1397/11/25
1397/11/24
07:24 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از درمانگاه عمومی
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/23
15:23 ب.ظ
واگذاری محل جهت خدمات سونوگرافی مراجعین سرپایی در
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:30 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از درمانگاه عمومی
1397/11/17 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویی
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/08
08:10 ق.ظ
واگذاری مشارکتی واحد لیزر پوست و ازمایشگاه
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:43 ب.ظ
واگذاری محل جهت خدمات سونوگرافی مراجعین سرپایی در
1397/11/7 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
اجاره محل درمانگاه سرپایی اتاق پزشک تزریقات
1397/11/7 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
واگذاری مشارکتی واحد لیزر پوست - مشارکتی ازمایشگاه
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
16:33 ب.ظ
واگذاری خدمات و مراقبت های بالینی در منزل شهرستان
1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/03
17:03 ب.ظ
واگذاری خدمات و مراقبت های بالینی در منزل ایثار سلامت
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:44 ب.ظ
اجاره  محل درمانگاه دندانپزشکی
1397/11/2 تاریخ گذشته
22:44 ب.ظ
واگذاری واحد داندانپزشکی بیمارستان
1397/11/2 تاریخ گذشته
22:43 ب.ظ
اجاره دندان پزشکی  مرکز خدمات جامع
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
08:41 ق.ظ
واگذاری مرکز تصویربرداری بیمارستان
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
15:52 ب.ظ
واگذاری مرکز  تصویر برداری
واگذاری مرکز تصویر برداری... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:50 ب.ظ
واگذاری کلیه فضاهای فیزیکی دپارتمان تخصصی قلب 3000 مترمربع
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
واگذاری فضای فیزیکی بخش قلب
واگذاری فضای فیزیکی بخش قلب... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
08:24 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از مرکز فیزیوتراپی
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:34 ق.ظ
فروش بیمارستان
فروش بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
واگذاری امور خدمات دارویی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
21:42 ب.ظ
ساخت اجاره از دولت و انتقال داروخانه کلنیک تخصصی
1397/10/17 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
واگذاری تزریقات و پانسمان  بیمارستان شهید اشرفی و اتاق پزشک و تزریقات و
1397/10/17 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
واگذاری واحد دندان پزشکی درمانگاه
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:54 ب.ظ
واگذاری واحد شنوایی سنجی
واگذاری واحد شنوایی سنجی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
15:55 ب.ظ
واگذاری تزریقات و پانسمان  واحد های تابعه به مدت 9 ماه شهرستان
1397/10/12 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
واگذاری ساختمان کلینیک درمانی واقع در بلوار
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
15:14 ب.ظ
واگذاری واحد دندانپزشکی بیمارستان
1397/10/11 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
واگذاری ساختمان کیلینیک درمانی واقع در بلوار
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
15:37 ب.ظ
واگذاری مشارکتی واحد MRI بیمارستان حکیم
1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
14:20 ب.ظ
فروش 1 دستگاه سونوگرافی
فروش 1 دستگاه سونوگرافی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:58 ب.ظ
اجاره محل مرکز سلامت
اجاره محل مرکز سلامت... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:26 ب.ظ
اجاره محل مرکز سلامت
اجاره محل مرکز سلامت... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/10/6 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
واگذاری خدمات و مراقبت های بالینی در منزل شهرستان
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:05 ق.ظ
اجاره واحد اسکرین بخش اورژانس
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:54 ب.ظ
واگذاری واحد تزریقات و پانسمان مراکز
1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
15:38 ب.ظ
واگذاری خدمات و مراقبت های بالینی در منزل
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
13:29 ب.ظ
واگذاری بخش تصویربرداری
واگذاری بخش تصویربرداری... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/28 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
واگذاری بخش تصویربرداری
واگذاری بخش تصویربرداری... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:53 ق.ظ
واگذاری بخش تصویربرداری
واگذاری بخش تصویربرداری... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:46 ب.ظ
واگذاری واحد تزریقات  و پانسمان و نوار قلب
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
21:40 ب.ظ
تخریب -تسطیح و حمل ساختمان قدیم
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
14:14 ب.ظ
واگذاری مشارکتی واحد MRI بیمارستان
1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:29 ب.ظ
اجاره محل واحد بهداشت دهان و دندان بیمارستان
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
19:02 ب.ظ
1397/09/12
11:40 ق.ظ
فروش یک عدد هد انژکتور  ام ار ای با مارک مدراد شهرستان
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:56 ب.ظ
واگذاری محل بهداشت حرفه ای مرکز طب کار
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:44 ق.ظ
واگذاری امور منشی گری
واگذاری امور منشی گری... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:08 ب.ظ
اجاره محل  واحد تصویر برداری  به صورت اجاره بهای ماهیانه
1397/9/5 تاریخ گذشته