1397/08/26
15:50 ب.ظ
واگذاری عملیات جمع اوری پسماندهای خشک
1397/8/26 مهلت دار
1397/08/24
09:07 ق.ظ
عملیات دفن و تفکیک و پردازش پسماندهای خشک
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
19:12 ب.ظ
تشکیل ستاد خاک و نخاله و نخاله و ساماندهی ماشین الات
1397/8/23 اعلام نشده
18:56 ب.ظ
جمع اوری اقلام بازیافتی خمینی شهر به مدت
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
18:13 ب.ظ
واگذاری پسماند و زباله خشک قابل بازیافت
1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/21
12:27 ب.ظ
واگذاری ساماندهی و مدیریت پسماندهای عفونی شهر
1397/8/21 مهلت دار
09:08 ق.ظ
واگذاری بازیافت زباله ها و در محل دپو زباله
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
10:10 ق.ظ
واگذاری طرح ذخیره سازی جمع اوری حمل و تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی جزء
1397/8/20 مهلت دار
09:23 ق.ظ
واگذاری عملیات مشروحه : جمع اوری پسماند خشک سطح محدوده منطقه -
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
18:10 ب.ظ
واگذاری عملیات جمع اوری پسماند خشک در سطح
1397/8/19 اعلام نشده
17:18 ب.ظ
واگذاری عملیات جمع اوری تفکیکی از مبدا زباله های خشک
1397/8/19 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
فروش پسماند شهری جمع اوری شده
فروش پسماند شهری جمع اوری شده... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:41 ب.ظ
فروش پسماند شهری جمع اوری شده
فروش پسماند شهری جمع اوری شده... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:53 ب.ظ
جمع اوری و حمل پسماندهای بیمارستانی و درمانگاه و مطب ها
1397/8/12 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
واگذاری حق امتیاز جمع اوری پسماندهای خشک قابل بازیافت سطح شهر
1397/8/12 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
فروش پسماند شهری جمع اوری شده توسط شهرداری
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
13:24 ب.ظ
جمع اوری ریزومهای اختر از سطح شهر
جمع اوری ریزومهای اختر از سطح شهر... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
09:43 ق.ظ
واگذاری عملیات جمع اوری و تفکیک از مبدا زباله های خشک
1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/07
16:31 ب.ظ
واگذاری بره برداری منافع حاصل از لایروبی و بستر سازی و بهسازی تاسیسات
1397/8/7 اعلام نشده
16:21 ب.ظ
واگذاری جمع اوری اقلام بازیافتی مجتمع بازیافت
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
بهره برداری منافع حاصل از لایروبی و بستر سازی و بهسازی تاسیسات ابی
1397/8/7 اعلام نشده
15:39 ب.ظ
جمع اوری ریزومهای اختر از سطح شهر
جمع اوری ریزومهای اختر از سطح شهر... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/06
11:39 ق.ظ
واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک
1397/8/6 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
واگذاری خدمات تفکیک زباله از مبدا به مدت سه سال
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:59 ب.ظ
واگذاری حق امتیااز جمع اوری پسماندهای خشک قابل بازیافت
1397/8/5 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک و ضایعات ساختمانی
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/02
14:31 ب.ظ
برداشت شن و ماسه رودخانه
برداشت شن و ماسه رودخانه... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/8/2 اعلام نشده
1397/08/01
07:35 ق.ظ
واگذاری جمع اوری اقلام بازیافتی مجتمع بازیافت پردازش و تولید کودالی
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:37 ب.ظ
واگذاری جمع اوری تفکیک پسماندهای خشک
واگذاری جمع اوری تفکیک پسماندهای خشک... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/7/29 اعلام نشده
15:50 ب.ظ
واگذاری عملیات جمع اوری پسماندهای خشک
1397/7/29 اعلام نشده
15:48 ب.ظ
واگذاری حق امتیاز بهره برداری از سایت دفن زباله میامی جهت استحصال بیوگاز و
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:06 ق.ظ
جمع اوری و تفکیک پسماندهای خشک منطقه
جمع اوری و تفکیک پسماندهای خشک منطقه... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/24
13:55 ب.ظ
فروش تفکیک زباله
فروش تفکیک زباله... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:53 ب.ظ
تفکیک زباله در محل دفن زباله
تفکیک زباله در محل دفن زباله... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/7/21 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
جمع اوری تفکیک و بازیافت پسماندهای خشک شهر
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/16
15:06 ب.ظ
طرح تفکیکی زباله از مبدا واقع در جاده ارامستان
1397/7/16 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
واگذاری محل معدن زباله به همراه دفن بهداشتی و حفظ و
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/14
15:21 ب.ظ
عملیات جمع اوری پسماندهای خشک بر اساس طرح تفکیک در مبدا در سطح محدوده
1397/7/14 اعلام نشده
14:29 ب.ظ
واگذاری اجرای طرح تفکیک از مبدا و جمع اوری
1397/7/14 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
فروش پسماند خشک جمع اوری شده واقع در
فروش پسماند خشک جمع اوری شده واقع در... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/11
11:00 ق.ظ
فروش هزار تن لجن ناشی از تصفیه خانه فاضلاب شهری
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:18 ب.ظ
جایگاه سکوی تخلیه پسماندهای شهری
جایگاه سکوی تخلیه پسماندهای شهری... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/09
13:00 ب.ظ
جمع اوری و حمل پسماند خشک شامل نان خشک-کاغذ و
1397/7/9 اعلام نشده
12:47 ب.ظ
تفکیک بسته بندی و خروج اقلام ضایعاتی
تفکیک بسته بندی و خروج اقلام ضایعاتی... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/7/9 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
تفکیک بسته بندی و خروج اقلام ضایعاتی زباله های شهری
1397/7/9 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
جمع اوری و بازیافت زباله به مدت
جمع اوری و بازیافت زباله به مدت... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
09:20 ق.ظ
اجاره کیوسک جمع اوری پسماند خشک
اجاره کیوسک جمع اوری پسماند خشک... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/03
10:08 ق.ظ
فروش تفکیک بسته بندی و خروج اقلام ضایعاتی زباله های
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:59 ب.ظ
واگذاری جمع اوری بازیافت زباله
واگذاری جمع اوری بازیافت زباله... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/07/01
22:49 ب.ظ
واگذاری عملیات جمع اوری پسماند
واگذاری عملیات جمع اوری پسماند... جمع آوری و بازیافت زباله
1397/7/1 اعلام نشده