دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1399

1399/4/3 - توسط مدیرسایت
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1399

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1399

این دستورالعمل لازم الاجرا بوده و ابلاغ می‌شود تا برای پرداخت هزینه خدمات از تاریخ 99/1/1 به بعد قراردادهای منعقدشده قبل از تاریخ 96/4/1 به مورد اجرا گذاشته شود.