1398/09/20
14:20 ب.ظ
فروش 4 قطعه زمین تجاری
فروش 4 قطعه زمین تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
14:20 ب.ظ
فروش یک باب واحد تجاری  به مساحت 48/15 مترمربع واقع در
1398/9/20 مهلت دار
14:20 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک با کاربری های تجاری مسکونی و اداری
1398/9/20 مهلت دار
14:20 ب.ظ
فروش مقداری از اراضی خویش واقع در شهرداری
فروش مقداری از اراضی خویش واقع در شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
14:19 ب.ظ
فروش ملک مسکونی به مساحت عرصه 200 مترمربع  پلاک 9/7051 واقع
1398/9/20 مهلت دار
14:19 ب.ظ
فروش شهرک متعلق
فروش شهرک متعلق... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
14:19 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به صورت یک باب مغازه تجاری به مساحت 32 مترمربع
1398/9/20 اعلام نشده
14:19 ب.ظ
اجاره محل نانوایی دانشگاه ازاد
اجاره محل نانوایی دانشگاه ازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 اعلام نشده
14:19 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی
فروش ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
14:19 ب.ظ
اجاره تعداد 3 باب از رقبات تجاری
اجاره تعداد 3 باب از رقبات تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
14:18 ب.ظ
فروش یک دستگاه لودر کوماتسو مدل 86
فروش یک دستگاه لودر کوماتسو مدل 86... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/9/20 اعلام نشده
14:18 ب.ظ
فروش پلاک 2702/12573 مفروز از 5699 بخش 2
فروش پلاک 2702/12573 مفروز از 5699 بخش 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
14:18 ب.ظ
واگذاری موقت امتیاز راه اندازی و بهره برداری از مجموعه
1398/9/20 مهلت دار
14:17 ب.ظ
فروش ملک به پلاک ثبتی 128 فرعی 5233 واقع
فروش ملک به پلاک ثبتی 128 فرعی 5233 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
14:17 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه حیاط دار پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب خانه حیاط دار پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
12:04 ب.ظ
فروش پلاک  280/122 قطعه 4 بخش 7
فروش پلاک 280/122 قطعه 4 بخش 7... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
12:04 ب.ظ
12:04 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
12:04 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
12:04 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین  به مساحت 1050 مترمربع واقع در
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1050 مترمربع واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
12:03 ب.ظ
فروش ساختمان مسکونی به مساحت 600 مترمربع واقع در شهرستان
1398/9/20 مهلت دار
12:02 ب.ظ
فروش ضایعات مس و براس و اهنی
1398/9/20 مهلت دار
12:02 ب.ظ
فروش پلاک 3666 مساحت 222 مترمربع در شهر
فروش پلاک 3666 مساحت 222 مترمربع در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
12:01 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
12:00 ب.ظ
عرصه استقرار دستگاه ماشین برقی و دستگاه مجموعه بازی بادی و دستگاه قطار شادی
1398/9/20 اعلام نشده
12:00 ب.ظ
واگذاری اجاره یک باب مغازه تجاری به مساحت تقریبی 70 مترمربع
1398/9/20 مهلت دار
12:00 ب.ظ
فروش پلاک 58 فرعی 249 اصلی قطعه 2 بخش
فروش پلاک 58 فرعی 249 اصلی قطعه 2 بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:59 ق.ظ
فروش یک باب مغازه به مساحت 23/35 مترمربع واقع
فروش یک باب مغازه به مساحت 23/35 مترمربع واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:59 ق.ظ
فروش یک منزل مسکونی به مساحت عرصه 252 مترمربع واقع در
1398/9/20 مهلت دار
11:58 ق.ظ
واگذاری کارت پارک خیابان های
واگذاری کارت پارک خیابان های... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:58 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک باقیمانده
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک باقیمانده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:53 ق.ظ
فروش پلاک 1096 اصلی بخش
فروش پلاک 1096 اصلی بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:53 ق.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت 112/4 مترمربع
1398/9/20 مهلت دار
11:52 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مسکونی پلاک
فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مسکونی پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:52 ق.ظ
واگذاری قفسه های فلزی و گالوانیزه
1398/9/20 مهلت دار
11:52 ق.ظ
فروش 350 قطعه زمین  مشجر پسته واقع در
فروش 350 قطعه زمین مشجر پسته واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:52 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی
فروش ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:51 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان به شماره
فروش ششدانگ عرصه و اعیان به شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:51 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک به شماره
فروش ششدانگ یک باب ملک به شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:51 ق.ظ
فروش ملک به شماره
فروش ملک به شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:51 ق.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:51 ق.ظ
فروش لوازم و اتصالات اب  و لوازم و اتصالا فاضلابی
1398/9/20 مهلت دار
11:50 ق.ظ
فروش 34 شاخه میله گرد12 متری
1398/9/20 مهلت دار
11:49 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی
فروش ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:49 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:49 ق.ظ
فروش یک دستگاه تاورکربن  المانی - کنفلش  با کانتر جیب
1398/9/20 مهلت دار
11:48 ق.ظ
واگذاری اجاره قطعه زمین جهت احداث نیروگاه خورشیدی
1398/9/20 مهلت دار
11:48 ق.ظ
واگذاری کانکس
1398/9/20 مهلت دار
11:48 ق.ظ
فروش یک باب ملک به مساحت 6650 مترمربع بخش
فروش یک باب ملک به مساحت 6650 مترمربع بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/9/20 مهلت دار
11:48 ق.ظ
فروش لوله و اتصالات اب و فاضلاب
1398/9/20 مهلت دار