1397/10/29
11:11 ق.ظ
فروش اسلج ( مواد هیدروکربنی زاید موجود در گودال های سوخت ) به همراه کلیه عملیات تخلیه گودال ها و بارگیری وحمل به مقدار تقریبی 5800 بشکه
1397/10/29 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
فروش محصولات نامنطبق و ضایعاتی کارخانه
فروش محصولات نامنطبق و ضایعاتی کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/29 اعلام نشده
11:00 ق.ظ
فروش مقدار تقریبی 200 تن قیر 85/100
فروش مقدار تقریبی 200 تن قیر 85/100... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/29 مهلت دار
10:48 ق.ظ
فروش اسلچ مواد هیدروکربنی  زائد وجود در گودال های سوخت به
فروش اسلچ مواد هیدروکربنی زائد وجود در گودال های سوخت به... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/28
10:41 ق.ظ
فروش انواع فیلترهای مستعمل روغنها و مواد شیمیایی
فروش انواع فیلترهای مستعمل روغنها و مواد شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/27 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش انواع فیلترهای مستعمل روغنها و مواد شیمیایی
فروش انواع فیلترهای مستعمل روغنها و مواد شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/27 مهلت دار
10:37 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/27 اعلام نشده
10:36 ق.ظ
فروش تعداد 16 کارتن حشره کشکه هر کارتن حاوی 125 عدد حشره کش صوتی
فروش تعداد 16 کارتن حشره کشکه هر کارتن حاوی 125 عدد حشره کش صوتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/27 مهلت دار
1397/10/27
08:33 ق.ظ
فروش یک بشکه پارافین ام دی اف گریس
فروش یک بشکه پارافین ام دی اف گریس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:50 ب.ظ
فروش الومینیا سیلیکات
فروش الومینیا سیلیکات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:49 ب.ظ
فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:15 ب.ظ
فروش نوار جلو وپوشک محل نگهداری
فروش نوار جلو وپوشک محل نگهداری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
فروش تعداد 1930 عدد بطری مایع ظرفشویی جام یک لیتری
فروش تعداد 1930 عدد بطری مایع ظرفشویی جام یک لیتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/26 مهلت دار
09:12 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
09:37 ق.ظ
فروش انواع محصولات فرعی شامل روغن اسیدیته بالا و روغن ضایعاتی جدار
فروش انواع محصولات فرعی شامل روغن اسیدیته بالا و روغن ضایعاتی جدار... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/25 اعلام نشده
09:25 ق.ظ
فروش محصولات ضایعاتی پتروشیمی
فروش محصولات ضایعاتی پتروشیمی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
15:29 ب.ظ
فروش مایع ظرفشویی یک لیتری با مارک جام به تعداد 3000 کارتن
فروش مایع ظرفشویی یک لیتری با مارک جام به تعداد 3000 کارتن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/23 مهلت دار
08:28 ق.ظ
فروش بشکه خالی200 لیتری- روغن سوخته - اهن الات قراضه- داغی ماشین الات
فروش بشکه خالی200 لیتری- روغن سوخته - اهن الات قراضه- داغی ماشین الات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
فروش 30 تن قیر شهرستان
فروش 30 تن قیر شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 مهلت دار
08:22 ق.ظ
فروش 200 تن ماده شیمایی متیل اتیل کتون
فروش 200 تن ماده شیمایی متیل اتیل کتون... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
فروش 7000 تن پوسته اکسیدی
فروش 7000 تن پوسته اکسیدی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 اعلام نشده
08:18 ق.ظ
فروش 200 تن ماده شیمیایی متیل اتیل کتون
فروش 200 تن ماده شیمیایی متیل اتیل کتون... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
خرید 950 تن هگزان ضایعاتی واحد HDPE مجتمع پتروشیمی
خرید 950 تن هگزان ضایعاتی واحد HDPE مجتمع پتروشیمی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 مهلت دار
1397/10/22
09:11 ق.ظ
فروش حدود 950 تن هگزان ضایعاتی واحد hdpe مجتمع پتروشیمی
فروش حدود 950 تن هگزان ضایعاتی واحد hdpe مجتمع پتروشیمی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 مهلت دار
08:20 ق.ظ
فروش روغنهای مصارف صنعتی 80 تن گیاهی و سرخ کردنی
فروش روغنهای مصارف صنعتی 80 تن گیاهی و سرخ کردنی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/20 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
فروش اموال شامل: بشکه خالی 200 لیتری و روغن سوخته و اهن الات قراضه و ...
