1397/09/25
1397/09/22
12:32 ب.ظ
1397/09/21
12:35 ب.ظ
فروش قالب به وزن تقریبی 20 تن  از قرار هر کیلو 22000 ریال شهرستان
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:43 ب.ظ
قالب بتن لوله و اتصالات داربست
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
17:22 ب.ظ
فروش قالب بتونی  یک متر  در 50 سانتی  متر  و بیست پالت  هر پالت 50 عدد  واقع
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/06/23
22:24 ب.ظ
فروش تعداد 116700 قالب اجر نسوز انگلیسی
1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:57 ب.ظ
فروش  15 عدد باکس  بتونی 1/40*1/40
فروش 15 عدد باکس بتونی 1/40*1/40... ساختمان و تاسیسات
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
11:12 ق.ظ
فروش انواع تیر بتنی شکسته
فروش انواع تیر بتنی شکسته... ساختمان و تاسیسات
1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/29
11:35 ق.ظ
فروش انواع میلگرد قالب بتن
فروش انواع میلگرد قالب بتن... ساختمان و تاسیسات
1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/03/06
15:38 ب.ظ
فلاکسی تانک  محل نگهداری
فلاکسی تانک محل نگهداری... ساختمان و تاسیسات
1397/3/6 اعلام نشده
15:38 ب.ظ
کیسه فلکسی محل نگهداری
کیسه فلکسی محل نگهداری... ساختمان و تاسیسات
1397/3/6 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
مزایده سراسری 210 اموال منقول
1397/3/6 تاریخ گذشته