1398/11/06
14:37 ب.ظ
فروش یک قطعه ملک زمین شالیزار به مساحت 15/74 مترمربع
1398/11/6 اعلام نشده
14:36 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت حدودی 300 مترمربع
1398/11/6 مهلت دار
14:35 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:35 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین
فروش ششدانگ یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:34 ب.ظ
واگذاری سه قطعه زمین با کاربری مسکونی
واگذاری سه قطعه زمین با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:32 ب.ظ
فروش هفت سهم مشاع از یکصد سهم ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه
1398/11/6 اعلام نشده
14:31 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه مشتعمل یک باب دکان
فروش ششدانگ یک باب خانه مشتعمل یک باب دکان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:31 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه مشتعمل یک باب دکان
فروش ششدانگ یک باب خانه مشتعمل یک باب دکان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:30 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه
فروش ششدانگ یک باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:29 ب.ظ
فروش 19 باب از واحدهای تجاری
فروش 19 باب از واحدهای تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:29 ب.ظ
واگذاری اراضی تجاری به مساحت 165/9 مترمربع
واگذاری اراضی تجاری به مساحت 165/9 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:28 ب.ظ
فروش املاک و مستغلات شامل 31 واحدسازمانی
فروش املاک و مستغلات شامل 31 واحدسازمانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:28 ب.ظ
فروش شدانگ یک باب ملک تجاری
فروش شدانگ یک باب ملک تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:28 ب.ظ
فروش شدانگ یک باب ملک تجاری
فروش شدانگ یک باب ملک تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:27 ب.ظ
فروش اپارتمان
فروش اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:26 ب.ظ
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:26 ب.ظ
فروش تعدادی لوازم خانگی شامل : عسل خوری - ماست خوری - ظروف چینی - پارچ شیشه ای - زیر استکان و ...
1398/11/6 اعلام نشده
14:26 ب.ظ
فروش تعدادی لوازم خانگی شامل : عسل خوری - ماست خوری - ظروف چینی - پارچ شیشه ای - زیر استکان و ...
1398/11/6 اعلام نشده
14:25 ب.ظ
فروش دو واحد تجاری
فروش دو واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:25 ب.ظ
فروش دو واحد تجاری
فروش دو واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:25 ب.ظ
فروش 9 باب مغازه و یک باب زیر زمین
فروش 9 باب مغازه و یک باب زیر زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:24 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه
فروش ششدانگ یک باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:24 ب.ظ
فروش یک واحد تجاری به مساحت 28 مترمربع
فروش یک واحد تجاری به مساحت 28 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:23 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه
فروش ششدانگ یک باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:14 ب.ظ
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی / ششدانگ ی اپارتمان
1398/11/6 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمیندارای سوله ی صنعتی در ان و به انضمام ماشین الات و تاسیسات
1398/11/6 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمیندارای سوله ی صنعتی در ان و به انضمام ماشین الات و تاسیسات
1398/11/6 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمیندارای سوله ی صنعتی در ان و به انضمام ماشین الات و تاسیسات
1398/11/6 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمیندارای سوله ی صنعتی در ان و به انضمام ماشین الات و تاسیسات
1398/11/6 اعلام نشده
14:09 ب.ظ
فروش واحدهای تجاری در مجتمع تجاری تفریحی
فروش واحدهای تجاری در مجتمع تجاری تفریحی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد ساختمان
فروش ششدانگ یک واحد ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب واحد ویلایی
فروش ششدانگ یک باب واحد ویلایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:07 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه
فروش ششدانگ یک باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:06 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 312/17 مترمربع  - قطعه زمینی مجاور منزل مسکونی
1398/11/6 اعلام نشده
14:06 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 312/17 مترمربع  - قطعه زمینی مجاور منزل مسکونی
1398/11/6 اعلام نشده
14:05 ب.ظ
فروش 28 باب مغازه کاربری تجاری
فروش 28 باب مغازه کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:04 ب.ظ
فروش املاک در18 دریف کاربری مسکونی و تجاری
فروش املاک در18 دریف کاربری مسکونی و تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:04 ب.ظ
فروش املاک در18 دریف کاربری مسکونی و تجاری
فروش املاک در18 دریف کاربری مسکونی و تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:04 ب.ظ
فروش املاک در18 دریف کاربری مسکونی و تجاری
فروش املاک در18 دریف کاربری مسکونی و تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:04 ب.ظ
فروش املاک در18 دریف کاربری مسکونی و تجاری
فروش املاک در18 دریف کاربری مسکونی و تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:03 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین قولنامه ای
فروش یک قطعه زمین قولنامه ای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 مهلت دار
14:03 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک اداری کاربری تجاری مسکونی و زراعی
1398/11/6 مهلت دار
14:03 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک اداری کاربری تجاری مسکونی و زراعی
1398/11/6 مهلت دار
14:03 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک اداری کاربری تجاری مسکونی و زراعی
1398/11/6 مهلت دار
14:03 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک اداری کاربری تجاری مسکونی و زراعی
1398/11/6 مهلت دار
14:02 ب.ظ
سالن کشتی کارگران
سالن کشتی کارگران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:02 ب.ظ
فروش ششدانگ زمین
فروش ششدانگ زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده
14:02 ب.ظ
فروش ششدانگ زمین
فروش ششدانگ زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/11/6 اعلام نشده