1397/12/01
10:29 ق.ظ
واگذاری شرکت ها : 1- بیمه البرز 2- بیمه اسیا 3- واسپاری ملت
واگذاری شرکت ها : 1- بیمه البرز 2- بیمه اسیا 3- واسپاری ملت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/1 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
واگذاری شرکت ها : 1- بیمه البرز 2- بیمه اسیا 3- واسپاری ملت
واگذاری شرکت ها : 1- بیمه البرز 2- بیمه اسیا 3- واسپاری ملت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/1 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
واگذاری 17 درصد از سهام قابل عرضه
واگذاری 17 درصد از سهام قابل عرضه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/1 مهلت دار
10:07 ق.ظ
واگذاری شرکتها در 9 ردیف شامل:
واگذاری شرکتها در 9 ردیف شامل:... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/1 اعلام نشده
09:54 ق.ظ
فروش تعداد یک سهم مدیون مورث در شرکت تعاونی
فروش تعداد یک سهم مدیون مورث در شرکت تعاونی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/30 مهلت دار
1397/11/30
14:21 ب.ظ
واگذاری شرکت ها شامل : 1- گروه صنعتی بارز2-ایران ترانسفو3- سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
1397/11/30 اعلام نشده
13:28 ب.ظ
فروش 17% از سهام قابل عرضه در شرکت عمران و مسکن
فروش 17% از سهام قابل عرضه در شرکت عمران و مسکن... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/30 مهلت دار
10:30 ق.ظ
واگذای شرکت ها شامل :1- توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش 2- ساختمانی و شهرسازی
1397/11/30 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
واگذای شرکت ها شامل :1- توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش 2- ساختمانی و شهرسازی
1397/11/30 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
واگذای شرکت ها شامل :1- توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش 2- ساختمانی و شهرسازی
1397/11/30 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/30 مهلت دار
10:16 ق.ظ
واگذاری شرکت ها در 7 ردیف شامل : 1- گروه ملی صنعتی فولادی ایران
واگذاری شرکت ها در 7 ردیف شامل : 1- گروه ملی صنعتی فولادی ایران... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/29 اعلام نشده
10:16 ق.ظ
واگذاری شرکت ها در 7 ردیف شامل : 1- گروه ملی صنعتی فولادی
واگذاری شرکت ها در 7 ردیف شامل : 1- گروه ملی صنعتی فولادی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/29 اعلام نشده
10:16 ق.ظ
واگذاری شرکت ها در 7 ردیف شامل : 1- گروه ملی صنعتی فولادی
واگذاری شرکت ها در 7 ردیف شامل : 1- گروه ملی صنعتی فولادی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/29
15:59 ب.ظ
واگذاری ازادراه
واگذاری ازادراه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/29 اعلام نشده
15:57 ب.ظ
واگذاری شرکت پتروشیمی
واگذاری شرکت پتروشیمی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/29 اعلام نشده
15:52 ب.ظ
واگذاری کارخانجات مخمل وابریشم
واگذاری کارخانجات مخمل وابریشم... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/29 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
واگذاری شرکتهای پتروشیمی
واگذاری شرکتهای پتروشیمی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/29 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
واگذاری شرکتهای
واگذاری شرکتهای... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/29 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
واگذاری شرکتهای
واگذاری شرکتهای... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/29 اعلام نشده
09:47 ق.ظ
فروش 175/384 سهم در شرکت صنایع غذایی
فروش 175/384 سهم در شرکت صنایع غذایی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:21 ب.ظ
واگذاری پیگیری کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی ترمینال های
واگذاری پیگیری کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی ترمینال های... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/28 مهلت دار
15:49 ب.ظ
واگذاری شرکت ها شامل :1- سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
واگذاری شرکت ها شامل :1- سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/28 اعلام نشده
15:49 ب.ظ
واگذاری شرکت ها شامل :1- سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
واگذاری شرکت ها شامل :1- سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/28 اعلام نشده
15:49 ب.ظ
واگذاری شرکت ها شامل :1- سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
