1397/11/02
10:09 ق.ظ
اجاره سایت زباله شهرداری جهت تفکیک و جداسازی زباله
1397/11/2 مهلت دار
09:55 ق.ظ
واگذاری جمع اوری پسماند خشک قابل تفکیک
1397/11/2 اعلام نشده
09:44 ق.ظ
واگذاری جمع اوری و بازیافت پسماند
واگذاری جمع اوری و بازیافت پسماند... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/11/2 مهلت دار
1397/10/30
16:27 ب.ظ
فروش پسماندهای فرایند مازاد بر نیاز شهرستان
1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
10:51 ق.ظ
واگذاری پروژه جمع اوری پسماندهای خشک و قابل بازیافت
1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/28
10:11 ق.ظ
واگذاری تفکیک زباله و جمع اوری پسماندهای
1397/10/27 مهلت دار
1397/10/26
15:05 ب.ظ
اصلاحیه- اجاره بخشی از سایت دفن زباله شهر
1397/10/26 مهلت دار
13:38 ب.ظ
اصلاحیه- اجاره بخشی از سایت دفن زباله شهر
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
13:55 ب.ظ
واگذاری امتیاز جمع اوری زباله های خشک و ضایعات قابل بازیافت تفکیک از مبداء
1397/10/25 مهلت دار
09:40 ق.ظ
اجاره سایت زباله
اجاره سایت زباله... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/10/25 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
عملیات راهبری و بهره برداری از دو خط سورتینگ پسماند
1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
20:32 ب.ظ
واگذاری عملیات جمع اوری و تفکیک از مبدا زباله های خشک و قابل بازیافت سطح شهر
1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/23
15:44 ب.ظ
واگذاری طرح تفکیک پسماندها در میدان واقع در
1397/10/23 مهلت دار
1397/10/19
15:51 ب.ظ
واگذاری جمع اوری ضایعات پسماند خشک شامل لاک پت -حلب و از کل شهرهای
1397/10/19 اعلام نشده
15:23 ب.ظ
واگذاری بهره برداری 31 غرفه بازیافت واقع در سطح محدوده منطقه
1397/10/19 اعلام نشده
11:33 ق.ظ
واگذاری جمع اوری اقلام بازیافتی سطح شهر
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
22:02 ب.ظ
واگذاری اجاره منافع حاصل از تفکیک ضایعات در محل دفن پسماندهای شهری
1397/10/17 تاریخ گذشته
21:42 ب.ظ
واگذاری عملیات تفکیک پسماند در محل دپوی زباله در بیرون شهر
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:33 ب.ظ
واگذاری جمع اوری و تملک پسماندهای خشک از
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
14:00 ب.ظ
واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک و ضایعات
1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
09:49 ق.ظ
واگذاری امتیاز جمع اوری زباله های خشک و ضایعات قابل
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:55 ب.ظ
فروش پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای
1397/10/11 اعلام نشده
1397/10/10
15:21 ب.ظ
واگذاری امتیاز جمع اور و تملک پسماندهای خشک در سطح شهر
1397/10/10 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
واگذاری خدمات رفت و روب جمع اوری و حمل زباله
1397/10/9 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
واگذاری عملیات طرح تفکیک زباله از مبدا
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/09
11:58 ق.ظ
فروش پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای
1397/10/8 اعلام نشده
1397/10/08
12:19 ب.ظ
جمع اوری و دفن بهداشتی پسماندهای خشک
جمع اوری و دفن بهداشتی پسماندهای خشک... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:45 ب.ظ
واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک و ضایعات ساختمانی
1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:39 ق.ظ
اجاره سایت دفن زباله شهر مشهد واقع در کیلومتر 35 جاده
1397/10/4 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
واگذاری امتیار جمع اوری و زباله های خشک و ضایعات قابل
1397/10/4 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
اجاره سایت زباله به منظور تفکیک و جداسازی زباله
1397/10/4 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
واگذاری امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
20:00 ب.ظ
جمع اوری پسماند خشک منطقه
جمع اوری پسماند خشک منطقه... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/10/3 اعلام نشده
1397/10/02
18:52 ب.ظ
اجاره سایت دفن زباله شهر
اجاره سایت دفن زباله شهر... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/10/2 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
واگذاری اجرای عملیات ساماندهی خاک و نخاله ساختمانی
1397/10/2 اعلام نشده
14:24 ب.ظ
واگذاری امور تفکیک زباله از مبدا شهرداری
1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
15:40 ب.ظ
اجاره سایت دفن زباله در کیلومتر 35 جاده
1397/10/1 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
اجاره سایت دفن زباله شهر
اجاره سایت دفن زباله شهر... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/27
15:18 ب.ظ
عملیات تفکیک در مبدا وجمع اوری پسماندهای خشک در
1397/9/27 اعلام نشده
13:57 ب.ظ
واگذاری جمع اوری اقلام بازیافتی سطح
واگذاری جمع اوری اقلام بازیافتی سطح... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/9/27 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
واگذاری امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
19:31 ب.ظ
اجاره منافع حاصل از تفکیک ضایعات در محل دفن پسماندهای
1397/9/26 اعلام نشده
19:24 ب.ظ
واگذاری طرح ذخیره سازی جمع اوری حمل و تخلیه پسماندهای
1397/9/26 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
عملیات جمع اوری پسماندهای خشک و تفکیک واز مبدا
1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/24
14:03 ب.ظ
واگذاری اجرای پروژه ها جمع اوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات
1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/21
12:31 ب.ظ
واگذاری عملیات دفن تفکیک و پردازش پسماندهای خشک
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
22:30 ب.ظ
واگذاری جمع اوری اقلام بازیافتی
واگذاری جمع اوری اقلام بازیافتی... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/9/20 تاریخ گذشته
22:04 ب.ظ
واگذاری عملیات جمع اوری پسماندهای خشک در سطح منطقه
1397/9/20 اعلام نشده