1397/11/01
20:32 ب.ظ
فروش تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی و گوساله نر پایه
1397/11/1 اعلام نشده
16:51 ب.ظ
فروش گوسفندان نژاد رومانف در مزرعه
1397/11/1 اعلام نشده
16:21 ب.ظ
فروش 1000 تن ذرت دانه ای خشک
فروش 1000 تن ذرت دانه ای خشک... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/1 اعلام نشده
16:18 ب.ظ
فروش 20 راس گاو شیری نژاد
فروش 20 راس گاو شیری نژاد... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/1 مهلت دار
16:17 ب.ظ
فروش 5 راس گاو شیری مربوط به هنرستان کشاورزی
1397/11/1 اعلام نشده
11:02 ق.ظ
قطع و فروش چوب درختان خشک و نیمه سطح شهر
1397/11/1 اعلام نشده
11:02 ق.ظ
فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده گردشگری محله
1397/11/1 مهلت دار
11:01 ق.ظ
1397/10/30
15:55 ب.ظ
فروش 322 تن ضایعات حاصل از بوجاری گندم در سال 97
1397/10/30 مهلت دار
15:49 ب.ظ
فروش محصولات پسته شهرستان
فروش محصولات پسته شهرستان... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/30 اعلام نشده
14:59 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد پرواربندی گوساله یکصد راسی در اراضی روستای
1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
10:28 ق.ظ
فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده گردشگری محله
1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/26
19:59 ب.ظ
فروش تعداد 50 راس گوساله نر شیرخوار
1397/10/26 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
فروش تعداد 54 اصله و قطع5 اصله از درختان سطح شهر
1397/10/26 مهلت دار
14:18 ب.ظ
فروش دام و کود -
فروش دام و کود -... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/26 مهلت دار
14:15 ب.ظ
فروش تعداد 5 راس ماده گاو حذفی و 1 راس
1397/10/26 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
فروش دام و کود -
فروش دام و کود -... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
18:02 ب.ظ
فروش چوبهای هرس شده درختان سطح شهر -اجاره مکان جمعه
1397/10/25 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
فروش مواد حاصله از بوجاری بذر گندم جو
1397/10/25 مهلت دار
09:09 ق.ظ
09:09 ق.ظ
فروش تعداد حدود 200 هزار اصله نهال سرو کاج یکصدهزار اصله پا جوش گل
1397/10/24 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
اجاره 1 دوره تکثیر پست لارو و مولد میگو
1397/10/24 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
فروش 10 تن نخود دیم بهاره
فروش 10 تن نخود دیم بهاره... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/24 مهلت دار
1397/10/24
20:48 ب.ظ
فروش 2 راس گوسفند - 10 راس بره 1 ساله و 4 راس میش 3 ساله
1397/10/24 مهلت دار
20:29 ب.ظ
فروش تعدادی دام مازاد
فروش تعدادی دام مازاد... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/24 تاریخ گذشته
20:21 ب.ظ
فروش مقدار حدود 300 تن محصول گلابی درگزی
1397/10/24 تاریخ گذشته
20:20 ب.ظ
فروش مواد حاصله از بوجاری بذر گندم جو شرکت
1397/10/24 مهلت دار
20:16 ب.ظ
قطع و فروش چوب درختان خشک و نیمه سطح شهر
1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
15:49 ب.ظ
فروس گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و گاو غیر ابستن کشتارگاهی
1397/10/23 مهلت دار
1397/10/22
14:49 ب.ظ
فروش چوب درختان غیر ثمر اوکالیپتوس زمین های زراعی واقع در
1397/10/22 اعلام نشده
11:36 ق.ظ
فروش گوسفندان رومانف موجود در مروغه ثامن الائمه
1397/10/22 اعلام نشده
09:50 ق.ظ
فروش تعداد 8 راس گوسفند که سه راس ان زائیده شهرستان
1397/10/22 مهلت دار
1397/10/20
12:05 ب.ظ
فروش 400000کیلو گندم خوراکی در انبار اتحادیه
1397/10/20 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
فروش گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین
1397/10/20 مهلت دار
11:03 ق.ظ
فروش 10 راس میش 60 درصد ابستن
فروش 10 راس میش 60 درصد ابستن... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/20 مهلت دار
08:30 ق.ظ
فروش مقدار حدود 300 تن محصولات گلابی درگزی تولیدی
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:38 ق.ظ
واگذاری بهره برداری طرح زراعت چوب شورکا شهرستان
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
فروش چوبهای هرس شده درختان محوطه ترمینال
1397/10/18 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
فروش دامها در 5 ردیف شامل : تعدادی تلیسه غیر برداری فری مارتین
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
فروش 1 قطعه شترمرغ ماده
فروش 1 قطعه شترمرغ ماده... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/18 مهلت دار
1397/10/18
09:19 ق.ظ
فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده گردشگری محله
1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/17
21:40 ب.ظ
فروش 40 راس جوانه پروار هلشتاین با وزن حدود 550 کیلو گرم شهرستان
1397/10/17 تاریخ گذشته
21:39 ب.ظ
فروش محصولات یونجه و جو
فروش محصولات یونجه و جو... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/17 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
فروش محصولات پسته شهرستان
فروش محصولات پسته شهرستان... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/17 اعلام نشده
18:48 ب.ظ
فروش تعداد 157 راس دام مازاد دامداری -33 راسو گاو حذفی و 124 راس گوساله نر با وزن
1397/10/17 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
فروش تعدادی دام مازاد شهرستان
1397/10/17 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
فروش مواد حاصل از بوجاری گندم و جو
1397/10/17 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
فروش چوب 350 اصله درخت لیموترش و لیمو شیرین
1397/10/16 اعلام نشده