1397/09/26
11:19 ق.ظ
فروش یک واحد کارگاهی دارای پلاک ثبتی شماره 217/1 و 224 و 225/5 به مساحت 244/80 مترمربع
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/25
16:21 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه اموال و تاسیسات و ماشین الات موجود در کارخانه
1397/9/25 مهلت دار
12:45 ب.ظ
فروش ملک موسوم به کارخانه شهاب یدک شهر
فروش ملک موسوم به کارخانه شهاب یدک شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/25 مهلت دار
12:44 ب.ظ
فروش ملک موسوم به کارخانه پلاکهای 611 الی 631 متراژ 5759/73 مترمربع
فروش ملک موسوم به کارخانه پلاکهای 611 الی 631 متراژ 5759/73 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:57 ب.ظ
واگذاری و انتقال سهام شرکت مجتمع الومینیوم المهدی و
واگذاری و انتقال سهام شرکت مجتمع الومینیوم المهدی و... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/24 مهلت دار
13:55 ب.ظ
واگذاری امتیاز ساماندهی بازار
واگذاری امتیاز ساماندهی بازار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/24 مهلت دار
13:36 ب.ظ
اجاره برخی مستحدثاث مجموعه کارگاهی قصر
اجاره برخی مستحدثاث مجموعه کارگاهی قصر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/24 مهلت دار
13:08 ب.ظ
فروش 16 ردیف زمین با کاربری های کشاورزی و...و 1 کارخانه صنعتی در
فروش 16 ردیف زمین با کاربری های کشاورزی و...و 1 کارخانه صنعتی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/23 مهلت دار
1397/09/22
08:55 ق.ظ
واگذاری اجاره برخی مستحدثات مجموعه کارگاهی
واگذاری اجاره برخی مستحدثات مجموعه کارگاهی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
08:53 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 2100 متر مربع شهرک
فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 2100 متر مربع شهرک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
08:52 ق.ظ
تمدید -واگذاری 58/06 درصد سهام از شرکت صنایع چوب و
تمدید -واگذاری 58/06 درصد سهام از شرکت صنایع چوب و... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
1397/09/21
16:41 ب.ظ
اجاره کارگاه تولید شن و ماسه + معدن ان
اجاره کارگاه تولید شن و ماسه + معدن ان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 اعلام نشده
16:40 ب.ظ
فروش کارخانه به مساحت 4771/5 مترمربع
فروش کارخانه به مساحت 4771/5 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
16:39 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه و اموال تاسیسات موجود
فروش عرصه و اعیان محل کارخانه و اموال تاسیسات موجود... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
16:39 ب.ظ
فروش ششدانگ کارخانه به مساحت 4015 متر مربع
فروش ششدانگ کارخانه به مساحت 4015 متر مربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
16:39 ب.ظ
بهره برداری از کارگاه رویه کوبی واقع در محوطه
بهره برداری از کارگاه رویه کوبی واقع در محوطه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
13:45 ب.ظ
فروش کارگاه صنعتی در
فروش کارگاه صنعتی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
فروش 1 کارگاه صنعتی در
فروش 1 کارگاه صنعتی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
فروش کارخانه واقع در
فروش کارخانه واقع در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
فروش کارخانه
فروش کارخانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
فروش کارخانه واقع در
فروش کارخانه واقع در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
فروش سهام در شرکت کشاورزی ودامپروری
فروش سهام در شرکت کشاورزی ودامپروری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
12:32 ب.ظ
واگذاری سهام شرکت های صنایع
واگذاری سهام شرکت های صنایع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 مهلت دار
09:32 ق.ظ
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/20
22:27 ب.ظ
بهره برداری از کارگاه رویه کوبی واقع در
بهره برداری از کارگاه رویه کوبی واقع در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/20 مهلت دار
22:18 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 5180 متر مربع پلاک 9/562 واقع در اراضی
فروش ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 5180 متر مربع پلاک 9/562 واقع در اراضی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/20 مهلت دار
22:13 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارگاه به مساحت 3591 عرصه متر مربع تحت
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارگاه به مساحت 3591 عرصه متر مربع تحت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
13:23 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 5142 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 5142 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/19 مهلت دار
11:02 ق.ظ
واگذاری سهام داروخانه بیمارستان
واگذاری سهام داروخانه بیمارستان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/19 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
واگذاری یک باب کارگاه درودگری
واگذاری یک باب کارگاه درودگری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/19 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
اریا گرانیت
اریا گرانیت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
13:05 ب.ظ
فروش 6دانگ عرصه و اعیان و مستحدثات کارخانه و تاسیسات و ماشین الات و قطعات یدکی و ... در
1397/9/18 اعلام نشده
13:05 ب.ظ
فروش ششدانگ کارخانه
فروش ششدانگ کارخانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/18 مهلت دار
1397/09/17
13:50 ب.ظ
واگذاری امتیاز ساماندهی بازارهای روز سطح شهر
واگذاری امتیاز ساماندهی بازارهای روز سطح شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/17 اعلام نشده
13:38 ب.ظ
فروش محل کارخانه صنعتی پلاک 156/563 در
فروش محل کارخانه صنعتی پلاک 156/563 در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/16 اعلام نشده
1397/09/15
09:35 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب کارخانه برنجکوبی
فروش ششدانگ یک باب کارخانه برنجکوبی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
15:40 ب.ظ
فروش شبکه تاکسی بی سیم 133 درون شهری
فروش شبکه تاکسی بی سیم 133 درون شهری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
ساماندهی و وصول بها خدمات خروج زوار انفرادی شهرداری بصورت حجمی
ساماندهی و وصول بها خدمات خروج زوار انفرادی شهرداری بصورت حجمی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
فروش 1باب کارخانه در
فروش 1باب کارخانه در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 مهلت دار
15:09 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان و مستحدثات کارخانه تاسیسات ماشین الات قطعات یدکی
1397/9/14 مهلت دار
13:49 ب.ظ
فروش تعدادی از مستحدثات شامل سوله و کارگاه و فروشگاه و دفاتر شهرک کارگاهی
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
واگذاری اخذ حق ورودیه خودرو وبهره برداری از باسکول 60 تنی تمام
واگذاری اخذ حق ورودیه خودرو وبهره برداری از باسکول 60 تنی تمام... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
فروش سهام شرکت تولیدی به میزان 70/56 درصد
فروش سهام شرکت تولیدی به میزان 70/56 درصد... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
فروش یک قطعه کارگاه پلاک ثبتی 1124 شهرک
فروش یک قطعه کارگاه پلاک ثبتی 1124 شهرک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 مهلت دار
10:17 ق.ظ
اجاره امتیاز تاکسی بیسیم شهرداری
اجاره امتیاز تاکسی بیسیم شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
19:02 ب.ظ
فروش میزان 70/56 درصد معادل 232/856/855 تعداد سهام شرکت تولیدی
فروش میزان 70/56 درصد معادل 232/856/855 تعداد سهام شرکت تولیدی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
واگذاری امتیاز حق ورودیه
واگذاری امتیاز حق ورودیه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
واگذاری امتیاز خط ویژه
واگذاری امتیاز خط ویژه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
اجاره کارگاه تولید شن و ماسه
اجاره کارگاه تولید شن و ماسه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
فروش کارگاهی به متراژ 3975 مترمربع
فروش کارگاهی به متراژ 3975 مترمربع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 تاریخ گذشته