1398/02/03
11:02 ق.ظ
واگذاری اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات
1398/2/3 مهلت دار
11:02 ق.ظ
واگذاری اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات
1398/2/3 مهلت دار
10:57 ق.ظ
واگذاری اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط
1398/2/3 مهلت دار
10:57 ق.ظ
واگذاری اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط
1398/2/3 مهلت دار
1398/02/02
11:41 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات
1398/2/2 مهلت دار
11:41 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات
1398/2/2 مهلت دار
11:36 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات
1398/2/2 مهلت دار
1398/01/28
08:45 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/27
11:07 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات ویژه واگنهای
1398/1/27 مهلت دار
11:06 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات
1398/1/27 مهلت دار
11:06 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات
1398/1/27 مهلت دار
11:02 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات ویژه واگنهای
1398/1/27 مهلت دار
1397/12/11
11:22 ق.ظ
فروش 14 دستگاه واگن لبه کوتاه و 6 دستگاه واگن لبه بلند
1397/12/11 اعلام نشده
1397/12/07
12:46 ب.ظ
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/12/7 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
فروش24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره
فروش24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
10:11 ق.ظ
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/01
15:45 ب.ظ
فروش یک دستگاه واگن مسافری اتوبوسی از رده خارج
فروش یک دستگاه واگن مسافری اتوبوسی از رده خارج... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/12/1 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
فروش یک دستکاه واگن مسافری اتوبوسی از رده خارج
فروش یک دستکاه واگن مسافری اتوبوسی از رده خارج... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/28
09:22 ق.ظ
فروش حدود 250 تن واگن اسقاطی
فروش حدود 250 تن واگن اسقاطی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/27
12:09 ب.ظ
فروش حدود250 تن واگن اسقاطی
فروش حدود250 تن واگن اسقاطی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:40 ب.ظ
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
22:03 ب.ظ
اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن
اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/24 تاریخ گذشته
15:44 ب.ظ
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه های
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه های... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:29 ب.ظ
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:01 ب.ظ
فروش واگن های ضایعاتی موجود
فروش واگن های ضایعاتی موجود... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
18:14 ب.ظ
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه های
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه های... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/14 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
فروش 24 دستگاه واگن ژلور سبز 4 نفره کوپه ای
فروش 24 دستگاه واگن ژلور سبز 4 نفره کوپه ای... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/14 تاریخ گذشته
17:52 ب.ظ
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/14 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره کوپه ای
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره کوپه ای... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/14 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز 4 نفره کوپه ای
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز 4 نفره کوپه ای... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:52 ق.ظ
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/10/29
11:04 ق.ظ
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/03
20:00 ب.ظ
قطعات قراضه حدودا 41 تن در ایستگاه های
قطعات قراضه حدودا 41 تن در ایستگاه های... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/3 اعلام نشده
18:12 ب.ظ
فروش بانداژ اسقاطی 1023 حلقه در
فروش بانداژ اسقاطی 1023 حلقه در... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/3 اعلام نشده
1397/10/02
14:16 ب.ظ
فروش حدود 500 تن واگن ضایعاتی موجود
فروش حدود 500 تن واگن ضایعاتی موجود... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
11:03 ق.ظ
فروش حدود 500 تن واگن ضایعاتی موجود در ایستگاههای راه آهن اسلامشهر و آپرین
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/08/22
11:17 ق.ظ
فروش تعداد 28 دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی
فروش تعداد 28 دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/8/22 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی مجموعه کفشک جریان ناوگان خط دو ساخت شرکت
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
11:08 ق.ظ
فروش 197 چرخ منوبلوک واگن مسافری
فروش 197 چرخ منوبلوک واگن مسافری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:18 ب.ظ
فروش 10 دستگاه واگن مسافری
فروش 10 دستگاه واگن مسافری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:47 ق.ظ
فروش تعداد 10 دستگاه واگن مسافری پارسی 60 نفره
فروش تعداد 10 دستگاه واگن مسافری پارسی 60 نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/21
17:00 ب.ظ
فروش 197 چرخ منوبلوک واگن مسافربری
فروش 197 چرخ منوبلوک واگن مسافربری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:49 ب.ظ
فروش تعداد 28 دستگاه واگن بازی سانحه دیده ضایعاتی موجود در ایستگاه راه اهن
1397/5/28 اعلام نشده
1397/05/18
11:32 ق.ظ
بهره برداری از چهار رام قطار شامل واگن های دو طبقه چینی 108 نفر
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/03/22
13:43 ب.ظ
اجاره واگن خانه مسافری ایستگاه
اجاره واگن خانه مسافری ایستگاه... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/19
10:28 ق.ظ
حمل بار اثاثیه مسافرین از داخل سالن
حمل بار اثاثیه مسافرین از داخل سالن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/15 تاریخ گذشته
1397/03/02
11:42 ق.ظ
فروش 28دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی موجود
فروش 28دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی موجود... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/1 اعلام نشده
1397/02/31
17:13 ب.ظ
فروش 28 دستگاه واگن باری
فروش 28 دستگاه واگن باری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/2/31 اعلام نشده