1397/09/01
10:53 ق.ظ
اجاره محوریت خدماتی یا فرهنگی به مساحت 25 متر واقع
1397/9/1 اعلام نشده
10:51 ق.ظ
اجاره 4باب گلخانه و دکه و عرصه در فضای سبز و قطع و جمع اوری درختان خشک
1397/9/1 اعلام نشده
10:49 ق.ظ
فروش زمین صنعتی در ماشین سازی - 8 هکتار
فروش زمین صنعتی در ماشین سازی - 8 هکتار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 مهلت دار
10:46 ق.ظ
فروش تعداد محدودی از زمینهای تجاری در مجاورت با سند 6دانگ
1397/9/1 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی پلاک ثبتی 6177 به مساحت عرصه 318/6 متر مربع
1397/9/1 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به شماره 256 فرعی از 4 اصلی از 2 اصلی واقع در
1397/9/1 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی به مساحت239/06 متر مربع پلاک ثبتی 10941 فرعی
1397/9/1 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک 30 به مساحت 165 متر مربع واقع در
1397/9/1 مهلت دار
10:45 ق.ظ
6دانگ اعیان مسکونی پلاک 34040 فرعی مجزی باقیمانده از 43975 فرعی از 182 اصلی بخش 10
1397/9/1 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش 2باب مسکونی در شهر
فروش 2باب مسکونی در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 اعلام نشده
10:45 ق.ظ
فروش 9 ردیف ملک شامل: زمین مزروعی دیم و نیمه ابی و زمین مسکونی و خانه مسکونی در شهرستان
1397/9/1 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش 9 ردیف ملک شامل: زمین مزروعی دیم و نیمه ابی و زمین مسکونی و خانه مسکونی در شهرستان
1397/9/1 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش 9 ردیف ملک شامل: زمین مزروعی دیم و نیمه ابی و زمین مسکونی و خانه مسکونی در شهرستان
1397/9/1 مهلت دار
10:45 ق.ظ
1باب ساختمان به پلاک 11630 فرعی از اصلی بخش 13 مساحت 212 مترمربع در
1397/9/1 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان قطعه چهار تفکیکی به مساح 68/6 متر مربع پلاک 1252 فرعی
1397/9/1 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 225/15 متر مربع پلاک ثبتی 1250 فرعی م
1397/9/1 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه پلاک 146 به مساحت کلی 23 متر مربع
1397/9/1 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 1715 باقیمانده و 1715/1 و 1715/2 بخش 2 به مساحت 573/11 متر مربع
1397/9/1 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 2278/6 به شماره ثبت 3876 بخش 9
1397/9/1 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش املاک و مستغلات در 7 ردیف با کاربری مسکونی واقع در
1397/9/1 مهلت دار
10:44 ق.ظ
اجاره 1باب غرفه مواد غذایی و تنقلات 39/5 مترمربع در بوستان
1397/9/1 اعلام نشده
10:44 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 628/27 به متراژ 199 متر مربع
1397/9/1 مهلت دار
10:44 ق.ظ
10:44 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 40 متر مربع واقع در
1397/9/1 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد ساختمان به مساحت عرصه 179 مترمربع
1397/9/1 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش قطعات زمین- واحدهای تجاری
فروش قطعات زمین- واحدهای تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 مهلت دار
10:32 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 198 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 198 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 مهلت دار
10:32 ق.ظ
فروش 15 قطعه زمین مسکونی در شهر
فروش 15 قطعه زمین مسکونی در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 مهلت دار
10:31 ق.ظ
واگذاری محل کمپ
واگذاری محل کمپ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 مهلت دار
10:31 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی 100/388 واقع در
1397/9/1 مهلت دار
10:31 ق.ظ
کارواش بدون اب با مواد نانو شهرداری
کارواش بدون اب با مواد نانو شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 مهلت دار
10:31 ق.ظ
فروش 12 قطعه تجاری در و 1 قطعه تجاری در و 2 قطعه زمین مسکونی در....
1397/9/1 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
واگذاری واحد های تجاری واقع در
واگذاری واحد های تجاری واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
واگذاری اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش در 4 ردیف واقع در شهرستان
1397/9/1 مهلت دار
10:30 ق.ظ
فروش 5 قطعه زمین در
فروش 5 قطعه زمین در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 مهلت دار
10:29 ق.ظ
واگذاری تعدادی از اراضی واقع در محلات
واگذاری تعدادی از اراضی واقع در محلات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 مهلت دار
10:29 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی 113/131 واقع در شهرستان
1397/9/1 مهلت دار
10:29 ق.ظ
واگذاری سلف سرویس و پارکینگ دانشجویی
واگذاری سلف سرویس و پارکینگ دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 اعلام نشده
10:29 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی تح پلاک ثبتی 2852/315 بخش 5
1397/9/1 مهلت دار
10:28 ق.ظ
فروش املاک و اجاره محل تعمیرگاه شهرستان
فروش املاک و اجاره محل تعمیرگاه شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 مهلت دار
10:28 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک با کاربری های دامداری و گاوداری و مرغداری و منزل مسکونی و تجاری در استان
1397/8/30 اعلام نشده
10:28 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک با کاربری های دامداری و گاوداری و مرغداری و منزل مسکونی و تجاری در استان
1397/8/30 اعلام نشده
10:28 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک با کاربری های دامداری و گاوداری و مرغداری و منزل مسکونی و تجاری در استان
1397/8/30 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
6دانگ پلاک 158 فرعی از 4150 اصلی بخش 5
6دانگ پلاک 158 فرعی از 4150 اصلی بخش 5... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 مهلت دار
10:24 ق.ظ
فروش 3باب مغازه در پاساژ
فروش 3باب مغازه در پاساژ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد منزل مسکونی تحت 1 فرعی از 1148 صالی واقع در
1397/9/1 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش تعدادی از املاک و مستغلات مسکونی تجاری اداری واقع در
1397/9/1 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش تعدادی از املاک و مستغلات مسکونی تجاری اداری واقع در
1397/9/1 مهلت دار