1398/02/31
11:59 ق.ظ
واگذاری بخشی از فضای فیزیکی به صورت اجاره جهت ارائه خدمات تزریقا
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:03 ب.ظ
بهره برداری  از کلینیک پزشکی
بهره برداری از کلینیک پزشکی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/30 مهلت دار
10:25 ق.ظ
10:02 ق.ظ
واگذاری پخش فیزیوتراپی
واگذاری پخش فیزیوتراپی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/30 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
بهره برداری از کلینیک پزشکی
بهره برداری از کلینیک پزشکی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
11:02 ق.ظ
واگذاری خدمات دندانزشکی در بیمارستان امام رضا
1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
15:03 ب.ظ
اجاره مکان بینایی سنجی و عینک فروشی بیمارستان
1398/2/26 اعلام نشده
13:43 ب.ظ
واگذاری بخش فصد خون مرکز پزشکی اموزشی و درمانی
1398/2/26 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
بخش فیزیوترای مرکز پزشکی اموزشی و درمانی
1398/2/26 مهلت دار
13:24 ب.ظ
واگذاری پایگاه سلامت منطقه
واگذاری پایگاه سلامت منطقه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/26 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
واگذاری مشارکتی خدمات روانشناسی بیمارستان
1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/24
15:22 ب.ظ
واگذاری خدمات دارویی مراکز مجری برنامه پزشک خانواده
1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
14:48 ب.ظ
واگذاری مرکز سلامت دهان و دندان مرکز و بهداشت
1398/2/23 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
بهره برداری از بخش دندانپزشکی مراکز درمانی
1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/22
19:05 ب.ظ
اجاره بوفه بیمارستان و.زایشگاه بیمارستان امام خمینی
1398/2/22 اعلام نشده
16:11 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از بخش دندانپزشکی مناطق
1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/21
14:35 ب.ظ
واگذاری مرکز سلامت دهان و دندان مرکز و بهداشت 2- واگذاری خشک شویی
1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:55 ق.ظ
واگذاری مدیریت پرداخت حق الزحمه کادر پزشکی
1398/2/19 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
واگذاری درمانگاه جمعیت
واگذاری درمانگاه جمعیت... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/17
13:54 ب.ظ
واگذاری  اجاره ای واحدهای امور خونگیری و تزریقات و پانسمان و نوار قلب
1398/2/17 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
واگذاری فضای مربوط به مرکز تصویر برداری پزشکی
1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/10
09:42 ق.ظ
واگذاری تعدادی از واحدهای استیجاری
1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
10:15 ق.ظ
واگذاری بخش فیزیوتراپی
واگذاری بخش فیزیوتراپی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
20:33 ب.ظ
بهره برداری از کلینیک پزشکی ورزشی
1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
10:11 ق.ظ
واگذاری واحد پزشک عمومی و دندانپزشکی کلینیک ویژه مستقل سیدی
1398/2/7 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
بهره برداری از کلینک پزشکی ورزشی
1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/01/31
14:54 ب.ظ
واگذاری محل تزریقات و پانسمان بیمارستان
1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/28
13:45 ب.ظ
واگذاری فضای مربوط به مرکز تصویر برداری پزشکی واقع در بیمارستان
1398/1/28 اعلام نشده
09:07 ق.ظ
واگذاری  تجهیز راه اندازی و بهره برداری از کل ساختمان
1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/26
18:41 ب.ظ
فروش اقلام و تجهیزات دندان پزشکی
1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/25
14:06 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از ادیومتری  شنوایی سنجی مراکز درمانی
1398/1/25 اعلام نشده
1398/01/24
15:04 ب.ظ
واگذاری مشارکتی  ازمایشگاه و یا تولوژی - مشارکتی ازمایشگاه به مدت
1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:20 ب.ظ
واگذاری اجاره محل ارائه خدمات دندانپزشکی در
1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:55 ب.ظ
1397/12/26
12:54 ب.ظ
بهره برداری درمانگاه عمومی شبانه روزی و مرکز جراحی محدود
1397/12/26 اعلام نشده
1397/12/25
09:10 ق.ظ
بهره برداری از فضای اتاق پزشک ورزشگاه
1397/12/25 اعلام نشده
1397/12/21
16:08 ب.ظ
واگذاری بخش پزشکی هسته ای
واگذاری بخش پزشکی هسته ای... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/12/21 اعلام نشده
1397/12/20
14:22 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از ادیومتری  شنوایی سنجی
1397/12/20 اعلام نشده
09:30 ق.ظ
واگذاری محل تزریقات و پانسمان بیمارستان
1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
10:12 ق.ظ
واگذاری اجاره ارائه خدمات دندانپزشکی در
1397/12/19 اعلام نشده
10:06 ق.ظ
واگذاری مراکز درمانی در 8 ردیف
1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/18
11:11 ق.ظ
ارائه خدمات دندانپزشکی در بیمارستان
1397/12/18 اعلام نشده
1397/12/16
12:29 ب.ظ
واگذاری فضای فیزیکی  و امور داروخانه سرپایی مجتمع
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:41 ب.ظ
فروش خانه بهداشت قدیمی روستای
1397/12/15 تاریخ گذشته
16:37 ب.ظ
بخش هایی از ساختمان درمانگاه فرهنگیان شهید
1397/12/15 اعلام نشده
1397/12/14
17:39 ب.ظ
واگذاری محل واحدهای ادوسکوپی فیزیوتراپی عینک سازی و
1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
09:41 ق.ظ
فیزیوتراپی بیمارستان حضرت
فیزیوتراپی بیمارستان حضرت... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/11
1397/12/09
10:27 ق.ظ
واگذاری اجاره مکان ها بوفه و بیلبوردها در 8 ردیف
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/04
12:09 ب.ظ
فروش تجهیزات پزشکی ماموگرافی انالوگ اکبند
1397/12/4 تاریخ گذشته