1397/09/21
13:42 ب.ظ
فروش حدود 2500 تن سازه جوشی اجرا شده اسکلت فلزی
1397/9/21 مهلت دار
12:27 ب.ظ
فروش دو قطعه سالن تولیدی به مساحت حدود 11455 متر مربع شهرستان
1397/9/21 مهلت دار
12:26 ب.ظ
فروش ملک مسکونی به مساحت حدود 39 متر مربع با دهانه حدود 2/80 متر مربع
1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
22:42 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی واقع در جنب
واگذاری جایگاه سی ان جی واقع در جنب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 مهلت دار
22:42 ب.ظ
فروش ششدانکگ ملک پلاک ثبتی 1013 فرعی از 188 صالی بخش
1397/9/20 مهلت دار
22:41 ب.ظ
فروش جو مخلوط ضد عفونی شده
فروش جو مخلوط ضد عفونی شده... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/20 مهلت دار
22:41 ب.ظ
فروش گندم ضد عفونی شده
فروش گندم ضد عفونی شده... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/20 مهلت دار
22:41 ب.ظ
فروش ضایعات اهن
1397/9/20 مهلت دار
22:29 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد اپارتمان پلاک ثبتی 17026 فرعی از 7313 اصلی مفروز و مجزی شده از 101 بخش
1397/9/20 مهلت دار
21:41 ب.ظ
اجاره یک باب کانکس به شماره 7 واقع در
1397/9/20 مهلت دار
21:41 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی حدود 38/35 متر مربع شهرستان
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
14:29 ب.ظ
فروش حدود 50 تن ضایعات استحصالی گندم
1397/9/19 اعلام نشده
14:29 ب.ظ
فروش پلاک 86 اصلی اراضی قریه بخش 15
فروش پلاک 86 اصلی اراضی قریه بخش 15... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 مهلت دار
10:47 ق.ظ
فروش یک باب ساختمان به مساحت 580/6 مترمربع
فروش یک باب ساختمان به مساحت 580/6 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 مهلت دار
10:24 ق.ظ
فروش اپارتمان مسکونی در
فروش اپارتمان مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/18
14:16 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک ثبتی 774 فرعی از 33 اصلی بخش 12
1397/9/18 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
فروش اموال شامل: ست دستگاه تک سز خط تولید درب و پنجره UPVC -پروفیل فرم
1397/9/18 مهلت دار
09:32 ق.ظ
فروش ضایعات اهن
1397/9/18 مهلت دار
09:08 ق.ظ
فروش ملک مسکونی بخش 11
فروش ملک مسکونی بخش 11... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:17 ب.ظ
فروش اموال شامل: یخچال فریزر 2 درب و ماشین ظرفشویی و تلویزیون و لباسشویی
1397/9/17 مهلت دار
14:01 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به شماره 445 فرعی از 126 اصلی بخش سه
1397/9/17 مهلت دار
13:47 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 1098 فرعی از 127 اصلی شهرستان
1397/9/17 مهلت دار
13:47 ب.ظ
6دانگ 1 قطعه زمین پلاک 50 فرعی از 1 فرعی از 7322 اصلی بخش 2
1397/9/17 مهلت دار
13:46 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستان
فروش تعدادی از املاک مازاد شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/17 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
فروش 2 ردیف زمین گردشگری در
فروش 2 ردیف زمین گردشگری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/16 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
فروش اپارتمان مسکونی در
فروش اپارتمان مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/16 اعلام نشده
13:19 ب.ظ
واگذاری نقدار 54/9 هکتار از اراضی زراعی ابی در
واگذاری نقدار 54/9 هکتار از اراضی زراعی ابی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/15 اعلام نشده
13:18 ب.ظ
1باب منزل مسکونی پلاک 6118 فرعی از 120 اصلی در عرصه 279 مترمربع اعیان 97 مترمربع
1397/9/15 مهلت دار
13:18 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 180 متر مربع شهرستان
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/15
09:04 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 3335/511 بخش 3
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 3335/511 بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/15 مهلت دار
09:04 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک 7283/33 اصلی قطعه 9 تفکیکی
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
15:29 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین مسکونی تحت پلاک ثبتی 112/618/2604/112 به مساحت 32 متر مربع
1397/9/14 مهلت دار
15:29 ب.ظ
فروش چهار دستگاه پکیج فن دار تک مبدله
فروش چهار دستگاه پکیج فن دار تک مبدله... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/14 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 201/89 متر مربع و اعیان 270/29 متر مربع
1397/9/14 مهلت دار
10:16 ق.ظ
اجاره یک باب کانکس به شماره 7
1397/9/14 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه تجاری به شماره پلاک 631 فرعی از 417 اصلی بخش
1397/9/14 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به شماره پلاک 211 فرعی از 412 اصلی بخش
1397/9/14 مهلت دار
10:15 ق.ظ
فروش ملک مسکونی به مساحت حدود 28 متر مربع شهرستان
1397/9/14 مهلت دار
1397/09/13
13:47 ب.ظ
6دانگ 1 قطعه زمین زراعی پلاک 2 فرعی از 35 اصلی در
1397/9/13 مهلت دار
10:07 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 5 هکتار پلاک ثبتی 3499 فرعی از 115 اصلی
1397/9/13 مهلت دار
10:07 ق.ظ
فروش ملک مسکونی به مساحت 72 متر مربع شهرستان
فروش ملک مسکونی به مساحت 72 متر مربع شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/13 مهلت دار
10:06 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک 1 از فرعی 2340 اصلی بخش 2
1397/9/13 مهلت دار
10:06 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین واقع در جنب حمام عمومی شهر به
1397/9/13 اعلام نشده
10:06 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی 36 از قطعات تجمیعی 860و861 تفکیکی
1397/9/13 مهلت دار
10:06 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارخانه قطعه 517 تفکیکی به شماره 1016 فرعی از 500 اصلی
فروش ششدانگ یک باب کارخانه قطعه 517 تفکیکی به شماره 1016 فرعی از 500 اصلی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 مهلت دار
1397/09/12
14:32 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مرغداری پلاک ثبتی 80 فرعی از 128 اصلی بخش 21
1397/9/12 مهلت دار
13:13 ب.ظ
یک باب مغازه اوقافی ..
یک باب مغازه اوقافی ..... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/12 اعلام نشده
10:32 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 348 فرعی از 10 اصلی بخش سه
1397/9/12 مهلت دار
10:25 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به شماره پلاک 290 فرعی از 380 اصلی
1397/9/12 مهلت دار
10:25 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک 140 فرعی از 120 اصلی بخش
1397/9/12 مهلت دار