واگذاری شرکت ها شامل :1- سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/28 اعلام نشده
15:49 ب.ظ
واگذاری شرکت ها شامل :1- سرمایه گذاری و توسعه صنایع
واگذاری شرکت ها شامل :1- سرمایه گذاری و توسعه صنایع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/28 اعلام نشده
15:48 ب.ظ
واگذاری شرکت ها شامل :1- سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
واگذاری شرکت ها شامل :1- سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/28 اعلام نشده
15:27 ب.ظ
واگذاری شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش
واگذاری شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/28 اعلام نشده
15:27 ب.ظ
واگذاری شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی
واگذاری شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/28 اعلام نشده
09:43 ق.ظ
واگذاری شرکتهای: گروه صنعتی بارز و ایران ترانسفو و .. 7 ردیف
واگذاری شرکتهای: گروه صنعتی بارز و ایران ترانسفو و .. 7 ردیف... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/28 اعلام نشده
09:43 ق.ظ
واگذاری شرکتهای رد دیونی در 7 ردیف
واگذاری شرکتهای رد دیونی در 7 ردیف... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/28 اعلام نشده
09:40 ق.ظ
واگذاری شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش
واگذاری شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
14:41 ب.ظ
1 باب کارخانه پلاک 188 فرعی از 4 اصلی بخش 18
1 باب کارخانه پلاک 188 فرعی از 4 اصلی بخش 18... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/27 مهلت دار
14:05 ب.ظ
واگذاری منافع سرقفلی و حق کسب و بیشه 7 باب فروشگاهها در استان ها
واگذاری منافع سرقفلی و حق کسب و بیشه 7 باب فروشگاهها در استان ها... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/27 مهلت دار
14:05 ب.ظ
واگذاری شرکتهای بیمه البرز و اسیا  و واسپاری ملت و فرابورس تهران و .. در 9 ردیف
1397/11/27 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
فروش سهام ده درصد شرکت توسعه اعتماد مبین
فروش سهام ده درصد شرکت توسعه اعتماد مبین... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/27 مهلت دار
11:44 ق.ظ
فروش سهام شرکت
فروش سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
17:53 ب.ظ
فروش  1  فقره فیش حج
فروش 1 فقره فیش حج... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/25 مهلت دار
16:26 ب.ظ
- فروش سهام به صورت یکجا
- فروش سهام به صورت یکجا... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
18:08 ب.ظ
6دانگ 1 قطعه کارگاه صنایع چوب 2668 مترمربع پلاک 1144 فرعی از 8 اصلی بخش 4
6دانگ 1 قطعه کارگاه صنایع چوب 2668 مترمربع پلاک 1144 فرعی از 8 اصلی بخش 4... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/23 مهلت دار
15:31 ب.ظ
واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی
واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/23 مهلت دار
15:10 ب.ظ
انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالانه 200 کیلوگرم در
1397/11/23 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی
فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/23 مهلت دار
10:01 ق.ظ
فروش سوله کارگاه- فروشگاه و دفاتر کار شهرک کارگاهی
فروش سوله کارگاه- فروشگاه و دفاتر کار شهرک کارگاهی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
16:58 ب.ظ
واگذاری تعداد 2945880سهم از 4 میلیون سهم  به صورت نقد یکجا شهر
واگذاری تعداد 2945880سهم از 4 میلیون سهم به صورت نقد یکجا شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/18 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
واگذاری فروش سهام مجتمع تجاری پارسه حاشیه
واگذاری فروش سهام مجتمع تجاری پارسه حاشیه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/18 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
فروش سهام پروژه برج های مسکونی
فروش سهام پروژه برج های مسکونی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/18 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
فروش تعداد 784/320/001 سهم تحت مالکیت از سهام شرکت
فروش تعداد 784/320/001 سهم تحت مالکیت از سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:45 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان  کارگاه  به مساحت 165/54 پلاک ثبتی 1608 بخش 21 شهرستان
1397/11/17 مهلت دار
11:00 ق.ظ
فروش تعداد سهام 96/967/751 قابل عرضه درصد کل سهام 64/6 درصد
فروش تعداد سهام 96/967/751 قابل عرضه درصد کل سهام 64/6 درصد... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/17 مهلت دار