چگونگی شرکت در مناقصات

1397/7/29 - توسط مدیرسایت
چگونگی شرکت در مناقصات

چگونگی شرکت در مناقصات

- در هر پروژه ابتدا از طریق بررسی مراحل کار و مطالعه‌ی روش‌های اجرایی، حدود کار توسط کارفرما مشخص می‌شود. 

- سپس کارفرما مدت زمان لازم برای اجرای پروژه و همچنین میزان هزینه را توسط استعلام بها محاسبه می‌کند. 

- پس از مطالعات انجام‌شده هزینه پروژه، مدت زمان لازم، رشته و پایه مورد نیاز و همچنین مبلغ تضمین شرکت تعیین می‌شود و از طریق آگهی فراخوان شرکت در مناقصه اعلام می‌شود.

- پس از فراخوان شرکت‌های پیمانکاری برای خرید اسناد شرکت در مناقصه اقدام می‌کنند.

- بعد از دریافت اسناد، هر یک از شرکت‌ها بر اساس شرایط و امکانات موجود خود مبلغ پیشنهادی را به صورت ضریبی از قیمت برآورد کارفرما ارائه می‌دهند. 

- پیمانکاران برگه تضمین شرکت در مناقصه، اسناد شرکت در مناقصه و برگه پیشنهاد قیمت را به ترتیب در پاکت‌های الف، ب و ج قرار می‌دهند و به دبیرخانه کارفرما تحویل می‌دهند. 

- در روز بازگشایی پاکت‌ها، گروهی از طرف کارفرما و یک نفر ناظر از طرف سازمان مناقصات که صحت برگزاری مناقصه را تایید می‌کند، تشکیل شده و در جلسه‌ای با حضور نمایندگان پیمانکاران پاکت‌ها باز می‌شود. ابتدا پاکت (الف) که شامل برگه تضمین شرکت در مناقصه است باز می‌شود و شرکت‌هایی که برگه تضمین ندارند، حذف می‌شوند. سپس پاکت (ب) شامل اسناد امضاشده باز می‌شود، در این مرحله شرکت‌های دارای اسناد ناقص حذف می‌شوند. در مرحله آخر شرکت‌های دارای تضمین شرکت و اسناد صحیح بررسی می‌شوند و پاکت پیشنهاد قیمت آن‌ها باز می‌شود. مبالغ و ضرایب پیشنهادی پیمانکاران یادداشت می‌شود و شرکتی که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده است به عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود. 

-اگر در مدت تعیین‌شده توسط کارفرما، نفر اول برای انعقاد قرارداد مراجعه نکند، نفر دوم برنده اعلام می‌شود