1397/11/30
13:26 ب.ظ
واگذاری یک ساعت اب از موتور پمپ
1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
15:49 ب.ظ
فروش یک خط نورد لوله و پروفیل 2 اینچ
1397/11/29 مهلت دار
13:46 ب.ظ
13:43 ب.ظ
فروش تعداد 33 شاخه لوله داربست  به وزن هر
1397/11/29 مهلت دار
13:33 ب.ظ
فروش اموال شامل: پمپ باد و دریل و ..
1397/11/29 مهلت دار
13:30 ب.ظ
اقلام مازاد  شامل : انواع لوله هاو نبشی ها
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
09:23 ق.ظ
فروش ششدانگ چاه اب بنام شرکت صنعتی و معدنی
1397/11/27 مهلت دار
09:20 ق.ظ
واگذاری 2 ساعت اب از چاه موتور شماره 10 دشت
1397/11/27 مهلت دار
09:17 ق.ظ
فروش 33425 متر لوله پنج لایه تیوپایپ سایز 16 از نوع PEX -AL
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/27
14:33 ب.ظ
14:09 ب.ظ
فروش لوله بدون درز
1397/11/27 مهلت دار
12:14 ب.ظ
فروش 33425 متر لوله 5 لایه نیوپایپ سایز 16
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
21:55 ب.ظ
فروش مقدار2 سیر از چاه عمیق روستای
1397/11/24 مهلت دار
15:56 ب.ظ
واگذاری نیم ساعت اب از چاه موتور فوق با ابدهی 12/5 لیتر
1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
17:41 ب.ظ
15:09 ب.ظ
فروش کالاهای کارنکرده در
1397/11/23 مهلت دار
14:03 ب.ظ
فروش یک ساعت اب کشاورزی
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
17:07 ب.ظ
17:07 ب.ظ
فروش لوله گالوانیزه 5 و 6 اینچ
1397/11/18 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
فروش 5 لایه نیوپایپ به قطر16 متری متر
1397/11/18 مهلت دار
08:46 ق.ظ
فروش اموال بلا استفاده  شامل  لوله گالوانیزه  -فولادی و پلی اتیلن
1397/11/17 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
فروش لوله گالوانیزه 5و6 اینچ
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:36 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی خارج از رده شرکت اب
1397/11/17 تاریخ گذشته
20:18 ب.ظ
فروش 90000 کیلو گرم  کنتور و رگولاتور اسقاطی
1397/11/17 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
واگذاری مقدار یک ساعت اب واقع در چاه شماره
1397/11/17 مهلت دار
13:16 ب.ظ
1397/11/16
15:09 ب.ظ
فروش لوله گالوانیزه فولادی و پلی اتیلن
1397/11/16 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 16 مفروز از پلاک 2 سنگ اصلی  دو انبار
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
18:13 ب.ظ
واگذاری امتیاز گذر اب از خط انتقال اب از سد کوچری
1397/11/14 تاریخ گذشته
17:52 ب.ظ
راهبری  و تعمیرات و نگهداری چهار دستگاه تصفیه خانه های
1397/11/14 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
فروش انواع کنتور برنجی منفصل
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:46 ق.ظ
فروش لوله های فولادی  و شیر های فلوتر و تیر برق و ..
1397/11/13 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
فروش لوله مغزی 1/2 -3 اینچ مستعمل
1397/11/13 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
لوله سیاه صنایع نفت و گاز
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
فروش لوله های فلزی
1397/11/11 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
فروش لوله های فولادی و سیر های فلومتر
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:49 ق.ظ
فروش انواع کنتور برنجی منفصل ضایعاتی
1397/11/11 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
فروش لوله های فولادی و شیرهای فلوتر و تیر برق و ..
1397/11/11 تاریخ گذشته