1398/06/03
16:29 ب.ظ
فروش ششدانگ یکبابخانه به شماره 260 فرعی9
فروش ششدانگ یکبابخانه به شماره 260 فرعی9... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 مهلت دار
13:35 ب.ظ
بهره بردای از امتیاز تاکسی بیسیم 133
بهره بردای از امتیاز تاکسی بیسیم 133... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/6/3 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
فروش زمین
فروش زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 مهلت دار
1398/06/02
11:44 ق.ظ
فروش اپارتمان مسکونی اعیان 81/05 متر مربع اردبیل شهرک سبلان فاز
1398/6/2 اعلام نشده
11:44 ق.ظ
واگذاری یک قطعه زمین به شماره 39 فرعی از 7058 فرعی از 2985 فرعی از 417 اصلی به مساحت 200/6 متر
1398/6/2 مهلت دار
08:44 ق.ظ
فروش املاک مازاد بر نیاز اداره امور شعب
فروش املاک مازاد بر نیاز اداره امور شعب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 مهلت دار
1398/06/01
12:38 ب.ظ
فروش ضایعات موجود
1398/5/31 مهلت دار
1398/05/31
10:57 ق.ظ
اجاره زمین جهت نصب و بهره برداری دستگاه های بازی به صورت پرتابل در پارکها
1398/5/31 اعلام نشده
1398/05/30
15:05 ب.ظ
فروش یک باب خانه پلاک ثبتی 1690 فرعی از145 اصلی بخش 3
1398/5/30 مهلت دار
15:05 ب.ظ
فروش سواری ال 90 سفید 1396
فروش سواری ال 90 سفید 1396... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
17:27 ب.ظ
مجتمع ساختمانی
مجتمع ساختمانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/28 اعلام نشده
17:27 ب.ظ
اجراه یکساله پارکینگ امام حسین
اجراه یکساله پارکینگ امام حسین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/28 اعلام نشده
17:23 ب.ظ
فروش ملک به شماره 15323 فرعی از اصلی بخش 13 اردبیل به مساحت 120 متر مربع
1398/5/28 مهلت دار
17:23 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی پلاک 112 فرعی 366 واقع
1398/5/28 مهلت دار
17:23 ب.ظ
زمین
زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/28 اعلام نشده
17:23 ب.ظ
فروش ملک 6616 فرعی از اصلی بخش 13
فروش ملک 6616 فرعی از اصلی بخش 13... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/28 مهلت دار
17:23 ب.ظ
17:22 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 751/5943 فرعی از 73 اصلی بخش
فروش ملک پلاک ثبتی 751/5943 فرعی از 73 اصلی بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/28 مهلت دار
17:22 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 85/45 متر مربع به مساحت تقریبی 40/70 متر مربع
1398/5/28 مهلت دار
17:22 ب.ظ
اجاره اژانس بیمارستان
اجاره اژانس بیمارستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/5/28 اعلام نشده
16:41 ب.ظ
فروش 1 واحد مسکونی ویلایی در
فروش 1 واحد مسکونی ویلایی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/28 مهلت دار
16:23 ب.ظ
فروش ملک شامل : یک قطعه زمین به مساحت 2200 متر مربع شهرستان
1398/5/28 مهلت دار
16:22 ب.ظ
فروش 1 قطع زمین مسکونی 150 متری در
فروش 1 قطع زمین مسکونی 150 متری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
08:03 ق.ظ
واگذاری مغازه شماره 31 متعلق
واگذاری مغازه شماره 31 متعلق... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/26 مهلت دار
1398/05/26
18:35 ب.ظ
فروش اقلام اداری و رایانه ای
فروش اقلام اداری و رایانه ای... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1398/5/26 اعلام نشده
18:07 ب.ظ
اجاره زمین و بهره برداری از دستگاه های بازی
اجاره زمین و بهره برداری از دستگاه های بازی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/26 اعلام نشده
15:00 ب.ظ
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای واقع در میدان
1398/5/26 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
فروش 2 قطعه زمین مسکونی 4404 و 1665 مترمربع روستای
1398/5/26 مهلت دار
13:13 ب.ظ
فروش تعدادی ملک شامل : دو باب ساختمان مسکونی به مساحت 1500 متر مربع واقع در جعفر اباد
1398/5/26 مهلت دار
13:10 ب.ظ
فروس 7 قطعه زمین مسکونی و مزروعی در
فروس 7 قطعه زمین مسکونی و مزروعی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/26 اعلام نشده
13:10 ب.ظ
فروس 7 قطعه زمین مسکونی و مزروعی در
فروس 7 قطعه زمین مسکونی و مزروعی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/26 اعلام نشده
13:02 ب.ظ
فروش ملک به مساحت 480 مترمربع پلاک ثبتی 5325 فرعی32
1398/5/26 مهلت دار
11:59 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب واحد تجاری به مساحت 19/56 متر مربع
1398/5/26 مهلت دار
10:08 ق.ظ
واگذاری مغازه تجاری شماره
واگذاری مغازه تجاری شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
08:29 ق.ظ
فروش 29 دستگاه خودرو و 11 دستگاه موتورسیکلت اوراق و سنددار و مقادیری اقلام فرسوده
1398/5/24 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
فروش 29 دستگاه خودرو و 11 دستگاه موتورسیکلت اوراق و سنددار و مقادیری اقلام فرسوده
1398/5/24 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
فروش 29 دستگاه خودرو و 11 دستگاه موتورسیکلت اوراق و سنددار و مقادیری اقلام فرسوده
1398/5/24 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
فروش 33 قطعه زمین مسکونی 6906 مترمربع در
فروش 33 قطعه زمین مسکونی 6906 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/24 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
فروش ملک تجاری به پلاک ثبتی 484 فرعی9 واقع
فروش ملک تجاری به پلاک ثبتی 484 فرعی9 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
19:06 ب.ظ
فروش مقدار 15000 متر مربع عرصه املاک سازمان همیاری جهت احداث هتل 5 ستاره
1398/5/23 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی شماره 1442 فرعی از 115 اصلی بخش 21
1398/5/23 مهلت دار
10:06 ق.ظ
فروش یک مزرعه دیمی به مساحت 2500 مترمربع واقع
فروش یک مزرعه دیمی به مساحت 2500 مترمربع واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
19:54 ب.ظ
فروش یک قطعه مشهور به خرمن دیبی یک مزرعه دیمی به مساحت 2500 متر مربع پلاک 417 اصلی
1398/5/22 مهلت دار
18:45 ب.ظ
6دانگ اعیان پلاک 4848 فرعی 33 اصلی بخش3
6دانگ اعیان پلاک 4848 فرعی 33 اصلی بخش3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/22 مهلت دار
18:43 ب.ظ
واگذاری غرفه حمل و نقلی در سالن تجاری پایانه مرزی بیله سوار
1398/5/22 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
6دانگ پلاک ثبتی 1690 فرعی 145 اصلی بخش 3
6دانگ پلاک ثبتی 1690 فرعی 145 اصلی بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/22 مهلت دار
18:40 ب.ظ
زمین مزروعی به مقدار 4000 پلاک 35 فرعی100 واقع
زمین مزروعی به مقدار 4000 پلاک 35 فرعی100 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/22 مهلت دار
18:40 ب.ظ
فروش ملک در روستای
فروش ملک در روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/22 مهلت دار
18:39 ب.ظ
فروش ضایعات اهنی لوله های و مخازن تاسیسات
1398/5/22 تاریخ گذشته