1397/08/26
10:05 ق.ظ
فروش مقدار تقریبی حدود 30 تن محصول پسته
1397/8/26 مهلت دار
1397/08/24
15:10 ب.ظ
فروش میوه باغ مرکبات سال زراعی 97 به متراژ4 هکتار واقع در
1397/8/24 اعلام نشده
15:07 ب.ظ
فروش 10 اصل درخت گردو با عمر 32 سال با مساحت 380 متر مربع واقع در
1397/8/24 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش مقدار 12/670 کیلو گرم پسته خشک شده به صورت خام
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
19:27 ب.ظ
فروش انواع پسته سال 97 واقع در شهرستان
1397/8/23 اعلام نشده
19:24 ب.ظ
فروش 10 تن نخود بهاره و 10 تن نخود ابی هنرستان
1397/8/23 مهلت دار
19:16 ب.ظ
فروش گاو شیری چهار ساله ابستن پنج ماهه یک راس
1397/8/23 مهلت دار
19:02 ب.ظ
فروش 59 تن پسته خشک
فروش 59 تن پسته خشک... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
18:15 ب.ظ
فروش لاشه های سرزده حذف زنده اضطراری گاو و تیلیسه حذفی
1397/8/22 اعلام نشده
11:41 ق.ظ
فروش یک راس اسب نریان عرب اصیل
1397/8/22 مهلت دار
11:19 ق.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر اده گاو ابستن غیر اقتصادی
1397/8/22 مهلت دار
11:15 ق.ظ
فروش تعداد دام مازاد
فروش تعداد دام مازاد... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
20:13 ب.ظ
میوه نارنج درختان سطح شهر
میوه نارنج درختان سطح شهر... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/21 مهلت دار
12:42 ب.ظ
فروش میوه نارنج درختان سطح شهر
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
09:29 ق.ظ
فروش دام ها شامل تعدادی گوساله نر شیرخوار
1397/8/20 مهلت دار
1397/08/19
17:59 ب.ظ
واگذاری اجاره میوه باغ مرکبات واقع در
1397/8/19 اعلام نشده
17:44 ب.ظ
فروش تعداد 50 راس گوساله نر شیرخوار
1397/8/19 مهلت دار
17:44 ب.ظ
فروش الایش خوراکی گاوی و گوسفندی
1397/8/19 اعلام نشده
17:25 ب.ظ
فروش سردرختی مرکبات
فروش سردرختی مرکبات... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/19 تاریخ گذشته
17:24 ب.ظ
فروش حدود 1000 تن گوجه فرنگی گلخانه
1397/8/19 مهلت دار
17:24 ب.ظ
فروش گوجه فرنگی لوکس صادراتی تولیدی در گلخانه مدرن و
1397/8/19 مهلت دار
17:18 ب.ظ
واگذاری برداشت محصول باغ انار به مساحت حدود 8 هکتار واقع در
1397/8/19 اعلام نشده
16:58 ب.ظ
فروش گوسفند بز میش 6 راس قالیچه معادل پنجاه ایاق- مس ساخته شده
1397/8/19 مهلت دار
1397/08/18
23:46 ب.ظ
فروش مقدار 740 کیلوگرم خوراک دام و طیور
1397/8/15 مهلت دار
23:44 ب.ظ
فروش محصوب پسته تولیدی
فروش محصوب پسته تولیدی... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/15 تاریخ گذشته
23:42 ب.ظ
فروش محصول درختی مرکبات واقع در شهر
1397/8/15 تاریخ گذشته
23:40 ب.ظ
فروش تعداد دام ها گوسفند نر-ماده - ماکویی
1397/8/15 تاریخ گذشته
23:36 ب.ظ
فروش محوص ل پسته سال 97
فروش محوص ل پسته سال 97... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/15 تاریخ گذشته
23:21 ب.ظ
فروش محصول درختی مرکبات واقع در شهرستان
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:39 ق.ظ
فروش گوجه فرنگی لوکس صادراتی تولیدی در گلخانه مدرن و
1397/8/15 مهلت دار
08:38 ق.ظ
فروش نهال های سوزنی برگ و پهن بزرگ
1397/8/15 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
فروش 14 کیسه شالی دم سیاه وزن هرکیسه 62 کیلوگرم
1397/8/15 مهلت دار
08:23 ق.ظ
فروش تعدادی دام مازاد
فروش تعدادی دام مازاد... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/15 مهلت دار
08:14 ق.ظ
فروش مقدار 12/670 کیلوگرم پسته خشک شده
1397/8/15 مهلت دار
08:08 ق.ظ
فروش محصولات نارنج ساری جاری مزروعه تحقیقاتی
1397/8/14 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
فروش محصول دانه پسته واقع در
فروش محصول دانه پسته واقع در... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/14 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
فروش 123 راس گوساله پروار شده
فروش 123 راس گوساله پروار شده... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:24 ب.ظ
میوه نارنج درختان سطح شهر
میوه نارنج درختان سطح شهر... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/14 مهلت دار
12:23 ب.ظ
فروش نهال های سوزنی برگ و پهن برگ
1397/8/14 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
فروش تعداد حدود 60 راس گوساله نر شیرخوار
1397/8/14 مهلت دار
1397/08/13
14:56 ب.ظ
فروش 1 اسب سفید متمایل به طوسی جنس نریان
1397/8/13 مهلت دار
10:22 ق.ظ
فروش اصله درخت از گونه
فروش اصله درخت از گونه... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/13 مهلت دار
10:15 ق.ظ
09:56 ق.ظ
واگذاری میزان 4500 متر مربع باغ پسته پلاک ثبتی 7224 بخش 22
1397/8/13 مهلت دار
09:55 ق.ظ
واگذاری برداشت محصول باغ انار به مساحت حدود 8
1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
12:23 ب.ظ
فروش درخت بادام 47 اصله درخت 17 ساله سالم
1397/8/12 مهلت دار
09:54 ق.ظ
فروش محصول سردرختی مرکبات
فروش محصول سردرختی مرکبات... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:49 ق.ظ
فروش میگوها واقع در شرکت
فروش میگوها واقع در شرکت... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/10 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام
1397/8/10 اعلام نشده
1397/08/09
17:06 ب.ظ
فروش میوه مرکبات سال زراعی
فروش میوه مرکبات سال زراعی... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/9 تاریخ گذشته