1397/10/29
15:21 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب محله
1397/10/29 مهلت دار
15:21 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب روستای
1397/10/29 مهلت دار
1397/10/28
10:22 ق.ظ
فروش تعداد دو دستگاه مخزن مازرون و یک دستگاه بویلر
1397/10/27 اعلام نشده
1397/10/26
20:53 ب.ظ
فروش دو عدد مخزن نفتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
09:41 ق.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب محله
1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/23
15:45 ب.ظ
فروش تعداد 15 مخزن نفت سفید مازاد برنیاز
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:42 ب.ظ
فروش مخازن نفت سفید مازاد برنیاز
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
فروش صندوق سنگین بزرگ
1397/10/20 اعلام نشده
1397/10/20
1397/10/17
13:46 ب.ظ
فروش مخازن هوایی فرسوده و خارج ازمدار
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/12
18:44 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب روستایی
1397/10/12 اعلام نشده
1397/10/11
16:44 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب روستای
1397/10/11 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب محله فودان
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:19 ب.ظ
فروش تعدد 15 مخزن نفت سفید مازاد برنیاز
1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
15:12 ب.ظ
فروش 15 مخزن نفت سفید مازاد
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
11:43 ق.ظ
1397/10/03
1397/09/28
12:58 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوایی
1397/9/28 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
12:50 ب.ظ
1397/09/27
13:56 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب روستای
1397/9/27 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب محله
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
1397/09/25
12:49 ب.ظ
فروش مخزن سربی مستعمل
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
15:53 ب.ظ
فروش3 عدد مخزن سر بی مستعمل
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/18
1397/09/12
13:13 ب.ظ
فروش یکدستگاه ذخیره....
1397/9/12 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
1397/09/07
13:40 ب.ظ
صندوق سنگین بزرگ به تعداد 5 عدد صندوق یک لایه
1397/9/7 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
1397/09/06
13:46 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوای اب محله
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
1397/08/30
11:21 ق.ظ
ارائه خدمات بهره برداری از مازاد ظرفیت مخازن
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
11:42 ق.ظ
فروش مخزن هوایی با پایه (100 مترمکعبی) 2 دستگاه
1397/8/29 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
فروش مخزن 2000 لیتری پخت شیر واقع در شهرستان
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:27 ق.ظ
1397/08/09
11:36 ق.ظ
یک دستگاه منبع سیمان 60 تن اهنی
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:57 ب.ظ
15:52 ب.ظ
اجاره مخازن 8و9و10 انبار نفت شهید
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:51 ب.ظ
اجاره مخازن 8و9و10 انبار نفت شهید
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:46 ب.ظ
تعداد 205 عدد سیلندر گازی 67co2 لیتری مازاد
1397/8/7 اعلام نشده
08:00 ق.ظ
اجاره مخازن 8و9و10 انبار نفت
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:41 ق.ظ
فروش یک دستگاه مخزن سرد کن 3000 لیتری مستطیلی
1397/8/6 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