1398/01/28
13:41 ب.ظ
فروش اموال در 5 ردیف شامل مخزن جمع اوری زباله
1398/1/28 مهلت دار
10:05 ق.ظ
تفکیک زباله ازمبداء
تفکیک زباله ازمبداء... جمع آوری و بازیافت زباله
1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/26
18:26 ب.ظ
عملیات جمع اوری انتقال و فروش اقلام خشک بازیافتی شهرستان در
1398/1/26 مهلت دار
1398/01/25
09:53 ق.ظ
واگذاری جمع اوری پسماندهای خشک
واگذاری جمع اوری پسماندهای خشک... جمع آوری و بازیافت زباله
1398/1/25 اعلام نشده
1398/01/24
10:32 ق.ظ
واگذاری جمع اوری و حمل مواد قابل بازیافت
1398/1/24 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
جمع اوری اقلام بازیافتی سطح شهر
جمع اوری اقلام بازیافتی سطح شهر... جمع آوری و بازیافت زباله
1398/1/24 مهلت دار
1398/01/21
15:39 ب.ظ
ساماندهی ایستگاه نخاله و زباله وتفکیک از مبدا زباله شهری
1398/1/21 مهلت دار
1397/12/28
13:28 ب.ظ
10:37 ق.ظ
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع اوری پسماندهای خشک منطق
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/21
16:12 ب.ظ
جمع اوری و فروش مخازن هوایی فرسوده شرکت اب فاضلاب استان در 9 ردیف
1397/12/21 تاریخ گذشته
16:10 ب.ظ
واگذاری جمع اوری و فروش درختان
واگذاری جمع اوری و فروش درختان... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/12/21 اعلام نشده
1397/12/20
09:39 ق.ظ
جمع اوری و حمل مواد قابل بازیافت شهر
جمع اوری و حمل مواد قابل بازیافت شهر... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/12/20 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع اوری پسماندهای خشک منطقه
1397/12/20 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع اوری پسماندهای خشک
1397/12/20 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع اوری پسماندهای خشک
1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:20 ب.ظ
واگذاری اجرای امورات تفکیک زباله  از مبدا به مقصد در سطح شهر
1397/12/19 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
جمع اوری نخاله های ساختمانی سطح
جمع اوری نخاله های ساختمانی سطح... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/12/19 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
انجام عملیات پردازش و استحصال پسماندهای خشک با استفاده
1397/12/19 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
واگذاری عملیات جمع اوری پسماندهای خشک شهر
1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
10:59 ق.ظ
واگذاری عملیت جمع اوری خشک در سطح
واگذاری عملیت جمع اوری خشک در سطح... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/12/18 اعلام نشده
10:38 ق.ظ
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع اوری پسماند های خشک
1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:51 ب.ظ
جمع اوری پسماند خشک در سطح منطقه
جمع اوری پسماند خشک در سطح منطقه... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/12/15 اعلام نشده
16:39 ب.ظ
ساماندهی و مدیریت پسماند و تنظیف
ساماندهی و مدیریت پسماند و تنظیف... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/12/15 اعلام نشده
16:23 ب.ظ
جمع اوری و پردازش و فروش اقلام بازیافتی مناطق 15 گانه
1397/12/15 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
جمع اوری و پردازش و فروش اقلام بازیافتی پسماند خشک
1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/13
13:31 ب.ظ
جمع اوری و حمل مواد قابل بازیافت شهر
جمع اوری و حمل مواد قابل بازیافت شهر... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:21 ب.ظ
واگذاری اجرای امورات تفکیک زباله  از مبدا به مقصد در
1397/12/12 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
جمع اوری نخاله های ساختمانی سطح شهر
جمع اوری نخاله های ساختمانی سطح شهر... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/12/12 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
واگذاری حق امتیاز جمع اوری پسماندهای خشک قابل  بازیافت
1397/12/12 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
واگذاری جمع اوری اقلام بازیافتی سطح شهر
1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
20:42 ب.ظ
واگذاری زباله های خشک
واگذاری زباله های خشک... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/12/11 اعلام نشده
10:34 ق.ظ
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع اوری پسماندهای خشک مناطق
1397/12/11 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
واگذاری عملیات جمع اوری پسماندهای خشک شهر
1397/12/11 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
نوده لجن خشک حاصل از فرایندد  تصفیه اب به
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/09
13:36 ب.ظ
واگذاری امور مربوزط به دفن و تفکیک مرکز پردازش و امحاء زیست اختر غرب
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/07
14:56 ب.ظ
جمع اوری پسماند خشک قابل بازیافت در مرکز زباله
1397/12/7 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
فروش جمع اوری و بارگیری و حمل  سازه های فلزی موجود در اداره ترابری
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/06
20:52 ب.ظ
واگذاری زباله های خشک سط شهر
واگذاری زباله های خشک سط شهر... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/12/6 اعلام نشده
15:50 ب.ظ
واگذاری جمع اوری و بازیافت پسماند خشک
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:41 ب.ظ
واگذاری اجاره بیلبوردهای مشروحه در 6 ردیف
1397/12/5 تاریخ گذشته
17:31 ب.ظ
عملیات تفکیک در مبدا پسماندهای سطح شهر
1397/12/5 اعلام نشده
17:31 ب.ظ
واگذاری تفکیک جمع اوری و انتقال پسماندهای خشک از مبدا به خارج
1397/12/5 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع اوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت
1397/12/5 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
واگذاری جمع اوری اقلام بازیافتی سطح شهر
1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/01
09:40 ق.ظ
جمع اوری پسماند خشک قابل بازیافت در مرکز زباله
1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/30
13:14 ب.ظ
واگذاری طرح تفکیک زباله از مبداء
واگذاری طرح تفکیک زباله از مبداء... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/29
15:59 ب.ظ
واگذاری جمع اوری و باریافت پسماند خشک شهر
1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
13:37 ب.ظ
واگذاری حق امتیاز  بهره برداری و جمع اوی پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت
1397/11/28 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
بهره برداری جمع اوری پسماندهای خشک
بهره برداری جمع اوری پسماندهای خشک... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/11/28 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
بهره برداری  و جمع اوری پسماندهای خشک منطقه
1397/11/28 تاریخ گذشته