1398/01/26
18:16 ب.ظ
بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات ویژه واگنهای عبوری
1398/1/26 مهلت دار
1397/10/26
14:01 ب.ظ
اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن
اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:24 ق.ظ
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:28 ب.ظ
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل ریلی
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل ریلی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:40 ق.ظ
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/08/23
19:31 ب.ظ
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل ریلی
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل ریلی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/8/23 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل ریلی
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل ریلی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/06/04
11:22 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات
1397/6/4 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری ازفضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات ویژه
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/16
11:10 ق.ظ
بهره برداری از چهار رام قطار شامل واگن های دو طبقه چینی
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/01
11:06 ق.ظ
فروش تعداد دو قلم بانداژ اسقاطی
فروش تعداد دو قلم بانداژ اسقاطی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/31
10:59 ق.ظ
اجاره دپوی تعمیراتی
اجاره دپوی تعمیراتی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/27
15:54 ب.ظ
اجاره دپوی تعمیراتی ایستگاه
اجاره دپوی تعمیراتی ایستگاه... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/19
17:31 ب.ظ
تجهیز و اجاره غرفه CIPدر داخل ایستگاه راه اهن
تجهیز و اجاره غرفه CIPدر داخل ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/03/30
12:27 ب.ظ
اجاره دپوی تعمیراتی ایستگاه راه اهن
اجاره دپوی تعمیراتی ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/19
16:39 ب.ظ
حمل بار و اثاثیه مسافرین از داخل سالن ایستگاه راه اهن
1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/08
15:43 ب.ظ
فروش اقلام و ادوات راه اهن
فروش اقلام و ادوات راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/07
00:40 ق.ظ
فروش اقلام و ادوات راه اهن در 4 گروه واقع در
فروش اقلام و ادوات راه اهن در 4 گروه واقع در... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/6 تاریخ گذشته