پاسخ رییس امور نظام فنی و اجرایی به جامعه مهندسان مشاور ایران در خصوص تسریع در روند رسیدگی به درخواست تمدید گواهینامه ها

1399/4/15 - توسط مدیرسایت
پاسخ رییس امور نظام فنی و اجرایی به جامعه مهندسان مشاور ایران در خصوص تسریع در روند رسیدگی به درخواست تمدید گواهینامه ها

پاسخ رییس امور نظام فنی و اجرایی به جامعه مهندسان مشاور ایران در خصوص تسریع در روند رسیدگی به درخواست تمدید گواهینامه ها

پاسخ رییس امور نظام فنی و اجرایی به جامعه مهندسان مشاور ایران در خصوص تسریع در روند رسیدگی به درخواست تمدید گواهینامه ها