فروش اموال شامل: بشکه خالی 200 لیتری و روغن سوخته و اهن الات قراضه و ...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
10:50 ق.ظ
فروش پلی اتیلن گرید b مقدار 2475 تن
فروش پلی اتیلن گرید b مقدار 2475 تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/20 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
فروش حدود 950 تن هگزان ضایعاتی واحد hdpe مجتمع پتروشیمی
فروش حدود 950 تن هگزان ضایعاتی واحد hdpe مجتمع پتروشیمی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 مهلت دار
09:28 ق.ظ
فروش 250 تن روغن کارکرده استحصالی تعمیرگاه ها
فروش 250 تن روغن کارکرده استحصالی تعمیرگاه ها... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 مهلت دار
08:20 ق.ظ
فروش انواع مواد ضایعاتی موجود در پالایشگاه شهرستان
فروش انواع مواد ضایعاتی موجود در پالایشگاه شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 اعلام نشده
1397/10/19
15:56 ب.ظ
فروش لاستیکهای تریلی مستعمل و روغن موتور سوخته و گریس ضایعاتی و...
فروش لاستیکهای تریلی مستعمل و روغن موتور سوخته و گریس ضایعاتی و...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 اعلام نشده
15:52 ب.ظ
فروش روغن سوخته واقع در دهکده فرهنگی تفریحی
فروش روغن سوخته واقع در دهکده فرهنگی تفریحی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
فروش 950 تن هگزان ضایعاتی واحد hdpe پتروشیمی
فروش 950 تن هگزان ضایعاتی واحد hdpe پتروشیمی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 مهلت دار
13:28 ب.ظ
فروش تعداد 4800 عدد مایع ظرفشویی سوپر جام یک لیتری
فروش تعداد 4800 عدد مایع ظرفشویی سوپر جام یک لیتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 مهلت دار
11:21 ق.ظ
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان
فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/18 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
فروش بشکه های پلاستیکی جای مواد شیمیایی
فروش بشکه های پلاستیکی جای مواد شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/18 اعلام نشده
10:39 ق.ظ
فروش ضایعات هگزان 350تن
فروش ضایعات هگزان 350تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/17
11:43 ق.ظ
فروش اموال شامل :حلال سالونت  میلادی 40 لیتر - جوهر به مارک های (خرگوش -اسب -فیل)
فروش اموال شامل :حلال سالونت میلادی 40 لیتر - جوهر به مارک های (خرگوش -اسب -فیل)... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/17 مهلت دار
11:13 ق.ظ
فروش سوخت سهمیه دی ماه سال 97
فروش سوخت سهمیه دی ماه سال 97... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/16 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
فروش روغن نباتی ضایعاتی به مقدار 90 تن در کارخانه
فروش روغن نباتی ضایعاتی به مقدار 90 تن در کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/16
14:17 ب.ظ
فروش روغنهای ضایعاتی خودرو و کارخانه 40 تن
فروش روغنهای ضایعاتی خودرو و کارخانه 40 تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/16 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
فروش اموال ارایشی در شامل شامپو شیر و اکسیدان و .. 15 قلم
فروش اموال ارایشی در شامل شامپو شیر و اکسیدان و .. 15 قلم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/16 مهلت دار
1397/10/15
13:11 ب.ظ
فروش ایزوگاه در مارکهای متفاوت به تعداد 140 رول 10 متری- فیربشکه ای220 کیلوئی- ورق پلی کربنات- کاسه توالت ارمیتاژ
1397/10/15 مهلت دار
09:39 ق.ظ
فروش فریم کائوچویی مارک دار فریم فلزی ساده فریم افتابی پولاریزه
فروش فریم کائوچویی مارک دار فریم فلزی ساده فریم افتابی پولاریزه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/13
17:41 ب.ظ
فروش روغن سوخته واقع در دهکده
فروش روغن سوخته واقع در دهکده... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/13 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
1000 تن کک دانه درشت دانه با دانه بندی
1000 تن کک دانه درشت دانه با دانه بندی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/12
19:09 ب.ظ
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی عیار 65 درصد
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی عیار 65 درصد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/12 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
فروش 5 برند تجاری صابون  به نامهای ( حنانه - بیتا - فر - نرسی - اگین)
فروش 5 برند تجاری صابون به نامهای ( حنانه - بیتا - فر - نرسی - اگین)... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/12 اعلام نشده
13:31 ب.ظ
فروش سهمیه قیر شهرداری 200 تن نوع 85/100
فروش سهمیه قیر شهرداری 200 تن نوع 85/100... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/12 اعلام نشده
1397/10/10
16:07 ب.ظ
فروش کک متالورژی در 4 ردیف
فروش کک متالورژی در 4 ردیف... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/10 اعلام نشده