1398/03/05
14:19 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت تقریبی 90 متر مربع شهرستان
1398/3/5 مهلت دار
14:06 ب.ظ
عرصه و اعیان مجموعه ورزشی چند منظوره واقع در شهرک
1398/3/5 مهلت دار
13:55 ب.ظ
بهره برداری از 5 عدد تابلو تبلیغاتی واقع در خیابان شریعتی ضلع غربی
1398/3/5 مهلت دار
13:55 ب.ظ
فروش 42 عدد از استندهای تبلیغاتی
فروش 42 عدد از استندهای تبلیغاتی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/3/5 مهلت دار
13:40 ب.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان به مساحت تقریبی 92000 مترمربع
1398/3/5 مهلت دار
13:39 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث کارخانه تولید کربن اکتیو 1500 تن سالانه از زغالسنگ در محدوده مجتمع صنعتی
1398/3/5 مهلت دار
09:24 ق.ظ
یک دستگاه اپارتمان به متراژ 104/40 متر مربع واقع
1398/3/5 اعلام نشده
09:23 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 26 فرعی از 22 اصلی بخش 5 حوزه ثبت
1398/3/5 مهلت دار
09:23 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعهز یمن به مساحت154/3 مترمربع
فروش ششدانگ یک قطعهز یمن به مساحت154/3 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
09:21 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 38/00 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 38/00 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
09:21 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 191/67 متر مربع شهرستان
1398/3/5 مهلت دار
09:21 ق.ظ
1 قطعه زمین با بنا احداثی 446 مترمربع پلاک 702 فرعی مفروز مجزی از 125 فرعی از 36 اصلی قریه
1398/3/5 مهلت دار
09:21 ق.ظ
واگذاری رستوران موجود واقع در پارک جنگلی
واگذاری رستوران موجود واقع در پارک جنگلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
09:21 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 32412 به مساحت 150 مترمربع
فروش ملک پلاک ثبتی 32412 به مساحت 150 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
09:20 ق.ظ
پلاک 2659 فرعی از 14 اصلی بخش 10
پلاک 2659 فرعی از 14 اصلی بخش 10... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
09:20 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد اپارتمان به مساحت 80 متر مربع شهرستان
1398/3/5 مهلت دار
09:20 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ مرکبات به مساحت4000 مترمربع
فروش یک قطعه باغ مرکبات به مساحت4000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
09:20 ق.ظ
6دانگ مسکونی 159 مترمربع پلاک 12 فرعی ز 1357 اصلی بخش 17
1398/3/5 مهلت دار
09:20 ق.ظ
فروش یک باب کارگاه تجاری به مساحت50/259 مترمربع
فروش یک باب کارگاه تجاری به مساحت50/259 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/3/5 مهلت دار
09:20 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
09:19 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه واعیان پلاک ثبتی 2853 فرعی از 2327 اصلی به مساحت 144/69 متر مربع
1398/3/5 مهلت دار
09:19 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی133 فرعی142
1398/3/5 مهلت دار
09:19 ق.ظ
فروش پلاک 13 فرعی از 5 اصلی بخش 6
فروش پلاک 13 فرعی از 5 اصلی بخش 6... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
09:19 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 23844 متر مربع واقع در
1398/3/5 مهلت دار
09:18 ق.ظ
پلاک 4136 فرعی مفروز مجزی از 1933 فرعی 2 اصلی در
پلاک 4136 فرعی مفروز مجزی از 1933 فرعی 2 اصلی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
09:18 ق.ظ
فروش تعدادی ملک در 5 ردیف با کاربری مسکونی شهرستان
1398/3/5 مهلت دار
09:18 ق.ظ
1 قطعه زمین مسکونی 142 مترمربع در
1 قطعه زمین مسکونی 142 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
09:18 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 332/26 متر مربع پلاک 7 فرعی از 10و 11 اصلی
1398/3/5 مهلت دار
09:18 ق.ظ
فروش 4 قطعه زمین مزروعی خشکه به مساحت 10100 متر مربع پلاک 656 اصلی بخش 18
1398/3/5 مهلت دار
09:18 ق.ظ
فروش عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی به مساحت عرصه 320 متر مربع شهرستان
1398/3/5 مهلت دار
09:18 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 85 متر مربع شهرستان
1398/3/4 مهلت دار
09:17 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 516 فرعی39 به مساحت471/84 مترمربع
1398/3/4 مهلت دار
09:17 ق.ظ
فروش یک واحد ساختمان عرصه 4 دانگ پلاک ثبتی 228 فرعی از 3390 اصلی بخش 1
1398/3/4 مهلت دار
09:17 ق.ظ
واگذاری مدیریت سواحل و اجرای طرح دریا
واگذاری مدیریت سواحل و اجرای طرح دریا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:17 ق.ظ
اجاره 2 واحد تجاری در
اجاره 2 واحد تجاری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:17 ق.ظ
فروش زمین به مساحت4300 مترمربع
فروش زمین به مساحت4300 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:17 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 434/20 متر مربع شهرستان
1398/3/4 مهلت دار
09:17 ق.ظ
فروش زمین در
فروش زمین در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:16 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی 66 فرعی از 4 اصلی بخش 6
1398/3/4 مهلت دار
09:16 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 58 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 58 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:16 ق.ظ
پلاک 6651 فرعی از 26 اصلی بخش 16
پلاک 6651 فرعی از 26 اصلی بخش 16... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:16 ق.ظ
فروش ساختمان نیمه کاره به گنبدی به مساحت 172 متر مربع شهرستان
1398/3/4 مهلت دار
09:16 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه زمین کشاورزی به مساحت 502 متر مربع شهرستان
1398/3/4 مهلت دار
09:15 ق.ظ
فروش شدشانگ یک دستگاه اپارتمان به پلاک ثبتی 13897 فرعی مفروز و مجزی شده از 498 فرعی از 144
1398/3/4 مهلت دار
09:15 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 298 فرعی از 18 اصلی بخش 10
فروش ملک پلاک ثبتی 298 فرعی از 18 اصلی بخش 10... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:15 ق.ظ
فروش ششدانگ ویلا مسکونی به مساحت 108 مترمربع
فروش ششدانگ ویلا مسکونی به مساحت 108 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:15 ق.ظ
فروش ششدانگ یک اپارتمان به پلاک ثبتی 47.2278 واقع
1398/3/4 مهلت دار
09:15 ق.ظ
1 قطعه زمین زراعی 1000 مترمربع در
1 قطعه زمین زراعی 1000 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 مهلت دار
09:14 ق.ظ
فروش ششدانگ واحد اپارتمان به مساحت180 مترمربع
فروش ششدانگ واحد اپارتمان به مساحت180 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
1398/03/04
14:59 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک مازاد با کاربری مسکونی تجاری در استان های مختلف
1398/3/4 مهلت دار