1397/08/26
16:00 ب.ظ
فروش 8 قلم شامل لوازم و تجهیزات خارج از رده و
1397/8/26 مهلت دار
08:54 ق.ظ
واگذاری اقلام ضایعاتی انبار شهرداری واقع در
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/24
14:38 ب.ظ
فروش اقلام اسقاط خارج از رده
1397/8/24 مهلت دار
10:47 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی
1397/8/24 اعلام نشده
1397/08/23
19:27 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت
1397/8/23 مهلت دار
13:37 ب.ظ
فروش اقلام اسقاط و خارج از رده
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
18:14 ب.ظ
فروش اقلام مازاد ضایعاتی
1397/8/22 اعلام نشده
18:12 ب.ظ
فروش کالاهای تحت اختیار سازمان
1397/8/22 مهلت دار
12:34 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی روتین
1397/8/22 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
فروض ضایعات شرکت
1397/8/22 مهلت دار
11:18 ق.ظ
09:42 ق.ظ
فروش اقلام مازاد ضایعاتی شرکت بهره برداری
1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
20:15 ب.ظ
تعدادی از اقلام مازاد بر نیاز واقع در کیلومتر 25 جاده
1397/8/21 اعلام نشده
19:52 ب.ظ
فروش مقداری از کالاهای اسقاطی و مستهلک
1397/8/21 اعلام نشده
12:57 ب.ظ
فروش ضایعات بار انداز
1397/8/21 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی موجود در انبار شهرداری
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
20:14 ب.ظ
فروش تجهیزات مستعمل و ضایعاتی
1397/8/20 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
فروش چهار دستگاه یخچال مستعمل - قفسه فلزی داخل بوفه
1397/8/20 مهلت دار
09:31 ق.ظ
واگذاری اقلام ضایعاتی واقع در امور سدهای
1397/8/20 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
فروش ضایعات اموال اسقاطی و ماشین الات
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/18
23:24 ب.ظ
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت
1397/8/15 تاریخ گذشته
23:24 ب.ظ
فروش اقلام شرکت قالبهای بزرگ صنعتی
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:48 ق.ظ
فروش 35 قلم اموال واقع در شهرستان
1397/8/15 مهلت دار
1397/08/13
14:53 ب.ظ
فروش اموال اسقاط و مازاد بر نیاز واقع در شهر
1397/8/13 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
ضایعات شرکت تولید خودرو و صنعت
1397/8/13 اعلام نشده
09:54 ق.ظ
فروش لوازم مازاد و اسقاط انبار بهره برداری و نواحی
1397/8/13 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
فروش اقلام فرسوده
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
17:06 ب.ظ
فروش اقلام مازاد شرکت
1397/8/12 مهلت دار
14:04 ب.ظ
فروش روده و هزارلا و اسیل استحصالی در کشتارگاه صنعتی دام
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
13:22 ب.ظ
فروش اقلام اسقاط و ضایعات
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
16:54 ب.ظ
فروش اجناس و اموال مستعمل و ضایعاتی
1397/8/9 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی کارخانه روغن واقع در شهر
1397/8/9 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور واقع در
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:32 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی کارخانه روغن نباتی شماره
1397/8/7 اعلام نشده
15:53 ب.ظ
فروش ضایعات بافتی اتومبیل های تصادفی شعبه
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
حدود 20 تن ضایعات محوصل شامل سر تاپس و سرنخ رنگی
1397/8/7 اعلام نشده
08:27 ق.ظ
1397/08/05
14:41 ب.ظ
13:04 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و انهدامی سایت مرکزی
1397/8/5 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز راکد و مستعمل
1397/8/5 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
فروش اقلام مستهلک
1397/8/5 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
فروش اموال منقول و اسقاط
1397/8/5 اعلام نشده
12:10 ب.ظ
فروش و از رده خارج اموال اسقاطی
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/03
10:12 ق.ظ
09:28 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و انهدامی واقع در شهر
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:15 ق.ظ
فروش ضایعات غیر تولیدی واقع در شهرستان
1397/8/1 اعلام نشده
1397/08/01
15:53 ب.ظ
فروش اقلام مازاد ضایعاتی واقع در
1397/8/1 تاریخ گذشته