1398/05/31
10:53 ق.ظ
دو عدد چرخ قطار ریخته فولادی حدود 500 کیلوگرم
دو عدد چرخ قطار ریخته فولادی حدود 500 کیلوگرم... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/5/31 مهلت دار
1398/05/28
16:52 ب.ظ
واگذاری اجاره دپوی تعمیرات واگن
واگذاری اجاره دپوی تعمیرات واگن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/5/28 مهلت دار
16:29 ب.ظ
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
14:08 ب.ظ
واگذاری اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه
واگذاری اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/5/27 مهلت دار
10:06 ق.ظ
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه را اهن
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه را اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/5/27 مهلت دار
1398/03/26
14:15 ب.ظ
واگذاری اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه
واگذاری اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
12:40 ب.ظ
اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن
اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/08
12:45 ب.ظ
ضایعات چرخ و بانداژ خود به وزنت براوردی حدود 242 تن
ضایعات چرخ و بانداژ خود به وزنت براوردی حدود 242 تن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/3/8 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
ضایعات چرخ و بانداژ خود به وزنت براوردی حدود 242 تن واقع در
1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/02/30
09:58 ق.ظ
فروش 44 تن ضایعات واگن و ورق استراکچر غیرضایعاتی
فروش 44 تن ضایعات واگن و ورق استراکچر غیرضایعاتی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/2/29 اعلام نشده
09:58 ق.ظ
فروش 44 تن ضایعات واگن و ورق استراکچر غیرضایعاتی
فروش 44 تن ضایعات واگن و ورق استراکچر غیرضایعاتی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/2/29 اعلام نشده
09:57 ق.ظ
فروش 44 تن ضایعات واگن و ورق استراکچر
فروش 44 تن ضایعات واگن و ورق استراکچر... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/23
10:12 ق.ظ
فروش 17 عدد واگن به ابعاد 4*10 تعداد 285 عدد الگوی ایرانیت فلزی شهر
1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/22
12:27 ب.ظ
فروس بانداژهای اسقاطی واگنها
فروس بانداژهای اسقاطی واگنها... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/03
11:02 ق.ظ
واگذاری اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات
1398/2/3 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
واگذاری اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات
1398/2/3 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
واگذاری اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط
1398/2/3 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
واگذاری اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط
1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
11:41 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات
1398/2/2 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات
1398/2/2 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات
1398/2/2 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات ویژه واگن های عبوری
1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/28
08:45 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط
1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/27
11:07 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات ویژه واگنهای
1398/1/27 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات
1398/1/27 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات
1398/1/27 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
اجاره جهت بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات ویژه واگنهای
1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:16 ب.ظ
بهره برداری از فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات ویژه واگنهای عبوری
1398/1/26 تاریخ گذشته
1397/12/16
15:08 ب.ظ
فروش لکوموتیو برقی
فروش لکوموتیو برقی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/11
11:22 ق.ظ
فروش 14 دستگاه واگن لبه کوتاه و 6 دستگاه واگن لبه بلند
1397/12/11 اعلام نشده
1397/12/07
12:46 ب.ظ
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/12/7 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
فروش24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره
فروش24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
10:11 ق.ظ
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/01
15:45 ب.ظ
فروش یک دستگاه واگن مسافری اتوبوسی از رده خارج
فروش یک دستگاه واگن مسافری اتوبوسی از رده خارج... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/12/1 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
فروش یک دستکاه واگن مسافری اتوبوسی از رده خارج
فروش یک دستکاه واگن مسافری اتوبوسی از رده خارج... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/28
09:22 ق.ظ
فروش حدود 250 تن واگن اسقاطی
فروش حدود 250 تن واگن اسقاطی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/27
12:09 ب.ظ
فروش حدود250 تن واگن اسقاطی
فروش حدود250 تن واگن اسقاطی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:40 ب.ظ
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
22:03 ب.ظ
اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن
اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/24 تاریخ گذشته
15:44 ب.ظ
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه های
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه های... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:29 ب.ظ
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:01 ب.ظ
فروش واگن های ضایعاتی موجود
فروش واگن های ضایعاتی موجود... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
18:14 ب.ظ
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه های
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه های... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/14 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
فروش 24 دستگاه واگن ژلور سبز 4 نفره کوپه ای
فروش 24 دستگاه واگن ژلور سبز 4 نفره کوپه ای... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/14 تاریخ گذشته
17:52 ب.ظ
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/14 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره کوپه ای
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره کوپه ای... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/14 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز 4 نفره کوپه ای
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز 4 نفره کوپه ای... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:52 ق.ظ
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/10/29
11:04 ق.ظ
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
11:52 ق.ظ
واگذاری تفکیک جمع اوری و انتقال پسماندهای خشک از مبدا به
1397/10/27 تاریخ گذشته