1397/11/02
10:03 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی
1397/11/2 مهلت دار
09:45 ق.ظ
فروش اقلام مازاد راکد ضایعاتی و انهدامی شرکت
1397/11/2 مهلت دار
1397/11/01
20:44 ب.ظ
فروش اجناس راکد و مازاد انبار شهرستان
1397/11/1 مهلت دار
20:16 ب.ظ
فروش اموال و کالاهای اداری و صنعتی
1397/11/1 مهلت دار
20:13 ب.ظ
فروش کالاها شبکه اسقاط
1397/11/1 مهلت دار
20:10 ب.ظ
فروش حدود 222 تن ضایعات  حاصل از بوجاری
1397/11/1 مهلت دار
20:06 ب.ظ
فروش اجناس راکد و مازاد انبار مخابرات
1397/11/1 مهلت دار
20:04 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی مازاد برنیاز شهرستان
1397/11/1 اعلام نشده
16:17 ب.ظ
فروش اموال و کالای اداری و صنعتی اسقاط
1397/11/1 مهلت دار
16:12 ب.ظ
فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد
1397/11/1 اعلام نشده
11:06 ق.ظ
1397/10/30
16:07 ب.ظ
فروش اقلام مازاد راکد ضایعاتی و انهدامی شرکت
1397/10/30 مهلت دار
15:05 ب.ظ
فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی نو مستعمل و اسقاط
1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
11:20 ق.ظ
فروش برخی اقلام ضایعاتی شهردارب
1397/10/29 اعلام نشده
11:10 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی شهرستان
1397/10/29 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
فروش محصولات نامنطبق و ضایعاتی (جامبوبگ) کارخانه شرکت
1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/28
1397/10/27
09:31 ق.ظ
فروش ضایعات
1397/10/26 مهلت دار
09:11 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی و مازاد
1397/10/26 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
فروش لوازم مستعمل و ضایعاتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:49 ب.ظ
تجهیزات مستعمل
1397/10/26 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
فروش اقلام مازاد ضایعاتی شرکت
1397/10/26 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی موجود
1397/10/26 اعلام نشده
14:16 ب.ظ
فروش اموال تملیکی کالاها در شهر
1397/10/26 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
فروش اقلام مازاد غیر قابل استفاده اسقاطی امدادی
1397/10/26 مهلت دار
13:27 ب.ظ
واگذاری المنت های ضایعاتی فیلترهای واحد
1397/10/26 مهلت دار
13:14 ب.ظ
فروش اقلام مازاد و اسقاط موجود در نیروگاه
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:55 ب.ظ
واگذاری میله های بتنی - ضایعات به مقدار 300 کیلوگرم
1397/10/25 اعلام نشده
17:39 ب.ظ
فروش اسقاط و ضایعاتی
1397/10/25 مهلت دار
17:34 ب.ظ
فروش  اموال منقول در شهر
1397/10/25 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
فروش ضایعات روزنامه باطله
1397/10/25 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
فروش ضایعات شرکت
1397/10/25 مهلت دار
13:48 ب.ظ
فروش اسقاط و ضایعاتی
1397/10/25 مهلت دار
13:41 ب.ظ
فروش المنت های ضایعاتی و مستعمل
1397/10/25 مهلت دار
09:31 ق.ظ
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی پتروشیمی
1397/10/25 مهلت دار
09:07 ق.ظ
فروش تعداد 45 قلم انواع کالای اسقاط
1397/10/24 اعلام نشده
09:07 ق.ظ
فروش انواع ضایعات موجود در انبار کارخانه سیمان
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:44 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی دانشکده علوم پزشکی
1397/10/24 تاریخ گذشته
20:41 ب.ظ
20:18 ب.ظ
فروش انواع ضایعات موجود در انبار در کارخانه
1397/10/24 تاریخ گذشته
20:16 ب.ظ
فروش کالاهای خود با جزئیات شهرستان
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
16:32 ب.ظ
فروش  اقلام مازاد ضایعاتی
1397/10/23 مهلت دار
15:56 ب.ظ
فروش انواع مواد ضایعاتی
1397/10/23 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
فروش 717 قلم از اقلام مازاد مصرف کارخانه
1397/10/22 مهلت دار
08:18 ق.ظ
فروش لوازم  اسقاطی و مستعمل
1397/10/22 اعلام نشده