1398/02/04
14:49 ب.ظ
فروش ساختمان مسکونی در
فروش ساختمان مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:49 ب.ظ
فروش 1 باب مغازه در 3 راه اصلی روستای
فروش 1 باب مغازه در 3 راه اصلی روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:47 ب.ظ
فروش تعادی متر زمین مسکونی واقع در خیابان
فروش تعادی متر زمین مسکونی واقع در خیابان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:46 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین ششدانگ به مساحت حدود 1200 متر مربع پلاک ثبتی شماره 18/4590 واقع در استان
1398/2/4 مهلت دار
14:46 ب.ظ
فروش ساختمان تجاری اداری به متراژ1471/78 مترمربع
1398/2/4 مهلت دار
14:46 ب.ظ
فروش تجهیزات - عرصه و ساختمان کشتارگاه -تصفیه خانه - اثاثیه اداری شهرستان
1398/2/4 مهلت دار
14:45 ب.ظ
واگذاری اجاره ترمینال شهر
واگذاری اجاره ترمینال شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:45 ب.ظ
واگذایر 6 قطعه زمین تفکیکی مسکونی در انتهای بلوار
1398/2/4 اعلام نشده
14:45 ب.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی شهر
اجاره جایگاه سی ان جی شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:44 ب.ظ
6دانگ 1 باب منزل مسکونی روستای
6دانگ 1 باب منزل مسکونی روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:44 ب.ظ
فروش ششدانگ ملکی پلاک ثبتی 3/35 فرعی از 3136 اصلی بخش 5
1398/2/4 مهلت دار
14:43 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 155/12 بخش 5
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 155/12 بخش 5... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:43 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد اپارتمان به مساحت 100 مترمربع
1398/2/4 مهلت دار
14:43 ب.ظ
فروش 1 باب مغازه لباس فروشی 70 مترمربع در پلاک 227 و 227/1 و 228/4 و 228/1 الی 228/16
1398/2/4 مهلت دار
14:43 ب.ظ
فروش اپارتمان مسکونی به مساحت448/8 مترمربع
فروش اپارتمان مسکونی به مساحت448/8 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:42 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 327/50 متر مربع به شماره 18 فرعی از 283 اصلی بخش 11
1398/2/4 مهلت دار
14:41 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین تجاری مسکونی
فروش یک قطعه زمین تجاری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:41 ب.ظ
فروش ملک در پلاک ثبتی 3767 فرعی از 155 اصلی
فروش ملک در پلاک ثبتی 3767 فرعی از 155 اصلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:40 ب.ظ
فروش تعداد 21 دستگاه واحد مسکونی خدماتی وتجاری
1398/2/4 مهلت دار
14:40 ب.ظ
واگذاری 4 قطعه ملک تجاری در
واگذاری 4 قطعه ملک تجاری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:39 ب.ظ
فروش ملک مسکونی تجاری زراعی به متراژ92/37 متر
فروش ملک مسکونی تجاری زراعی به متراژ92/37 متر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:39 ب.ظ
فروش ملک مسکونی تجاری زراعی به متراژ92/37 متر
فروش ملک مسکونی تجاری زراعی به متراژ92/37 متر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:34 ب.ظ
فروش سرقفلی یک باب واحد تجاری در زیر زمین مجتمع بهشت
1398/2/4 مهلت دار
14:34 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت13457 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت13457 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:34 ب.ظ
واگذاری حق انتفاع جایگاه سی ان جی
واگذاری حق انتفاع جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:33 ب.ظ
اجاره قسمتی از فضای فیزیکی به متراژ19 مترمربع
اجاره قسمتی از فضای فیزیکی به متراژ19 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 اعلام نشده
14:33 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی 1793/3 با متراژ 40 متر بالکن 24 متر و 15 متر
1398/2/4 اعلام نشده
14:33 ب.ظ
واگذاری بهره برداری حفظ و نگهداری جایگاه سی ان جی
1398/2/4 مهلت دار
14:33 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان تجاری 10569/53 اصلی و مفروز و مجزی شده از 77 فرعی از اصلی
1398/2/4 مهلت دار
14:32 ب.ظ
فروش مقدار 20 سهم مشاع از 180 سهم از 6900 سهم از کل اراضی ابی و دیمی پلاک یک فرعی از 8 اصلی
1398/2/4 مهلت دار
14:32 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب قطعه پلاک 36 فرعی از 18 اصلی بخش 10 شهرستان
1398/2/4 مهلت دار
14:32 ب.ظ
واگذاری بوفه های مربوط به دانشجویان
واگذاری بوفه های مربوط به دانشجویان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 اعلام نشده
14:31 ب.ظ
فروش یک مسکونی تجاری به مساحت 1316 متر مربع شهرستان بخش
1398/2/4 مهلت دار
14:30 ب.ظ
فروش تعداد املاک در11 ردیف
فروش تعداد املاک در11 ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:29 ب.ظ
واگذاری اجاره واحدها و اماکن شهرداری
واگذاری اجاره واحدها و اماکن شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:29 ب.ظ
فروش 9 باب مغازه تجاری در منطقه
فروش 9 باب مغازه تجاری در منطقه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:29 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی2267/1249 واقع
فروش ششدانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی2267/1249 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:29 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک 7116 فرعی بخش 3
فروش ششدانگ ملک پلاک 7116 فرعی بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:27 ب.ظ
6دانگ 1باب منزل مسکونی 361 مترمربع پلاک 2663 فرعی از 1 اصلی در بخش 2
1398/2/4 مهلت دار
14:26 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان به مساحت172/51 مترمربع پ
1398/2/4 مهلت دار
14:26 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 250 متر مربع پلاک 1458 شهرستان
1398/2/4 مهلت دار
14:25 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 1951 فرعی از 155 اصلی بخش 2
فروش ملک پلاک ثبتی 1951 فرعی از 155 اصلی بخش 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:25 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ به مساحت 2700 متر مربع در
فروش یک قطعه باغ به مساحت 2700 متر مربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:25 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 260 متر مرع پلاک ثبتی 24 فرعی از 1050 اصلی
1398/2/4 مهلت دار
14:25 ب.ظ
فروش اپارتمان به مساحت88/40 مترمربع
فروش اپارتمان به مساحت88/40 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:24 ب.ظ
فروش واحدهای مسکونی واقع در بندر ماهشهر فاز 7 تعاونی
1398/2/4 مهلت دار
14:24 ب.ظ
فروش ملک به مساحت حدود86 مترمربع
فروش ملک به مساحت حدود86 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:24 ب.ظ
فروش ملک واقع در شهرک
فروش ملک واقع در شهرک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:24 ب.ظ
اجاره یک باب کارواش و مجتمع تعمیرگاهی
اجاره یک باب کارواش و مجتمع تعمیرگاهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار