1398/01/31
10:44 ق.ظ
فروش انواع ضایعات پوشال
1398/1/31 مهلت دار
1398/01/29
10:56 ق.ظ
فروش ضایعات دانشگاه
1398/1/29 اعلام نشده
10:37 ق.ظ
واگذاری پسماندهای غیر فرایندی اقلام ضایعاتی و مستعمل
1398/1/29 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
فروش انواع ضایعات ورق هسته
1398/1/29 مهلت دار
10:07 ق.ظ
فروش انواع ضایعات پوشال
1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
13:44 ب.ظ
اقلام ضایعاتی
1398/1/28 اعلام نشده
13:43 ب.ظ
فروش محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری شرکت
1398/1/28 مهلت دار
10:23 ق.ظ
فروش اجناس مستعمل و ضایعاتی در پالایشگاه
1398/1/28 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
فروش اجناس مازاد بر نیاز
1398/1/28 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
فروش  انواع ضایعات پوشال
1398/1/28 مهلت دار
09:06 ق.ظ
فروش مقادیری مازاد  مستعمل و ضایعاتی
1398/1/28 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش تجهیزات اسقاط و خارج از رده و مازاد انبار فرجام
1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/27
10:56 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و خارج از رده مازاد
1398/1/27 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
فروش اقلا ضایعاتی و مازاد بر نیاز
1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/26
18:15 ب.ظ
فروش 223 اموال منقول شهر
1398/1/26 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
فروش اقلام مازاد انبار مرکزی
1398/1/26 مهلت دار
11:16 ق.ظ
فروش ضایعات پوشال کاغذ
1398/1/26 مهلت دار
11:09 ق.ظ
فروش ضایعات و پوشال  کاغذ
1398/1/26 مهلت دار
1398/01/24
15:15 ب.ظ
فروش  حدود4 تن ضایعات کله قندی با کلوچه پلیمری
1398/1/24 مهلت دار
15:14 ب.ظ
فروش مقدار حدود 600 تن انواع ضایعات گوشه ورق بدنه سیلندر
1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/22
18:19 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی
1398/1/22 مهلت دار
18:15 ب.ظ
فروش اقلم مستعمل و ضایعاتی
1398/1/22 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی
1398/1/22 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
پروژه جداسازی و فروش ضایعات خشک مربوط به سایت کارخانه
1398/1/22 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
فروش اقلام مستعمل ضایعاتی و مازاد
1398/1/22 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
1398/01/21
15:38 ب.ظ
14:37 ب.ظ
13:00 ب.ظ
1398/01/20
14:00 ب.ظ
فروش ضایعات تولیدی و غیر تولیدی
1398/1/20 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
حدود 93730 لیتر آمین کهنه ی ضایعاتی
1398/1/20 مهلت دار
13:54 ب.ظ
فروش اموال از رده خارج مستعمل اسقاط و غیره در
1398/1/20 مهلت دار
1398/01/19
1398/01/17
13:48 ب.ظ
فروش اموال بلااستفاده و اسقاطی و ضایعات
1398/1/17 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
فروش اقلام غیر قابل استفاده اسقاطی و از رده خارج
1398/1/17 مهلت دار
1397/12/28
12:09 ب.ظ
فروش وسایل مستهلک
1397/12/27 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
فروش  لوازم مازاد و اسقاط نیروگاه
1397/12/27 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
تمدید - فروش اقلام مازاد
1397/12/27 اعلام نشده
1397/12/25
12:44 ب.ظ
فروش  اقلام اسقاط -
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
فروش اموال بلا استفاده اسقاطی و ضایعات
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
فروش  اموال اسقاط
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:17 ب.ظ
فروش اموال اسقاط شبکه بهداشت و
1397/12/22 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی و ضایعات دانشکده پزشکی
1397/12/22 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
فروش اموال ضایعات منقول اداره کل
1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
16:22 ب.ظ
فروش اموال ضایعات منقول اداره کل زندان های
1397/12/21 تاریخ گذشته
16:18 ب.ظ
فروش اموال ضایعات منقول اداره کل زندانهای استان
1397/12/21 تاریخ گذشته
16:17 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی
1397/12/21 تاریخ گذشته