بخشنامه سازمان برنامه و بودجه _ دستورالعمل تخصیص اعتبار بر مبنای عملکرد

1399/4/14 - توسط مدیرسایت
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه _ دستورالعمل تخصیص اعتبار بر مبنای عملکرد

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه _ دستورالعمل تخصیص اعتبار بر مبنای عملکرد


-دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی برای اخذ تخصیص در سه‌ماهه دوم سال لازم است گزارش عملکرد خود را حداكثر تا ۱۵ تيرماه حسب مورد به سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال و تأییدیه اخذ کنند.
-مبنای سنجش موارد مذکور در پيوست شماره ۴ قانون بودجه ۹۹ (در دو جلد) است.
-ضمانت اجرای این بخشنامه هم عدم پرداخت‌ها از جمله حقوق کارکنان دستگاه در زمان مقرر تعیین شده است.

- تاریخ ابلاغ: ۱ تیرماه ۹۹