1398/02/04
14:41 ب.ظ
مخزن استیل - مخزن پمپ-پرکن شیر
1398/2/4 مهلت دار
1398/01/19
12:49 ب.ظ
فروش تعداد یک عدد مخزن زمینی به ظرفیت 20000 لیتر شهرستان
1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/25
13:08 ب.ظ
فروش رنگ  بر دو مرحله ای- مخزن ذخیره- اسکلت- دیگ بخار
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
فروش  اقلام مازاد در مخزن
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/07
1397/12/03
10:02 ق.ظ
فروش دو عدد مخزن نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
18:42 ب.ظ
فروش اموال : رنگ بر -پمپ های مربوطه و رزین - دیگ بخار
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
16:05 ب.ظ
فروش دو دستگاه مخزن  استیل روباز شهرستان
1397/12/1 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
13:51 ب.ظ
فروش مخازن هوایی محله
1397/12/1 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
فروش مخزن هوایی محله ردان
1397/12/1 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
فروش مخزن هوایی
1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
13:31 ب.ظ
فروش مخزن اب هوایی فلزی به ظرفیت 150 متر مکعب
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
13:41 ب.ظ
فروش الکترو موتور و مخزن اب به شکل استوانه
1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:35 ب.ظ
فروش منبلع اب گازوئیل فلزی
1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/15
11:19 ق.ظ
فروش انواع مخازن استیل
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
11:01 ق.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب روستای
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:05 ق.ظ
فروش دو عدد مخزن نفتی
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
فروش مخزن فلزی
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
15:37 ب.ظ
1397/11/06
09:56 ق.ظ
فروس مخزن هوایی فولادی 50 مترمکعبی نیمه فرسوده
1397/11/4 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
تعداد یک عدد مخزن زمینی
1397/11/4 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
فروش کانکس و مخزن فلزی زمینی 20/000 لیتری ورق سیاه سالم
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:29 ب.ظ
مخزن هوایی فولادی 50 متر مکعبی نیمه فرسوده
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/29
15:21 ب.ظ
فروش  منبع فلزی  هوایی  اب محله
1397/10/29 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب روستای
1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
10:22 ق.ظ
فروش تعداد دو دستگاه مخزن مازرون و یک دستگاه بویلر
1397/10/27 اعلام نشده
1397/10/26
20:53 ب.ظ
فروش دو عدد مخزن نفتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:41 ق.ظ
فروش منبع فلزی هوایی اب محله
1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/23
15:45 ب.ظ
فروش تعداد 15 مخزن نفت سفید مازاد برنیاز
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:42 ب.ظ
فروش مخازن نفت سفید مازاد برنیاز
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
فروش صندوق سنگین بزرگ
1397/10/20 اعلام نشده
1397/10/20
1397/10/17
13:46 ب.ظ
فروش مخازن هوایی فرسوده و خارج ازمدار
1397/10/17 تاریخ گذشته