الزام به رعایت قانون کار توسط کارفرما

1399/6/27 - توسط مدیرسایت
الزام به رعایت قانون کار توسط کارفرما

الزام به رعایت قانون کار توسط کارفرما

به استناد ماده ۴۹ قانون کار (و مقررات مربوطه)، پیمانکاران با هر تعداد کارگر مکلف هستند طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند.
 - به استناد ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمایانی که با پیمانکاران قرارداد منعقد می‌کنند باید در قرارداد فیمابین ، پیمانکار را ملزم به رعایت قانون کار(و من جمله الزام به طبقه بندی مشاغل کارکنان پیمانکار) نمایند.