ابلاغیه مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

1399/4/12 - توسط مدیرسایت
ابلاغیه مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

ابلاغیه مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

حداکثر مساعدت قانونی با شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور طرف قرارداد دستگاه های اجرایی در رابطه با مالیات و عوارض ارزش افزوده آنان