1397/08/23
19:31 ب.ظ
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل ریلی
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل ریلی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/8/23 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل ریلی
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل ریلی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
11:17 ق.ظ
فروش تعداد 28 دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی
فروش تعداد 28 دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/8/22 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی مجموعه کفشک جریان ناوگان خط دو ساخت شرکت
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
11:08 ق.ظ
فروش 197 چرخ منوبلوک واگن مسافری
فروش 197 چرخ منوبلوک واگن مسافری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/17
17:40 ب.ظ
فروش لکوموتیو بخش خصوصی واقع در
فروش لکوموتیو بخش خصوصی واقع در... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
15:08 ب.ظ
واگذاری جایگاه سکوی تخلیه پسماندهای شهری
واگذاری جایگاه سکوی تخلیه پسماندهای شهری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/7/16 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
فروش 10 دستگاه واگن مسافری
فروش 10 دستگاه واگن مسافری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:47 ق.ظ
فروش تعداد 10 دستگاه واگن مسافری پارسی 60 نفره
فروش تعداد 10 دستگاه واگن مسافری پارسی 60 نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/21
17:00 ب.ظ
فروش 197 چرخ منوبلوک واگن مسافربری
فروش 197 چرخ منوبلوک واگن مسافربری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/04
11:22 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات
1397/6/4 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری ازفضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات ویژه
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:49 ب.ظ
فروش تعداد 28 دستگاه واگن بازی سانحه دیده ضایعاتی موجود در ایستگاه راه اهن
1397/5/28 اعلام نشده
1397/05/18
11:32 ق.ظ
بهره برداری از چهار رام قطار شامل واگن های دو طبقه چینی 108 نفر
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/16
11:10 ق.ظ
بهره برداری از چهار رام قطار شامل واگن های دو طبقه چینی
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/01
11:06 ق.ظ
فروش تعداد دو قلم بانداژ اسقاطی
فروش تعداد دو قلم بانداژ اسقاطی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/31
10:59 ق.ظ
اجاره دپوی تعمیراتی
اجاره دپوی تعمیراتی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/27
15:54 ب.ظ
اجاره دپوی تعمیراتی ایستگاه
اجاره دپوی تعمیراتی ایستگاه... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/19
17:31 ب.ظ
تجهیز و اجاره غرفه CIPدر داخل ایستگاه راه اهن
تجهیز و اجاره غرفه CIPدر داخل ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/03/30
12:27 ب.ظ
اجاره دپوی تعمیراتی ایستگاه راه اهن
اجاره دپوی تعمیراتی ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/22
13:43 ب.ظ
اجاره واگن خانه مسافری ایستگاه
اجاره واگن خانه مسافری ایستگاه... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/19
16:39 ب.ظ
حمل بار و اثاثیه مسافرین از داخل سالن ایستگاه راه اهن
1397/3/19 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
حمل بار اثاثیه مسافرین از داخل سالن
حمل بار اثاثیه مسافرین از داخل سالن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/15 تاریخ گذشته
1397/03/08
15:43 ب.ظ
فروش اقلام و ادوات راه اهن
فروش اقلام و ادوات راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/07
00:40 ق.ظ
فروش اقلام و ادوات راه اهن در 4 گروه واقع در
فروش اقلام و ادوات راه اهن در 4 گروه واقع در... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/6 تاریخ گذشته
1397/03/02
11:42 ق.ظ
فروش 28دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی موجود
فروش 28دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی موجود... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/1 اعلام نشده
1397/02/31
17:13 ب.ظ
فروش 28 دستگاه واگن باری
فروش 28 دستگاه واگن باری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/2/31 اعلام نشده
1397/02/28
17:09 ب.ظ
فروش بالاست مازاد ایستگاه راه اهن خرم بید
فروش بالاست مازاد ایستگاه راه اهن خرم بید... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/2/27 تاریخ گذشته