1397/12/01
10:23 ق.ظ
فروش انواع پایه های بتونی شکسته اسقاط
1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
13:23 ب.ظ
فروش انواع پایه های بتونی شکسته اسقاط
1397/11/30 مهلت دار
1397/11/25
07:27 ق.ظ
فروش قطعات بتونی مستعمل بزرگ و کوچک
1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
13:49 ب.ظ
فروش قطعات بتنی مستعمل بزرگ و کوچک
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:48 ب.ظ
فروش انواع تیر سیمانی و کنسولی بتنی اسقاط
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
16:25 ب.ظ
فروش انواع تیر سیمانی و کنسول بتنی اسقاط
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/08/26
08:55 ق.ظ
فروش   مقدار 6000 عدد قطعات بتونی  مستعمل  واقع در شهرداری
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:13 ق.ظ
فروش  مقدار 6000 عد قطعات بتونی مستعمل واقع در شهرداری
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/04/14
10:09 ق.ظ
فروش انواع تیر سیمانی  و کنسول بتنی اسقاط
1397/4/13 تاریخ گذشته