1398/04/24
20:55 ب.ظ
فروش 2 قطعه زمین در
فروش 2 قطعه زمین در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
15:37 ب.ظ
واگذاری تعداد 39 واحد از واحدهای مجتمع مسکونی پروژه
1398/4/24 اعلام نشده
15:12 ب.ظ
فروش 3 ردیف ملک اداری و مسکونی در
فروش 3 ردیف ملک اداری و مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
15:12 ب.ظ
فروش 3 ردیف ملک اداری و مسکونی در
فروش 3 ردیف ملک اداری و مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
12:04 ب.ظ
واگذاری تعداد 32 واحد از واحدهای
واگذاری تعداد 32 واحد از واحدهای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 اعلام نشده
12:04 ب.ظ
واگذاری تعداد 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی شهرداری
1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/23
13:39 ب.ظ
فروش 7ردیف ملک مسکونی در استان
فروش 7ردیف ملک مسکونی در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/23 اعلام نشده
13:35 ب.ظ
فروش 1 باب منزل مسکونی 1167 عرصه و اعیان 187 مترمربع در پلاک 61 فرعی از 113 اصلی
1398/4/23 مهلت دار
11:36 ق.ظ
فروش 2 دستگاه اپارتمان مسکونی هرکدام 112 مترمربع در
1398/4/23 مهلت دار
1398/04/22
14:30 ب.ظ
واگذاری ساماندهی حمل و جابجایی مسافرین اذری از محوطه پایانه به اقصی نقاط کشور
1398/4/22 مهلت دار
14:29 ب.ظ
واگذاری استیجاری رستوران ساحلی پاریس سابق واقع در
1398/4/22 اعلام نشده
12:57 ب.ظ
فروش اپارتمان مسکونی به مساحت 103/25 مترمربع
فروش اپارتمان مسکونی به مساحت 103/25 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/22 مهلت دار
12:57 ب.ظ
فروش سرقفلی مغازه به مساحت39 مترمربع
فروش سرقفلی مغازه به مساحت39 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/22 مهلت دار
12:56 ب.ظ
6دانگ 1 باب خانه پلاک 4848 فرعی از 33 اصلی بخش 3
6دانگ 1 باب خانه پلاک 4848 فرعی از 33 اصلی بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/22 مهلت دار
12:56 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 13814 فرعی از 37 اصلی بخش 13
فروش ملک پلاک ثبتی 13814 فرعی از 37 اصلی بخش 13... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/22 مهلت دار
12:56 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک به شماره فرعی 262 از31
فروش ششدانگ ملک به شماره فرعی 262 از31... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/22 مهلت دار
12:56 ب.ظ
فروش زمین زراعی واقع
فروش زمین زراعی واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/22 مهلت دار
12:56 ب.ظ
فروش ماشین الات مازاد و اسقاطی : امیکو6تنی-پژو405 بنزینی-سمندlx بنزینی صفر
1398/4/22 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
فروش ارزش زمین مزروعی به مساحت 18164/47 متر مربع شهرستان
1398/4/22 مهلت دار
12:56 ب.ظ
فروش شَشدانگ ملک به مساحت 166/76 مترمربع
فروش شَشدانگ ملک به مساحت 166/76 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/22 مهلت دار
12:55 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین مزروعی پلاک 35 فرعی از 100 اصلی بخش 21
1398/4/22 مهلت دار
12:55 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 35 فرعی و مفروز از 10 فرعی از 4788 بخش یک
1398/4/22 مهلت دار
12:55 ب.ظ
6دانگ مسکونی 8948 فرعی از 7539 اصلی بخش 2
6دانگ مسکونی 8948 فرعی از 7539 اصلی بخش 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/22 مهلت دار
12:39 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغچه به شماره پلاک 330 فرعی از 381 اصلی به مساحت 960 متر مربع بخش
1398/4/22 مهلت دار
1398/04/20
09:42 ق.ظ
فروش 3 ردیف ملک اداری مسکونی در استان
فروش 3 ردیف ملک اداری مسکونی در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/20 مهلت دار
09:42 ق.ظ
فروش 3 ردیف ملک اداری مسکونی در استان
فروش 3 ردیف ملک اداری مسکونی در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/20 مهلت دار
09:31 ق.ظ
فروش 5 دستگاه از خودروهای مازاد
فروش 5 دستگاه از خودروهای مازاد... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/4/20 اعلام نشده
09:31 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین شماره 11 به متراژ 4500 متر مربع واقع در شهرک
1398/4/20 مهلت دار
1398/04/19
18:07 ب.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی واحد به شماره 8948 فرعی از 7539 اصلی بخش 2
1398/4/19 مهلت دار
18:03 ب.ظ
فروش املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملی
فروش املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/19 مهلت دار
17:39 ب.ظ
6دانگ 1 قطعه زمین مزروعی پلاک 277 فرعی از 83 اصلی در قریه
1398/4/19 مهلت دار
17:39 ب.ظ
فروش مقدار 1402 سهم مشاع از 3456 سهم مشاع از سه دانگ یک باب ساختمان تجاری پلاک ثبتی 124
1398/4/19 مهلت دار
17:37 ب.ظ
6دانگ تجاری پلاک 484 فرعی از 9 اصلی دربخش 3
6دانگ تجاری پلاک 484 فرعی از 9 اصلی دربخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/19 مهلت دار
1398/04/18
14:13 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین مزروعی در
فروش 1 قطعه زمین مزروعی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/18 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
فروش 2 ردیف ملک مسکونی در
فروش 2 ردیف ملک مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/18 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
فروش املاک مازاد بانک
فروش املاک مازاد بانک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/18 مهلت دار
13:49 ب.ظ
فروش 5 دستگاه از خودروهای مازاد
فروش 5 دستگاه از خودروهای مازاد... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/4/18 اعلام نشده
13:17 ب.ظ
فروش یک باب مغازه به مساحت 24 متر مربع شهرستان
فروش یک باب مغازه به مساحت 24 متر مربع شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/17 مهلت دار
13:17 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی به شماره 1369 فرعی از 33 اصلی بخش 3
1398/4/17 مهلت دار
13:16 ب.ظ
فروش ملک در 1005 مترمربع کاربری قلمستان
فروش ملک در 1005 مترمربع کاربری قلمستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/17 مهلت دار
13:16 ب.ظ
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 39/5 متر به ارزش 3/000/000/000ریال
1398/4/17 مهلت دار
13:16 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 39/5 متر مربع
1398/4/17 مهلت دار
13:16 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک 5/229
فروش ششدانگ ملک پلاک 5/229... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/17 مهلت دار
13:16 ب.ظ
6دانگ پلاک 61 فرعی از 4792 اصلی بخش 1 267 مترمربع
6دانگ پلاک 61 فرعی از 4792 اصلی بخش 1 267 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/17 مهلت دار
13:16 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 28 مترمربع
1398/4/17 مهلت دار
13:16 ب.ظ
فروش ملک به شماره 29080 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی شده از 8231 فرعی از اصلی بخش 3
1398/4/17 مهلت دار
13:15 ب.ظ
فروش 6دانگ مسکونی در
فروش 6دانگ مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/17 مهلت دار
13:15 ب.ظ
واگذاری استیجاری مغازه
واگذاری استیجاری مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/17 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
یک باب خانه با قدمت بالای 15 سال به پلاک ثبتی 18 فرعی از 7556 اصلی به متراژ 242 متر
1398/4/17 مهلت دار