1398/01/31
10:16 ق.ظ
فروش حدود 40 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط
1398/1/31 مهلت دار
1398/01/29
11:26 ق.ظ
1398/01/28
12:37 ب.ظ
فروش ضایعات و بشکه های مستعمل فلزی
1398/1/28 اعلام نشده
09:28 ق.ظ
فروش ضایعات کابل و الومینیوم
1398/1/28 مهلت دار
08:51 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل لوله سیاه
1398/1/27 مهلت دار
08:40 ق.ظ
فروش کالاهای ضایعاتی و مازاد شرکت پتروشیمی
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/26
19:05 ب.ظ
فروش49409 کیلوگرم ضایعات اهن مختلف هرکیلو 18000
1398/1/26 مهلت دار
18:41 ب.ظ
11:39 ق.ظ
فروش انواع ورق- ضایعات ورق- اسکرپ صنعتی
1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
09:58 ق.ظ
فروش اقلام فرسوده و ضایعات اهن
1398/1/25 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش ضایعات اهنی و اجرهای نسوز مستعمل
1398/1/25 مهلت دار
1398/01/24
15:24 ب.ظ
فرشو مقدار حدود 600 تن انواع ضایعات گوشه ورق بدنه سیلندر
1398/1/24 اعلام نشده
15:06 ب.ظ
فروش ضایعاتی اهنی و اجرهای نسوز مستعمل مربوط
1398/1/24 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش مقدار حدود 600 تن انواع ضایعات گوشه ورق بدنه سیلندر
1398/1/24 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
فروش مقدار حدود600 تن انواع ضایعات گوشه ورق بدنه سیلندر
1398/1/24 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
فروش ماسه سیاه ضایعاتی خاک چدن و اکسید
1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/21
13:28 ب.ظ
فروش اقلام مستعمل پایعاتی و مازاد
1398/1/21 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
فروش ضایعاتی اهنی و اجرهای نسوز مستعمل مربوط به
1398/1/20 مهلت دار
1398/01/19
12:55 ب.ظ
فروش ضایعات خطوط تولید
1398/1/19 اعلام نشده
12:55 ب.ظ
فروش ضایعات فولادی
1398/1/19 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
1398/01/18
15:31 ب.ظ
فروش ضایعات اهنی و اجرهای نسوز
1398/1/18 مهلت دار
12:27 ب.ظ
فروش ضایعات اهن الات
1398/1/18 اعلام نشده
1398/01/17
13:49 ب.ظ
فروش ضایعات و اهن الات
1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/22
12:51 ب.ظ
فروش پالت چوبی حدود 160000 کیلو گرم - ضایعات اهن الات
1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:25 ب.ظ
فروش انواع ضایعات فلزی و غیر فلزی اهن الات الیاژی استیل
1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:33 ب.ظ
واگذاری ضایعات فلزی و اثاثه اداری
1397/12/19 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
1397/12/18
10:31 ق.ظ
فروش ضایعات الومینیوم
1397/12/16 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/16
15:11 ب.ظ
فروش ضایعات فلزی
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/14
17:38 ب.ظ
فروش ورقهاب کوپل و بلانک مازاد 200 تن ضایعات ذوبی
1397/12/14 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
فروش انواع  ضایعات فلزی و غیر فلزی اهن الا الیاژی
1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
14:38 ب.ظ
واگذاری مقادیری ورق کویل و بلانک مازاد بر نیاز تولید خود و
1397/12/13 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
ضایعات اهن الات و ضایعات کابل
1397/12/13 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
1397/12/12
14:40 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد برنیاز در دو گروه  شهرستان
1397/12/12 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
فروش 1000 تن ضایعات فلزی
1397/12/12 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
فروش اقلام مازاد ضایعاتی شرکت
1397/12/12 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
فروش  اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک  واقع در
1397/12/12 تاریخ گذشته