نامه به دکتر آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون عالی نظارت

1399/7/8 - توسط مدیرسایت
نامه به دکتر آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون عالی نظارت

نامه به دکتر آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون عالی نظارت

درخواست مساعدت برای حل مشكلات مهندسان مشاور