1398/11/08
16:29 ب.ظ
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:27 ب.ظ
فروش ماشین الات در5 ردیف مدل 84-84-90-87-88
فروش ماشین الات در5 ردیف مدل 84-84-90-87-88... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/8 مهلت دار
16:27 ب.ظ
فروش ماشین الات در5 ردیف مدل 84-84-90-87-88
فروش ماشین الات در5 ردیف مدل 84-84-90-87-88... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/8 مهلت دار
16:27 ب.ظ
فروش ماشین الات در5 ردیف مدل 84-84-90-87-88
فروش ماشین الات در5 ردیف مدل 84-84-90-87-88... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/11/8 مهلت دار
16:26 ب.ظ
فروش 27 قطعه زمین
فروش 27 قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
16:26 ب.ظ
فروش چوب الات الوار - کرده بینه
فروش چوب الات الوار - کرده بینه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/11/8 مهلت دار
11:47 ق.ظ
فروش یک مرغداری یک قطعه باغ
فروش یک مرغداری یک قطعه باغ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
11:47 ق.ظ
فروش یک مرغداری یک قطعه باغ
فروش یک مرغداری یک قطعه باغ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:27 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی تجاری
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی تجاری
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
فروش ملک در6 ردیف کاربری مسکونی
فروش ملک در6 ردیف کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:23 ق.ظ
فروش ملک در6 ردیف کاربری مسکونی
فروش ملک در6 ردیف کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:23 ق.ظ
فروش ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری و پارکینگ
فروش ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری و پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:23 ق.ظ
فروش ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری و پارکینگ
فروش ششدانگ ساختمان مسکونی تجاری و پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:22 ق.ظ
فروش 1 باب اپارتمان مسکونی
فروش 1 باب اپارتمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:21 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی
فروش ششدانگ ملک مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
فروش2600 سهم مشا سهم مشاع 828 زع 141696 سهم مشاع 318824 سهم مشاع 44مین مزروعی
1398/11/8 مهلت دار
10:18 ق.ظ
فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت 26/90 مترمربع
فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت 26/90 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 مهلت دار
10:17 ق.ظ
فروش 1 واحد اپارتمان مساحت 76 مترمربع
فروش 1 واحد اپارتمان مساحت 76 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی
فروش یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/8 اعلام نشده
09:07 ق.ظ
فروش میزاهنی- قفسه اهنی- چهار پایه فلزی- رول کاغذ- تخت چوبی
1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
19:33 ب.ظ
فروش یک واحد اپارتمان به مساحت 76/54 مترمربع
فروش یک واحد اپارتمان به مساحت 76/54 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
19:32 ب.ظ
فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت 26/90 مترمربع
فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت 26/90 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
19:32 ب.ظ
فروش یک واحد اپارتمان به مساحت 67/76 مترمربع
فروش یک واحد اپارتمان به مساحت 67/76 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
18:32 ب.ظ
فروش زمین به مساحت300 مترمربع
فروش زمین به مساحت300 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
18:32 ب.ظ
فروش زمین به مساحت300 مترمربع
فروش زمین به مساحت300 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
18:31 ب.ظ
6دانگ 1 باب مغازه
6دانگ 1 باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
18:31 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه
فروش ششدانگ یک باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 اعلام نشده
18:30 ب.ظ
ملک معادل 3/52 دانگ از 243634 سهم از 593634 سهم به فروش می رسد
1398/11/7 مهلت دار
13:48 ب.ظ
فروش ملک کاربری تاسیسات و خدمات شهری
فروش ملک کاربری تاسیسات و خدمات شهری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
13:45 ب.ظ
اجاره یک قطعه زمین 30/000 مترمربع
اجاره یک قطعه زمین 30/000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
13:45 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد اپارتمان مسکونی
1398/11/7 مهلت دار
13:44 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5000 مترمربع
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
13:44 ب.ظ
فروش ملک و مغازه
فروش ملک و مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/7 مهلت دار
10:58 ق.ظ
فروش چوب الات الوار و گرده بینه
فروش چوب الات الوار و گرده بینه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/11/6 مهلت دار
1398/11/06
20:44 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از کارواش مستقر در پارکینگ
1398/11/6 مهلت دار
20:21 ب.ظ
فروش یک قطعه ملک کاربری تاسیسات و خدمات شهری
فروش یک قطعه ملک کاربری تاسیسات و خدمات شهری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
20:01 ب.ظ
واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی شهرداری
واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/6 اعلام نشده
20:01 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین
فروش ششدانگ یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
15:10 ب.ظ
فروش چوب الات شامل الوار - گرده بنیه
فروش چوب الات شامل الوار - گرده بنیه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/11/6 مهلت دار
15:10 ب.ظ
فروش مقدار تقریبی حدود 50 تن محصول پسته خشک تولیدی
1398/11/6 مهلت دار
14:25 ب.ظ
فروش دو واحد تجاری
فروش دو واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:25 ب.ظ
فروش دو واحد تجاری
فروش دو واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:25 ب.ظ
فروش 9 باب مغازه و یک باب زیر زمین
فروش 9 باب مغازه و یک باب زیر زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش یک مغازه تجاری به مساحت26/90 مترمربع
فروش یک مغازه تجاری به مساحت26/90 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش یک واحد اپارتمان
فروش یک واحد اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش 15 تن سیم مسی اسقاط
فروش 15 تن سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/11/6 مهلت دار
10:43 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین باغ کار نشده به مساحت 23/600 مترمربع
1398/11/6 مهلت دار
10:43 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین باغ کار نشده به مساحت 23/600 مترمربع
1398/11/6 مهلت دار
10:43 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین باغ کار نشده به مساحت 23/600 مترمربع
1398/11/6 مهلت دار