1397/11/01
20:32 ب.ظ
فروش تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی و گوساله نر پایه
1397/11/1 اعلام نشده
16:51 ب.ظ
فروش گوسفندان نژاد رومانف در مزرعه
1397/11/1 اعلام نشده
16:17 ب.ظ
فروش 5 راس گاو شیری مربوط به هنرستان کشاورزی
1397/11/1 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
1397/10/30
14:59 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد پرواربندی گوساله یکصد راسی در اراضی روستای
1397/10/30 مهلت دار
1397/10/26
19:59 ب.ظ
فروش تعداد 50 راس گوساله نر شیرخوار
1397/10/26 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
فروش دام و کود -
فروش دام و کود -... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/26 مهلت دار
14:15 ب.ظ
فروش تعداد 5 راس ماده گاو حذفی و 1 راس
1397/10/26 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
فروش دام و کود -
فروش دام و کود -... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/24
20:48 ب.ظ
فروش 2 راس گوسفند - 10 راس بره 1 ساله و 4 راس میش 3 ساله
1397/10/24 مهلت دار
20:29 ب.ظ
فروش تعدادی دام مازاد
فروش تعدادی دام مازاد... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
11:36 ق.ظ
فروش گوسفندان رومانف موجود در مروغه ثامن الائمه
1397/10/22 اعلام نشده
09:50 ق.ظ
فروش تعداد 8 راس گوسفند که سه راس ان زائیده شهرستان
1397/10/22 مهلت دار
1397/10/20
11:03 ق.ظ
فروش گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین
1397/10/20 مهلت دار
11:03 ق.ظ
فروش 10 راس میش 60 درصد ابستن
فروش 10 راس میش 60 درصد ابستن... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/20 مهلت دار
1397/10/19
10:27 ق.ظ
فروش دامها در 5 ردیف شامل : تعدادی تلیسه غیر برداری فری مارتین
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
21:40 ب.ظ
فروش 40 راس جوانه پروار هلشتاین با وزن حدود 550 کیلو گرم شهرستان
1397/10/17 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
فروش تعداد 157 راس دام مازاد دامداری -33 راسو گاو حذفی و 124 راس گوساله نر با وزن
1397/10/17 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
فروش تعدادی دام مازاد شهرستان
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:28 ب.ظ
واگذاری احشام مزرعه تحقیقاتی
1397/10/16 اعلام نشده
11:17 ق.ظ
10:59 ق.ظ
واگذاری احشام مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد
1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/15
14:00 ب.ظ
فروش گاو ذیح شده و حذف زنده اضطراری
1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/12
09:53 ق.ظ
09:49 ق.ظ
فروش محصولات : تعداد 400 راس گوساله نر شیرخوار 2- تعداد 150 راس گاو حذفی
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:55 ب.ظ
فروش 100 راس دام پرواری در سنین مختلف
1397/10/11 اعلام نشده
1397/10/10
10:14 ق.ظ
فروش جوانه پرواری گاو حذفی تلیسه حذفی و
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:38 ب.ظ
فروش 330 راس گاو و گوساله
فروش 330 راس گاو و گوساله... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/6 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
فروش گوساله نر شیرخوار گاو ابستن -گاو غیرابستن کشتارگاهی
1397/10/5 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
1397/10/05
1397/10/03
18:18 ب.ظ
فروش روده هزارلا و اسیل وهمچنین چربی صنعتی استحصالی در کشتارگاه
1397/10/3 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات و دامها شهرستان
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
15:37 ب.ظ
فروش راس جوانه بالای 450 کیلو 30 راس بره نر بالای 30 کیلوگرم
1397/10/1 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
فروش تعداد40 راس گاو
فروش تعداد40 راس گاو... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/1 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
فروش تعداد 40 راس گاو شیری و تلیسه
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
10:13 ق.ظ
فروش گاو ابستنی -گاو غیر ابستن کشتارگاهی و گوساله
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:12 ب.ظ
فروش تعدادی گوساله نر قطع شیر و تعدادی گاو غیر ابستن
1397/9/27 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
فروش دامهای مازاد بر نیاز واحدهای
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
19:28 ب.ظ
فروش گوساله نر شیرخوار-گوساله نر قطع شیر
1397/9/26 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
فروش تعدادی دام مازاد
فروش تعدادی دام مازاد... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
16:19 ب.ظ
فروش اقلام شامل : گوساله نر شیر خوار - گوساله نر قطع شیر
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
14:06 ب.ظ
فروش 51 راس گاو ماده
فروش 51 راس گاو ماده... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:37 ق.ظ
فروش لاشه های سرزده حذف زنده اضطراری گاو و
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:35 ب.ظ
فروش ضایعات دام سنگین و سبک کشتار روزانه
1397/9/21 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر ماده گاو
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
22:13 ب.ظ
فروش دام ها شامل : تعدادی گوساله نر شیر خوار- گاو غیر ابستن کشتارگاهی
1397/9/20 تاریخ گذشته