1397/12/23
09:46 ق.ظ
فروش تعداد 112/500 قالب اجر پلاک نسوز با ابعاد 2/7*7*33 سانتیمتر با کد ACواقع در
1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/11
20:44 ب.ظ
فروش 500 تن اجرهای منیزیتی ضایعاتی
1397/12/11 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
فروش 500 تن اجرهای منزیتی ضایعاتی
1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/11/16
08:25 ق.ظ
فروش اجرهای نسوز شاموتی مازاد در انبارها به مقدار تقریبی
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/15
11:26 ق.ظ
فروش اجرهای نسوز شاموتی مازاد در انبارهای به مقدار تقریبی 1000 تن
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:33 ب.ظ
فروش 35 تن اجر نسوز ضایعاتی حرارت دیده منیزینی و اسپینلی
1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/09/27
14:15 ب.ظ
فروش محصولات کارخانه اجرنمای نسوز
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/06
17:34 ب.ظ
فروش مقدار حدود 3000 تن انواع اجر نسوز ضایعاتی
1397/9/6 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
فروش مقدار حدود 300 تن انواع اجر نسوز  ضایعاتی
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
11:56 ق.ظ
فروش اجرهای نسوز ضایعاتی و مازاد برنیاز
1397/8/3 اعلام نشده
1397/08/02
13:55 ب.ظ
فروش اجرهای نسوز ضایعاتی
فروش اجرهای نسوز ضایعاتی... ساختمان و تاسیسات
1397/8/2 اعلام نشده
1397/08/01
14:47 ب.ظ
فروش اجر های نسوزضایعاتی  و مازاد بر نیاز  و همچنین روغن های
1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/28
10:11 ق.ظ
فروش 100/000 اجر سفال ابعاد 15*20*20 سانتیمتر
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:36 ب.ظ
فروش 200 کارتن هر کارتن   اجرنما محک
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:10 ب.ظ
فروش 50 تن آجرهای نسوز ضایعاتی
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/19
17:42 ب.ظ
فروش 5 ردیف آجر
فروش 5 ردیف آجر... ساختمان و تاسیسات
1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/18
09:33 ق.ظ
فروش اجرهای  از کوره شماره یک درگاه شماره 12-10-11
1397/6/17 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
فروش اجرهای توقیفی  از کوره شماره 2 درگاه
1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/05/29
10:52 ق.ظ
فروش 5 مورد کالا شامل: آجر سفال و اجر نکا
1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/23
10:46 ق.ظ
فروش انواع  اجر روغن  گریس  میلگرد
1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/16
10:39 ق.ظ
فروش یک دستگاه  تانکر اب -تعداد 15000 اجر ماشینی
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/04/31
08:49 ق.ظ
فروش اقلام شامل: آجر فوندله یزد 20هزار عدد -
1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/03/22
14:28 ب.ظ
فروش اجر فشاری پخته
فروش اجر فشاری پخته... ساختمان و تاسیسات
1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/02/19
17:29 ب.ظ
فروش آجرهای ضایعاتی برگشت از کوره به مقدار تقریبی
1397/2/19 اعلام نشده