1397/10/25
13:46 ب.ظ
واگذاری محل داروخانه های بیمارستان
1397/10/25 مهلت دار
09:40 ق.ظ
واگذاری امور داروخانه بیمارستان
1397/10/25 مهلت دار
1397/10/23
16:08 ب.ظ
واگذاری اجاری داروخانه های مراکز بهداشتی و درمانی
1397/10/23 مهلت دار
15:54 ب.ظ
فروش ملک داروخانه واقع در
فروش ملک داروخانه واقع در... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/23 مهلت دار
1397/10/16
14:21 ب.ظ
ساخت اجاره از دولت و انتقال داروخانه کلنیک
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:58 ب.ظ
واگذاری داروخانه به صورت اجاره بهای
1397/10/8 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
اجاره محل استقرار داروخانه مرکز بهداشت
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:19 ب.ظ
اجاره محل استقرار داروخانه مرکز
1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:31 ق.ظ
واگذاری داروخانه واقع در درمانگاه
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:08 ق.ظ
واگذاری محل داروخانه مرکز بهداشت درمان شبانه روزی
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:43 ب.ظ
ارائه خدمات داروخانه های شبانه روزی بیمارستانها در 4 ردیف
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:14 ب.ظ
واگذاری داروخانه مراکز خدمات جامع ....
1397/9/12 اعلام نشده
1397/09/11
13:47 ب.ظ
واگذاری داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/03
12:51 ب.ظ
واگذاری محل داروخانه مرکز سلامت
1397/9/3 اعلام نشده
1397/08/28
14:24 ب.ظ
واگذاری داروخانه بیمارستان
واگذاری داروخانه بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/27
11:35 ق.ظ
واگذاری داروخانه بمیارستان
واگذاری داروخانه بمیارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:57 ب.ظ
ساخت اجاره از دولت و انتقال داروخانه کلنیک تخصصی
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:10 ب.ظ
واگذاری داروخانه دامپزشکی به صورت اجاره واقع در
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:20 ق.ظ
واگذاری داروخانه بیمارستان های
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/02
14:15 ب.ظ
واگذاری محل و مدیریت داروخانه بیمارستان
1397/8/2 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
واگذاری محل و مدیریت داروخانه بیمارستان های
1397/8/2 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
واگذاری داروخانه بیمارستان شهدای
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/26
16:01 ب.ظ
واگذاری اجاره داروخانه سرپائی بیمارستان
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:24 ب.ظ
ارائه خدمات داروئی داروخانه های شبانه روزی
1397/7/23 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
واگذاری موقت امور دارویی تجهیزات مصرفی پزشکی لوازم مصرفی پزشکی
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:27 ب.ظ
ارائه خدمات تامین و توزیع دارو و ملزومات بیمارستان
1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/09
12:30 ب.ظ
واگذاری داروخانه واحد های تابعه بیمارستان ها
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
13:35 ب.ظ
واگذاری داروخانه بیمارستان
واگذاری داروخانه بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/8 اعلام نشده
1397/07/05
09:23 ق.ظ
واگذاری محل و مدیریت داروخانه بیمارستان
1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:32 ب.ظ
واگذاری استیجاری محل جهت داروخانه بیماران سرپایی بیمارستان
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/11
17:16 ب.ظ
اجاره بخش های داروخانه-دندانپزشکی و مرکز تصویربرداری
1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/05
00:09 ق.ظ
واگذاری ارائه خدمات امور داروئی
1397/6/4 اعلام نشده
1397/06/04
09:27 ق.ظ
واگذاری ارائه خدمات امور دارویی بیمارستان ولی عصر
1397/6/3 اعلام نشده
1397/05/30
10:42 ق.ظ
واگذاری اجاره داروخانه شهرک شهید رجایی واقع
1397/5/29 اعلام نشده
1397/05/29
19:43 ب.ظ
اجاره محل داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی
1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/13
08:46 ق.ظ
واگذاری داروخانه های مراکز اموزشی
1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/09
13:53 ب.ظ
اجاره داروخانه شبانه روزی
اجاره داروخانه شبانه روزی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/06
12:28 ب.ظ
واگذاری داروخانه شبانه روزی
واگذاری داروخانه شبانه روزی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/03
18:15 ب.ظ
واگذاری داروخانه به صورت
واگذاری داروخانه به صورت... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/5/3 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
واگذاری اجاره انجام امور دارویی بیمارستان
1397/5/3 اعلام نشده
1397/05/01
14:34 ب.ظ
ارائه خدمات تامین و توزیع دارو و مازومات مصرفی بیمارستان
1397/5/1 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
واگذاری اجاری داروخانه
واگذاری اجاری داروخانه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/4/31 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
واگذاری اجاره داروخانه
واگذاری اجاره داروخانه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/26
14:51 ب.ظ
واگذاری اجاری داروخانه
واگذاری اجاری داروخانه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/20
18:53 ب.ظ
واگذاری محل جهت خدمات داروخانه به
1397/4/20 تاریخ گذشته
17:25 ب.ظ
بهره برداری از بخش های داروخانه درمانگاههای
1397/4/20 اعلام نشده
1397/04/19
00:26 ق.ظ
واگذاری اجاری داروخانه مرکز بهداشتی درمانی
1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/18
23:50 ب.ظ
ارائه خدمات داروئی داروخانه شبانه روزی بیمارستان
1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/14
11:26 ق.ظ
اجاره واحد داروخانه مراکز خدمات جامع سلامت
1397/4/14 اعلام نشده