 مهلت دار
1397/08/18
23:40 ب.ظ
فروش تعداد دام ها گوسفند نر-ماده - ماکویی
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:23 ق.ظ
فروش تعدادی دام مازاد
فروش تعدادی دام مازاد... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/15 مهلت دار
08:03 ق.ظ
فروش 123 راس گوساله پروار شده
فروش 123 راس گوساله پروار شده... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:22 ب.ظ
فروش تعداد حدود 60 راس گوساله نر شیرخوار
1397/8/14 مهلت دار
1397/08/13
14:56 ب.ظ
فروش 1 اسب سفید متمایل به طوسی جنس نریان
1397/8/13 مهلت دار
10:15 ق.ظ
1397/08/12
12:23 ب.ظ
فروش درخت بادام 47 اصله درخت 17 ساله سالم
1397/8/12 مهلت دار
1397/08/10
09:38 ق.ظ
واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام
1397/8/10 اعلام نشده
1397/08/07
15:51 ب.ظ
فروش تعداد 16 راس بز ماده به میانگین وزن 40 کیلو گرم واقع در
1397/8/7 مهلت دار
15:35 ب.ظ
فروش تعدادی تلیسه غیرابستن گاو و تلیسه ابستن داشتی گاو
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:21 ق.ظ
فروش تعداد 30 راس دام ماده حذفی - 150 راس گوساله نر شیر خوار واقع در
1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/05
15:03 ب.ظ
فروش گوساله نر زنده بالای 420 کیلو تعداد 150 راس
1397/8/5 اعلام نشده
11:59 ق.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر ماده گاو حذفی غیر ابستن
1397/8/3 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
فروش تعدادی از دام ها شامل : گاو ابستن گاو غیر ابستن کشتارگاهی تلیسه
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/03
10:11 ق.ظ
فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری
1397/8/3 اعلام نشده
1397/08/02
14:37 ب.ظ
فروش گوساله نر پرواری تولیدی واقع در شهر
1397/8/2 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
فروش گوساله نر پرواری تولیدی واقع در شهر
1397/8/2 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
فروش گوساله نر پرواری تولیدی واقع در شهرستان
1397/8/2 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
فروش دام ماده و گوساله نر شیرخوار
1397/8/2 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
فروش دام گاو ابستن داشتی -گاو غیر ابستن کشتارگاهی و گوساله نر پرواری
1397/8/2 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
فروش تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی و گوساله نر واقع درشهرستان
1397/8/1 اعلام نشده
1397/08/01
15:18 ب.ظ
فروش تعدادی گوساله نر قطع شیر و شیرخوار
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:22 ق.ظ
فروش دامهای مازاد گاوشیری-گوساله نر شیرخوار و
1397/7/30 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
فروش تعدادی از دام ها شامل : گاو ابستن گاو غیر ابستن کشتارگاهی تلیسه
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
16:01 ب.ظ
فروش الایش غیرخوراکی دامی استحصالی از کشتار روزانه
1397/7/26 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین
1397/7/26 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
1397/07/25
15:03 ب.ظ
فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/23
11:49 ق.ظ
فروش دام و کود دامی در 3 ردیف
فروش دام و کود دامی در 3 ردیف... کشاورزی ، دامپروری
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/19
10:26 ق.ظ
فروش گوساله ماده و
فروش گوساله ماده و... کشاورزی ، دامپروری
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:29 ب.ظ
فروش تعدای بره پرواری و میش حذفی دام سبک
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
09:20 ق.ظ
فروش 5 ردیف دام
فروش 5 ردیف دام... کشاورزی ، دامپروری
1397/7/15 اعلام نشده
09:12 ق.ظ
فروش تعدادی دام مازاد
فروش تعدادی دام مازاد... کشاورزی ، دامپروری
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:44 ق.ظ
فروش 6 راس گاو به شماره های گوش 6612و4371و7448و6254 واقع در
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/12
11:06 ق.ظ
فروش محصول 400 اصله درخت خرمای قصب
1397/7/12 اعلام نشده
11:00 ق.ظ
فروش تعداد 55 راس گوسفندی
فروش تعداد 55 راس گوسفندی... کشاورزی ، دامپروری
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:14 ب.ظ
فروش تعداد 45 قطعه از شتر مرغ ها
1397/7/11 اعلام نشده
11:24 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین یک دستگاه لودر و تعدادی از دام
1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:58 ب.ظ
فروش تعداد حدود 70 راس گوساله نر شیرخوار و
1397/7/10 تاریخ گذشته