1398/01/25
13:57 ب.ظ
فروش 2 دستگاه تجهیزات پردازشی ibm main frame
فروش 2 دستگاه تجهیزات پردازشی ibm main frame... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/1/25 اعلام نشده
1397/12/16
15:12 ب.ظ
فروش سه دستگاه خودپرداز
فروش سه دستگاه خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/16 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
فروش خودپردازهای اسقاطی
فروش خودپردازهای اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/14
17:44 ب.ظ
فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی
فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
14:42 ب.ظ
فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی
فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/13 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی
فروش دو دستگاه تجهیزات پردازشی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/11
20:50 ب.ظ
فرشو تعداد 48 دستگاه خودپردازش دست دوم
فرشو تعداد 48 دستگاه خودپردازش دست دوم... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/11 اعلام نشده
1397/11/27
14:05 ب.ظ
فروش تعداد 800 دستگاه پایانه فروش پوز اپیلیکشن نصب
فروش تعداد 800 دستگاه پایانه فروش پوز اپیلیکشن نصب... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/27 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
فروش تعداد49 دستگاه خودپرداز دست دوم
فروش تعداد49 دستگاه خودپرداز دست دوم... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/20
12:03 ب.ظ
فروش 22 دستگاه پولشمار فرسوده
فروش 22 دستگاه پولشمار فرسوده... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
09:21 ق.ظ
فروش 50 دستگاه خودپرداز وینکور متعلقه به تعاونی منحله وحدت
1397/11/17 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
فروش 9 دستگاه خودپرداز توسن
فروش 9 دستگاه خودپرداز توسن... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/09
09:22 ق.ظ
بهره برداری از محل نصب دستگاه خودپرداز ATM
بهره برداری از محل نصب دستگاه خودپرداز ATM... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/06
09:46 ق.ظ
فروش کیوسک هدیه کارت بدون چاپگر
فروش کیوسک هدیه کارت بدون چاپگر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:31 ب.ظ
فروش سوئیچ24 پورت- مودک رباتیکس- مودم سی نت- مودم زایکسل- پتون
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/30
16:18 ب.ظ
فروش 800 دستگاه پایانه فروش پوز
فروش 800 دستگاه پایانه فروش پوز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/30 اعلام نشده
16:14 ب.ظ
فروش تعداد 800 دستگاه پایانه فروش پوز اپلیکشن نصب نشده با
1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/29
15:17 ب.ظ
فروش تعداد68 دستگاه خودپرداز
فروش تعداد68 دستگاه خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:35 ق.ظ
فروش اداپتور
فروش اداپتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:46 ب.ظ
فروش انواع قطعات دستگاه های خودپرداز
فروش انواع قطعات دستگاه های خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:19 ب.ظ
فروش قطعات ATN ماشین خودپردار بانکی
فروش قطعات ATN ماشین خودپردار بانکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/22
08:02 ق.ظ
فروش 20 دستگاه خودپرداز
فروش 20 دستگاه خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:43 ق.ظ
فروش تعداد 26 دستگاه خودپردازها شهر
فروش تعداد 26 دستگاه خودپردازها شهر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/16
09:24 ق.ظ
فروش ترانسفورماتور برق مجتمع
فروش ترانسفورماتور برق مجتمع... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/08
12:26 ب.ظ
فروش وسایل شامل : دستگاه پول شماره 3 عدد - دستگاه تصفیه اب یک عدد
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:34 ق.ظ
فروش تجهیزات فروشگاهی واقع در خیابان شریعتی نبش کوچه 30 شامل یخچال - قفسه - ویترین
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/03
19:54 ب.ظ
فروش 33 دستگاه پولشمار فرسوده
فروش 33 دستگاه پولشمار فرسوده... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/3 تاریخ گذشته
19:12 ب.ظ
فروش دستگاههای ATM بانک
فروش دستگاههای ATM بانک... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
14:17 ب.ظ
فروش اقلام تجهیزات انفورماتیکی شامل خودپرداز - خود دریافت - کیوسک
1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:44 ب.ظ
اجاره 75/000 دستگاه پایانه فروش برای مدت سه سال
اجاره 75/000 دستگاه پایانه فروش برای مدت سه سال... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/21 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
فروش دستگاه خودپرداز
فروش دستگاه خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:32 ق.ظ
فروش تعداد 2 هزار دستگاه پوز فروشگاهی و 18 هزار پروفرمای
فروش تعداد 2 هزار دستگاه پوز فروشگاهی و 18 هزار پروفرمای... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:38 ق.ظ
فروش 50 دستگاه خودپرداز وینکور 285 متعلقه به تعاونی
فروش 50 دستگاه خودپرداز وینکور 285 متعلقه به تعاونی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/30 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
فروش 9 دستگاه خودپرداز توسن متعلق به تعاونی منحله
فروش 9 دستگاه خودپرداز توسن متعلق به تعاونی منحله... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/30 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز بانک ملی
فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز بانک ملی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
16:02 ب.ظ
فروش 21 دستگاه خودپرداز بانک
فروش 21 دستگاه خودپرداز بانک... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:30 ب.ظ
اجاره 150000 دستگاه پایانه فروش برای مدت سه سال
اجاره 150000 دستگاه پایانه فروش برای مدت سه سال... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:50 ب.ظ
فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز
فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/29
15:43 ب.ظ
فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز
فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:12 ب.ظ
فروش دستگاه کارتخوان
فروش دستگاه کارتخوان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/15
12:32 ب.ظ
فروش دستگاه خودپرداز
فروش دستگاه خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:26 ق.ظ
فروش دستگاه خود پرداز
فروش دستگاه خود پرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/07
18:58 ب.ظ
فروش ماشین حساب
فروش ماشین حساب... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:32 ب.ظ
فروش 4 دستگاه ATM خود پرداز واقع در
فروش 4 دستگاه ATM خود پرداز واقع در... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/17
12:11 ب.ظ
فروش یک دستگاه atm دستگاه خود پرداز
فروش یک دستگاه atm دستگاه خود پرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/15 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
فروش دستگاه کارتخوان
فروش دستگاه کارتخوان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/15 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
فروش کارت خوان
فروش کارت خوان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/05/22
08:43 ق.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه پرینتر مارک اچ پی
فروش اموال به شرح : یک دستگاه پرینتر مارک اچ پی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/14
10:49 ق.ظ
فروش 2دستگاه تجهیزات پردازشی
فروش 2دستگاه تجهیزات پردازشی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/14 اعلام نشده
1397/05/06
18:55 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودپرداز
فروش یک دستگاه خودپرداز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/6 تاریخ گذشته