1398/01/31
14:56 ب.ظ
فروش انواع توتون ها و استحصالات توتونی
1398/1/31 مهلت دار
1398/01/29
11:08 ق.ظ
فروش محصولات بهار نارنج مزرعه تحقیقاتی و سایت
1398/1/29 اعلام نشده
10:57 ق.ظ
6دانگ 1 قطعه نخلستان موقوفه
6دانگ 1 قطعه نخلستان موقوفه... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/29 مهلت دار
10:10 ق.ظ
فروش تعداد452 راس دام
فروش تعداد452 راس دام... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/29 مهلت دار
10:08 ق.ظ
1398/01/28
13:31 ب.ظ
فروش انواع توتون ها و استحصالات توتونی
1398/1/28 مهلت دار
12:39 ب.ظ
فروش44 کیسه کود معجزه
فروش44 کیسه کود معجزه... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/28 مهلت دار
10:04 ق.ظ
فروش گوساله نر شیرخوار 60 راس - گاو شیری فیر ابستن 20 راس
1398/1/28 اعلام نشده
09:01 ق.ظ
فروش دام های حذفی بیمارستانی و سر بریده
1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/27
11:04 ق.ظ
09:09 ق.ظ
فروش218 راس گوساله پروار شده
فروش218 راس گوساله پروار شده... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/26
18:19 ب.ظ
فروش 33 درخت چنار شهرستان
فروش 33 درخت چنار شهرستان... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/26 مهلت دار
11:43 ق.ظ
فروش مرغ های مادر پیاده دوره با وزن تقریبی115 تن جهت کشتار
1398/1/26 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
فروش کود دامی کود  تر و خشک
فروش کود دامی کود تر و خشک... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/25
14:02 ب.ظ
فروش 700 تن کود مرغ مادری پایان دوره
1398/1/25 مهلت دار
10:04 ق.ظ
فروش نرینگی گاوی و اجزای حرام
1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
10:47 ق.ظ
فروش گوساله نر شیرخوار- گاوشیری غیرابستن- کود حیوانی
1398/1/24 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر ماده گاو حذفی ابستن
1398/1/24 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش تعدادی دام مازاد
فروش تعدادی دام مازاد... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
17:50 ب.ظ
فروش دام شامل: 5 راس قوچ و 19 راس بره و 5 راس میش داشتی و ....
1398/1/22 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش  گلهای تولید شده
فروش گلهای تولید شده... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/22 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
فروش تعداد 53 راس گاو از تعداد 475 راس گاو شیری گاوداری شهرستان
1398/1/22 مهلت دار
09:49 ق.ظ
فروش لاشه های سرزده حذف زنده اضطراری تلیسه و
1398/1/22 اعلام نشده
1398/01/21
13:12 ب.ظ
فروش گاو ابستن داشتی گاو غیر ابستن کشتارگاهی و گوساله نر پرواری
1398/1/21 مهلت دار
12:55 ب.ظ
فروش تنه و سرشاخه درختان خشک
فروش تنه و سرشاخه درختان خشک... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/20 مهلت دار
1398/01/20
13:09 ب.ظ
فروش اموال شامل: درخت بید و چنار و درخت گلابی و ... 34 ردیف
1398/1/20 مهلت دار
13:04 ب.ظ
فروش پودر تخم مرغ
فروش پودر تخم مرغ... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:08 ب.ظ
فروش گلهای تولید شده به صورت یکجا
1398/1/19 اعلام نشده
12:07 ب.ظ
فروش حدود 150000 کیلو گرم بذر گندم بوجاری نشده موجود در
1398/1/19 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
فروش تنه و سر شاخه درختان خشک
فروش تنه و سر شاخه درختان خشک... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/19 مهلت دار
11:32 ق.ظ
فروش حدود 3500 تن ذرت علوفه ای سیلو شده
1398/1/19 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
فروش حدود 33600قطعه مرغ مادری و خروس پدر گوشتی پایان دوره خود با میانگین وزن
1398/1/19 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
فروش تعداد7 راس گوسفند باسن3تا4 ساله
1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
15:40 ب.ظ
فروش حدود 90000 کیلو گرم ضایعات حاصل از بوجاری بذر گندم
1398/1/18 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر گاو ابستن
1398/1/18 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار گوساله قطع شیرگاو ابستن
1398/1/18 مهلت دار
12:57 ب.ظ
فروش حدود250 تن کود سالنی حاصل از واحد پرورش
1398/1/18 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
فروش 10راس جوانه و 8 راس ماده گاو حذفی و دو راس تلیسه گوشتی
1398/1/18 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
فروش دام در 5 ردیف شامل: گاو ابستن داشتی و گوساله نر قطع شیر و ...
1398/1/18 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
فروش ذرت بذری به تعداد1893 کیسه 25 کیلویی  جمعا به وزن 47325 کیلو گرم با
1398/1/18 مهلت دار
1398/01/17
10:08 ق.ظ
فروش40 راس جوانه پروار هلشتاین
1398/1/17 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
فروش پسته خشک حدود 30 تن
فروش پسته خشک حدود 30 تن... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/17 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری
1398/1/17 اعلام نشده
10:06 ق.ظ
فروش میش پروار و قوچ پروار
فروش میش پروار و قوچ پروار... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/17 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
فروش الایش حاصل از ذبح دام سبک کشتارگاه
1398/1/17 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
فروش گل محمدی تولیدی در سطح 12 هکتار
1398/1/17 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
فروش تعدادی دام  مازاد
فروش تعدادی دام مازاد... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/17 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین
1398/1/17 تاریخ گذشته