1397/11/01
20:46 ب.ظ
واگذاری تعداد 14 قطعه زمین با کاربری تجاری در شهرستان
1397/11/1 مهلت دار
20:46 ب.ظ
واگذاری زمین چمن ممصنوعی
واگذاری زمین چمن ممصنوعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 اعلام نشده
20:46 ب.ظ
دو قطعه زمین با کاربری خدماتی
دو قطعه زمین با کاربری خدماتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 مهلت دار
20:45 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین و اعیانی شامل سوله و ساختمان اداری و دیوارکشی
1397/11/1 مهلت دار
20:45 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین و اعیانی شامل سوله و ساختمان اداری و دیوارکشی
1397/11/1 مهلت دار
20:45 ب.ظ
واگذاری مازاد بر نیاز شهرستان
واگذاری مازاد بر نیاز شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 مهلت دار
20:45 ب.ظ
واگذاری تعداد یک قطعه زمین با کاربری تجاری در
1397/11/1 مهلت دار
20:45 ب.ظ
واگذاری تعداد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان
1397/11/1 اعلام نشده
20:45 ب.ظ
واگذاری تعداد 5 واحد با کاربری تجاری در شهرستان
1397/11/1 مهلت دار
20:45 ب.ظ
واگذاری تعداد 48 قطعه زمین با کاربری تجاری در شهرستان
1397/11/1 مهلت دار
20:44 ب.ظ
واگذاری تعداد یک قطعه زمین با کاربری اداری در
1397/11/1 اعلام نشده
20:44 ب.ظ
فروش ملکی دارای عرصه ای محصور به مساحت 28484 متر مربع به همراه تاسیسات
1397/11/1 مهلت دار
20:44 ب.ظ
فروش ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 110 متر مربع پلاک شماره 3241فرعی از 3390 اصلی
1397/11/1 مهلت دار
20:44 ب.ظ
فروش چهار قطعه زمین پلاک ثبتی های مختلف بخش یک
1397/11/1 مهلت دار
20:42 ب.ظ
20:42 ب.ظ
20:42 ب.ظ
واگذاری جایگاه های سی ان جی شهرداری
واگذاری جایگاه های سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 مهلت دار
20:42 ب.ظ
واگذاری مرکز همایش های بین المللی
واگذاری مرکز همایش های بین المللی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 مهلت دار
20:41 ب.ظ
واگذاری اماکن تحت پوشش به صورت کوتاه مدت
واگذاری اماکن تحت پوشش به صورت کوتاه مدت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 اعلام نشده
20:41 ب.ظ
سرمایه گذار - واگذاری غرفه ها در 6 ردیف شهر
سرمایه گذار - واگذاری غرفه ها در 6 ردیف شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 مهلت دار
20:41 ب.ظ
فروش ساختمان مساحت 450 متر مربع عرصه 570 و اعیان پلاک ثبتی 3375/37 بخش 11 تهران
1397/11/1 مهلت دار
20:41 ب.ظ
واگذاری عرصه یکی از املاک واقع در منطقه
واگذاری عرصه یکی از املاک واقع در منطقه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 اعلام نشده
20:41 ب.ظ
واگذاری تعداد محدودی از اپارتمان های مسکونی
واگذاری تعداد محدودی از اپارتمان های مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 مهلت دار
20:41 ب.ظ
واگذاری سرقفلی و اعیانی غرفه شماره 4 از
واگذاری سرقفلی و اعیانی غرفه شماره 4 از... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 اعلام نشده
20:40 ب.ظ
فروش یک واحد هتل به مساحت عرصه 1185 متر مربع و اعیان 10966 متر مربع و مشتعمل بر 1176 متر مربع
1397/11/1 اعلام نشده
20:40 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک 1/26405 به مساحت عرصه 200/20 متر اعیان 60 متر مربع
1397/11/1 مهلت دار
20:40 ب.ظ
حدد 50 هکتار از زمین های زراعی جهت کشت صیفی جات به صورت ابیاری تحت فشار
1397/11/1 مهلت دار
20:39 ب.ظ
تعداد محدودی از واحدهای تجاری و اداری مجتمع
تعداد محدودی از واحدهای تجاری و اداری مجتمع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 مهلت دار
20:38 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 32/44 متر پلاک دو فرعی
1397/11/1 مهلت دار
20:37 ب.ظ
فروش تعداد دو واحد مسکونی واقع در
فروش تعداد دو واحد مسکونی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 اعلام نشده
20:37 ب.ظ
فروش اهن الات ضایعاتی - اجاره یکساله دو باب مغازه واقع در سوله تجاری
1397/11/1 مهلت دار
20:37 ب.ظ
فروش املاک و نیز اجاره واحدهای تجاری مجتمع
فروش املاک و نیز اجاره واحدهای تجاری مجتمع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 مهلت دار
20:35 ب.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 5/5257 بخش 8 شهرستان
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 5/5257 بخش 8 شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 مهلت دار
20:34 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان به ابعاد تقریبی 4/00*4/40 متر مربع به مساحت 17/5 متر مربع
1397/11/1 مهلت دار
20:34 ب.ظ
واگذاری اجاره املاک مشروحه در 4 ردیف کاربری مسکونی شهرستان
1397/11/1 مهلت دار
20:34 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 88/20متر مربع به شماره 11 فرعی از 484 اصلی مفروز و
1397/11/1 مهلت دار
20:34 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به شماره پلاک 6100 فرعی از 70 اصلی مفروز و مجزی شده
1397/11/1 مهلت دار
20:33 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی 12864 فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی شده 11536 فرعی
1397/11/1 مهلت دار
20:33 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت 104/21متر مربع پلاک ثبتی 28 فرعی از 3213 و 3214بخش
1397/11/1 مهلت دار
20:33 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک 2108/741 و فرعی از دو هزار و یکصد و هشت واقع در
1397/11/1 مهلت دار
20:33 ب.ظ
واگذاری اجاره یک باب بوفه به مساحت تقریبی 35/5 متر مربع
1397/11/1 اعلام نشده
20:33 ب.ظ
واگذاری 7 پلاک زمین شهرداری سده لنجان
واگذاری 7 پلاک زمین شهرداری سده لنجان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 مهلت دار
20:31 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به شماره 2718 فرعی از 310 اصلی بخش
1397/11/1 مهلت دار
20:31 ب.ظ
فروش ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی پلاک قطعه اول تفکیکی به شماره 55254/87 بخش یک
1397/11/1 مهلت دار
20:31 ب.ظ
فروش ملک مسکونی به مساحت 182/26 متر مربع بخش اصلاندوز
1397/11/1 مهلت دار
20:31 ب.ظ
فروش املاک و مستغلات شماره یک الی 12 سازمان
فروش املاک و مستغلات شماره یک الی 12 سازمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 مهلت دار
20:30 ب.ظ
واگذاری جایگاه توزیع سی ان جی هادی واقع در ابتدای
1397/11/1 مهلت دار
20:30 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 418 اصلی بخش 16
1397/11/1 مهلت دار
20:30 ب.ظ
اجاره تعدادی از املاک شهرداری
اجاره تعدادی از املاک شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 اعلام نشده