1397/07/16
12:50 ب.ظ
فروش تعداد 12 عدد کپسول  گاز اکسیژن  واقع در شهرستان
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/06/27
16:04 ب.ظ
فروش 20 کپسول پرسی
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/03/27
15:19 ب.ظ
سیلندر احتمالا مربوط به کپسول گاز
1397/3/27 اعلام نشده
1397/03/06
12:33 ب.ظ
فروش کپسول گاز کلر خودرو و
1397/3/6 اعلام نشده