1398/12/12
14:02 ب.ظ
فروش کارخانه
فروش کارخانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/12/12 مهلت دار
1398/11/27
20:10 ب.ظ
فروش ششدانگ واحد صنعتی به مساحت عرصه 280 مترمربع
فروش ششدانگ واحد صنعتی به مساحت عرصه 280 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/27 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
6دانگ 1 واحد گاوداری مساحت 5000 مترمربع
6دانگ 1 واحد گاوداری مساحت 5000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/27 تاریخ گذشته
1398/11/26
09:32 ق.ظ
فروش ششدانگ  یک باب ملک
فروش ششدانگ یک باب ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/24 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/24 تاریخ گذشته
1398/11/23
20:20 ب.ظ
فروش ملک با عرصه 60/000 مترمربع و سوله و تجهیزات  و ماشین الات
فروش ملک با عرصه 60/000 مترمربع و سوله و تجهیزات و ماشین الات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/23 تاریخ گذشته
1398/11/15
11:01 ق.ظ
واگذاری یک باب گاراژ
واگذاری یک باب گاراژ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/15 اعلام نشده
1398/11/13
20:10 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه ملک
فروش ششدانگ عرصه ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/13 تاریخ گذشته
20:09 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین مشتعمل بر کارگاه به مساحت 6044 مترمربع
فروش یک قطعه زمین مشتعمل بر کارگاه به مساحت 6044 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/13 تاریخ گذشته
1398/11/06
20:34 ب.ظ
فروش مجتمع های واحدهای تجاری اداری
فروش مجتمع های واحدهای تجاری اداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
13:09 ب.ظ
فروش تعداد 9 واحد اپارتمان
فروش تعداد 9 واحد اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
1398/11/03
19:43 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه شرکت و تاجر ورشکسته
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه شرکت و تاجر ورشکسته... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/3 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
فروش ششدانگ  یک واحد صنعتی به مساحت 1513 مترمربع
فروش ششدانگ یک واحد صنعتی به مساحت 1513 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/3 اعلام نشده
10:57 ق.ظ
فروش ماشین الات و تجهیزات : دستگاه جوش - دستگاه تراش - قیچی و برش
1398/11/3 اعلام نشده
1398/11/02
20:10 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد صنعتی به مساحت 1513 مترمربع
فروش ششدانگ یک واحد صنعتی به مساحت 1513 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/11/2 تاریخ گذشته
20:09 ب.ظ
فروش اموال شامل: سنگ رومیزی - دستگاه برش - قیچی دستی - کپسول هوا
1398/11/2 تاریخ گذشته
20:09 ب.ظ
فروش اموال شامل: سنگ رومیزی - دستگاه برش - قیچی دستی - کپسول هوا
1398/11/2 تاریخ گذشته
20:09 ب.ظ
فروش اموال شامل: سنگ رومیزی - دستگاه برش - قیچی دستی - کپسول هوا
1398/11/2 تاریخ گذشته
20:06 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 5000 مترمربع
1398/11/2 تاریخ گذشته
16:21 ب.ظ
اصلاحیه -- فروش 1 باب مغازه
اصلاحیه -- فروش 1 باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 تاریخ گذشته
16:01 ب.ظ
فروش شدشانگ عرصه واعیان زمین
فروش شدشانگ عرصه واعیان زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/2 اعلام نشده
09:58 ق.ظ
فروش ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات تولید ورق اهن
فروش ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات تولید ورق اهن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/11/1 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
فروش ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات تولید ورق اهن
فروش ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات تولید ورق اهن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/11/01
08:45 ق.ظ
فروش عرصه و اعیان اموال کارخانه
فروش عرصه و اعیان اموال کارخانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/29
16:44 ب.ظ
فروش 6داتگ عرصه اعیان دستگاههای موجود در
فروش 6داتگ عرصه اعیان دستگاههای موجود در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/10/29 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
فروش   پلاک ثبتی 2248/128 بخش 6 اصفهان واقع در جاده اصفهان
1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/25
17:03 ب.ظ
فروش تعدادی اقلام و ماشین الات در کارخانه
فروش تعدادی اقلام و ماشین الات در کارخانه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/10/25 تاریخ گذشته
15:33 ب.ظ
فروش دو دربند مغازه
فروش دو دربند مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/25 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
فروش تجهیزات و ماشین الات
فروش تجهیزات و ماشین الات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
17:21 ب.ظ
فروش تجهیزات و ماشین الات
فروش تجهیزات و ماشین الات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
16:21 ب.ظ
فروش پلاک 12 فرعی 15 صالی ح
فروش پلاک 12 فرعی 15 صالی ح... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/19
11:37 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان و تاسیسات صنعتی پلاک ثبت
فروش ششدانگ عرصه و اعیان و تاسیسات صنعتی پلاک ثبت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/18
14:27 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/18 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
فروش تعدادی  اقلام و ماشین الات منصوب در کارخانه
فروش تعدادی اقلام و ماشین الات منصوب در کارخانه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/15
09:44 ق.ظ
فروش 4 ردیف ملک مسکونی و تجاری در
فروش 4 ردیف ملک مسکونی و تجاری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/15 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
فروش 4 ردیف ملک مسکونی و تجاری در
فروش 4 ردیف ملک مسکونی و تجاری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/13
10:49 ق.ظ
فروش عرصه اعیان کارخانه شرکت ورشکسته
فروش عرصه اعیان کارخانه شرکت ورشکسته... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/10/12 تاریخ گذشته
1398/10/11
18:56 ب.ظ
فروش اموال موجود در کارگاه منطقه ویژه اقتصادی سیرجان شرکت
1398/10/11 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان  به مساحت 6547 مترمربع واعیان به مساحت 3469 مترمربع
1398/10/11 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت
1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/09
14:22 ب.ظ
فروش طبققه دوم و سوم یک باب منزل مسکونی
فروش طبققه دوم و سوم یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/9 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
فروش 6دانگ عرصه شرکت ورشکسته
فروش 6دانگ عرصه شرکت ورشکسته... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/08
11:10 ق.ظ
فروش عرصه و اعیان یک قطعه باغ
فروش عرصه و اعیان یک قطعه باغ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/10/8 اعلام نشده
1398/10/01
17:46 ب.ظ
فروش یک باب کارگاه صنعتی واقع در شهرک صنعتی
فروش یک باب کارگاه صنعتی واقع در شهرک صنعتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/10/1 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 5000 مترمربع
1398/10/1 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد صنعتی به مساحت 1513 مترمربع  واقع
1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/27
19:35 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان ماشین الات تجهیزات و تاسیسات
فروش عرصه و اعیان ماشین الات تجهیزات و تاسیسات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/9/27 تاریخ گذشته
19:35 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان اداری
فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان اداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/27 اعلام نشده
1398/09/25
16:14 ب.ظ
فروش یک دستگاه دیاموند لبه زن 9 سنگ با موتورها گیربکس ساخت چین
1398/9/25 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه و اموال و تاسیسات موجود به
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه و اموال و تاسیسات موجود به... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/9/25 اعلام نشده